หน้าหลัก

      พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 6

วันที่ 14 ก.ย. 2563
               นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้นางสาวอรพินท์ รัตนโชติพานิช  ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 6 มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ จากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะ

     การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน                                     กรมวิชาการเกษตร  ประจำปีงบประมาณ 2564