เกษตรกรดีเด่น ปี 2566

เกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2566 (ระดับเขต) จำนวน 13 ราย ดังนี้           สาขา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) จำนวน 8 ราย ได้แก่ ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่ตั้งแปลง ชนิดพืช 1 คุณพิมพ์ทอง

Read more