เข้าร่วมการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.7 พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยก […]

ร่วมพิธีเปิดงานและจัดกิจกรรมในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยการ […]

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2565การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ณ แปลงต้นแบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำน […]

จัดอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครเกษตร สาขาต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 30 ราย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]

ตรวจประเมินแปลงต่ออายุพร้อมทดสอบการทำ check list การตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 – 2564 ให้กับเกษตรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]

ร่วมลงพื้นที่บูรณาการให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมาย TP MAP ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]

ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อรับฟังการมอบนโยบาย อุปกรณ์การตลาดและเครื่องจักรกล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]