แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์ GAP พืช

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์, GAP พืช
(แบบฟอร์มใหม่เริ่มใช้ ณ 31ม.ค.62)

พืชอินทรีย์

1. F-51.1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว
2. F-53-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์สำหรับกลุ่ม


GAP พืช

1.แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
2.แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP (พืชสำหรับกลุ่ม)
3.แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
4.แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)
5.แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง
6.แบบคำขอยกเลิกการรับรอง