บุคลากร

พฤษภาคม 6, 2563 Off By admin

                                                                            นางสาวเบ็ญจวรรณ์ โพธิ์สุข

                                                              นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

                                                         รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

                                                                       ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน            

                                  นางชุติมา วิหกเหิน

             นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

                                 นายรุ่งโรจน์ อามัสสา

                นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

                           นางมณีรัตน์  ทองเป็นทรัพย์

                            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                              นางสาวดวงสมร  ผูกพันธ์ุ

                              เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                             นางสาวหนึ่งฤทัย คำเติม

                            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                  

                                 นายจรัสรวี  ศรีสว่าง

                            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน