หน้าหลัก

          สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะ

     การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน                                     กรมวิชาการเกษตร  ประจำปีงบประมาณ 2566