ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (เขตตรวจราชการที่ 18)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏ […]

ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสำรวจการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อเฝ้าระวังไวรัสใบด่างถั่วเขียว

วันที่1-3 ธ.ค.63 นายณพงษ์ วสยางกูร ,นายไชยา บุญเลิศ นัก […]

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายภคพล สุราจร นายทรงวุฒิ ปวงค […]