เอกสารเผยแพร่

เรื่องที่ 4 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

สื่อการนำเสนอประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 และ รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564