เป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่องการเก็บตัวอย่างดินการตรวจวิเคราะห์ดิน และเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำ […]

ร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยกา […]

ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสมุนไพรของสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด และพบปะสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตร ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผู้อำนวยการ […]