การออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 131

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

–อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย