ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้ชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตรอินทรีย์ ในการถ่ายทอดความรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยการ […]

ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก และพบปะกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยก […]

ออกติดตามงานในโครงการวิจัยขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยการศ […]

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนว […]