คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์ดิน (2กพ67)

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์น้ำ (2กพ67)

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์ปุ๋ย (2กพ67)

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์พืช (2กพ67)

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์จุลินทรีย์ (2กพ67)

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร (2กพ67)

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร (2กพ67)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนกระบวนงานพิจารณาอนุญาต การขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  (2กพ67)

 
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช [ดาวน์โหลด]
 • มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2564 การปฏิิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร  [ดาวน์โหลด]
 • แนวปฏฺิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001(G)-2564 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร  [ดาวน์โหลด]
 • มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.3502-2561 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร  [ดาวน์โหลด]
 • มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4402-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง  [ดาวน์โหลด]
 • มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.5901-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมันสำปะหลัง  [ดาวน์โหลด]
 • มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.5902-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับอ้อยโรงงาน  [ดาวน์โหลด]
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช พ.ศ.2566  [ดาวน์โหลด]

 

ขั้นตอนกระบวนงานพิจารณาอนุญาต การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

 
 • GAP, Organic chart  [ดาวน์โหลด]
 • PM-1 การกำหนดขอบข่าย พื้นที่ และภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน  [ดาวน์โหลด]
 • PM-2 การรับคำขอ [ดาวน์โหลด]
 • PM-3 การวางแผนการตรวจประเมิน  [ดาวน์โหลด]
 • PM-4 การคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน  [ดาวน์โหลด]
 • PM-28 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์  [ดาวน์โหลด]
 • PM-29 การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่มสำหรับการผลิตพืชอินทรีย์  [ดาวน์โหลด]
 • PM-30 การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์  [ดาวน์โหลด]
 • PM-31 การจัดทำใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์  [ดาวน์โหลด]
 • PM-32 การตรวจประเมินกรณีนำเข้าพืชอินทรีย์  [ดาวน์โหลด]
 • PM-33 การเรียกเก็บผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์คืน  [ดาวน์โหลด]
 • RE-7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ [ดาวน์โหลด]
 • RE-8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ [ดาวน์โหลด]
 • มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 เกษตรอินทรีย์: การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ [ดาวน์โหลด]
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ดาวน์โหลด]
 • พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 [ดาวน์โหลด]
 • กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ.2563 [ดาวน์โหลด]
ขั้นตอนการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (กมพ.-สวพ.)
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]