กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2579-0151-7,  0-2579-8531
โทรสาร : 0-2579-5248
e-Mail  : saraban@doa.in.th

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร สายด่วน : 1174
โทร : 02-579-4652 , 02-579 0151 ต่อ 125
มือถือ : 081-3738259
e-Mail : doa.ecc@doa.in.th
Facebook : www.facebook.com/doa.ecc                                                                                                                                                                      

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                                   โทร : 0-2579-8339,  0-2579-7996
e-Mail  : itc@doa.in.th

ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร (One Stop Service)                                                    สายด่วน 1174