ภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

ครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม Big Ceaning Day

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 6
กิจกรรมตู้ปันสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรมงานตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคปี 2566

                                                                                         ศวพ.ภูเก็ต

                                                            ศวพ.ยะลา ศวพ.ปัตตานี ศวพ.นราธิวาส ศวพ.รือเซาะ

                                                                                         ศวพ.นครปฐม

                                                                                     ศวร.สุพรรณบุรี

                                                                                     ศวพ.ลำปาง

                                                                                       ศวพ.ชุมพร

ภาพกิจกรรมงานตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคปี 2567

                                                                                   ศวพ.สุโขทัย

                                                                                   ศวพ.ยโสธร

                                                                                   ศวพ.มหาสารคาม

                                                                                            ศวพ.ชัยภูมิ

                                                                                              ศวพ.อุดรธานี

                                                                                       ศวม.สุราษฎร์ธานี

                                                                                       ศวศ.สุราษฎร์ธานี

                                                                                       ศวม.ขอนแก่น

                                                                                       ศวร.ขอนแก่น