ติดต่อเรา

กรมวิชาการเกษตร กลุ่มตรวจสอบภายใน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :  0-2940-6009
โทรสาร :  0-2940-6389
e-Mail : audit@doa.in.th