หน้าหลัก

      พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 6

วันที่ 14 ก.ย. 2563
               นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้นางสาวอรพินท์ รัตนโชติพานิช  ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 6 มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ จากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน                                                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       กรอบคุณธรรมและกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563