กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2579-0151-7,  0-2579-8531
โทรสาร : 0-2579-5248
e-Mail  : saraban@doa.in.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                        โทร : 0-2579-8339,  0-2579-7996 
e-Mail  : itc@doa.in.th

ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร (One Stop Service)                                                                                                                                                                                                        สายด่วน 1174

Skip to content