พนักงานราชการ ศวพ.นครสวรรค์

กลุ่มงานบริการ พ.ร.บ.

 

นาย วีระโชติ  ธวัชวงษ์

นักวิชาการเกษตร

นางสาว สุวภัทร  เกตุดิษ

นักวิชาการเกษตร

นางสาว ไอศรา  เจริญกุล

พนักงานประจำสำนักงาน

นาย อนันท์  สาลี

คนงานทดลองการเกษตร

 

กลุ่มงาน G.A.P และเกษตรอินทรีย์

 

นางหทัยภรณ์  ฮวบสอน

นักวิชาการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผกาพรรณ  ถึงเนียม

นักวิชาการเกษตร

นางวาสนา  ภูตาสุด

นักวิชาการเกษตร

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

นาย ยอด  กันยาประสิทธิ์

นักวิชาการเกษตร

นาย ทรงวุฒิ  ปวงคำ

นักวิชาการเกษตร

นางสาว อรุณรัตน์  วันเห่า

นักวิชาการเกษตร

นาย ปิยะพรต  กาบตุ้ม

นักวิชาการเกษตร

นาย วิธวินท์  กรอบสูงเนิน

นักวิชาการเกษตร

นาย รังสิมันตุ์  อุดมสมุทรหิรัญ

นักวิชาการเกษตร

นาย ภคพล  สุราจร

นักวิชาการเกษตร

นาย วิริยพล  คงเทียน

นักวิชาการเกษตร

นางสาว เกตน์สิรี  แซ่ม้า

เจ้าพนักงานการเกษตร

นาย ธัชพงศ์  บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นาย ชาติชาย พลชา

เจ้าพนักงานการเกษตร

นาย จิรโรจน์  บีกขุนทด

ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2

นาง สายใจ กลิ่นฉ่ำ

พนักงานประจำสำนักงาน

 

กลุ่มงานธุรการและการเงิน

 

นางศุภรัตน์  โกทัน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัญญา  วสยางกูร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ทิพวรรณ  อินทวงศ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาว พรนภา แดนแม่จัน

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

งานพัสดุ

 

นางสาว จันทนา  คลังทัพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาย ใหม่  ฟุ้งสุข

ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3