พื้นที่รับผิดชอบของ สวพ.5

พื้นที่รับผิดชอบ ของ สวพ.5 ครอบคลุม 20 จังหวัด 

ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก