แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์ และ GAP พืช

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์, GAP พืช
(แบบฟอร์มใหม่เริ่มใช้ ณ 31ม.ค.62  และปรับปรุงใหม่ ณ 28 ต.ค.64)

พืชอินทรีย์

1. F-51.1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว
2. F – 51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์
3. F – 51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
4. F – 51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
5. F – 51.5 แบบคำขอใบรับรองการจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
6. F – 52 แบบคำขอใบรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สำหรับผู้นำเข้า
7. F-53-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์สำหรับกลุ่ม
JPEG ตราสัญลักษณ์ Organic Thailand JPEG
PNG ตราสัญลักษณ์ Organic Thailand PNG
F-5 แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง
F6 แบบคำขอยกเลิกการรับรอง

 


GAP พืช

F-1.แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว) — (ณ 1กค66)
F-2.แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP (พืชสำหรับกลุ่ม)–(ณ 8ตค64)
F-3.แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)–(ณ 1กค66)
F-4.แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)–(ณ 8ตค64)
5.แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง
6.แบบคำขอยกเลิกการรับรอง