โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

 

ปี 66 การควบคุมแมลงศัตรูผัก โดยวิธีผสมผสาน

-แผนการดำเนินงาน

(อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จ ในเดือน กันยายน 2566)

ปี 65 การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ปี 64 การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์

ปี 63 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบในการผลิตชีวินทรีย์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก จังหวัดนครปฐม

ปี 62  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ปี 61   โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านใหญ่ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2)  
ปี 60  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของเกษตรกรอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยการใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผัก
ปี 59  โครงการลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอจังหวัดชัยนาท