แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์ดิน

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์น้ำ

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์ปุ๋ย

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

กระบวนงาน เรื่อง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร

กระบวนงาน เรื่อง การออกใบรับรองสารพิษตกค้างพืชผักผลไม้

แผนผังแสดงขั้นตอนการตรวจประเมิน การต่ออายุ และการตรวจติดตามผลขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์