บรรยายให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม/แปรรูป (สินค้ามันสำปะหลัง) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะการดำเนินธุรกิจ การแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้บริการและเป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกษตรกร ในหัวข้อ “การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดการคุณภาพ gap พืช ระบบควบคุมภายใน Internal control systems:ICS ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะขามหวาน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อ […]

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง และพันธ์ุมันสำปะหลังของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตร และพิจารณาการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]