โครงการพิเศษดีเด่น ปี 2566

โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่น ปี 2566 การขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์กรมวิชาการเกษตรด้านพืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

Read more