ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยการ […]

นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการติดตามโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และแปลงเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการ […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนนครสวรรค์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการสร้างและตรวจสอบมาตรฐานด้านเกษตรกรรม (GAP)/เกษตรอินทรีย์ สู่กิจการอาหารปลอดภัย

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยกา […]

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความสำคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]

ให้ความรู้เรื่อง การสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]