บุคลากร

พฤษภาคม 6, 2563 Off By admin

                                                                             นางสาวเบ็ญจวรรณ์ โพธิ์สุข

                                                               นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

                                                         รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

                               นางชุติมา วิหกเหิน

                  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

                                 นายรุ่งโรจน์ อามัสสา

                   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

                           นางมณีรัตน์  ทองเป็นทรัพย์

                            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                              นางสาวดวงสมร  ผูกพันธ์ุ

                              เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                             นางสาวหนึ่งฤทัย คำเติม

                            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                  

                                 นายจรัสรวี  ศรีสว่าง

                            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                               นางสาวฐิติมา  กุคำใส

                           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                                นายณัฐพงษ์ คูหากนก

                                     เจ้าหน้าที่ธุรการ