งานบริการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัตถุอันตราย

 

พ.ร.บ.ปุ๋ย

สรุปพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย พ.ศ. 2554
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดให้มีในฉลากปุ๋ย พ.ศ. 2555
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2564
การจำหน่ายปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

 

พ.ร.บ.พันธุ์พืช

พ.ร.บ.พันธุ์พืช
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ปี 2521 (บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่)
กฎกระทรวงปี 2536 (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต)
กฎกระทรวงปี 2536 (ป้ายสถานที่)
กฎกระทรวงปี 2549 (หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใบอนุญาต)
กฎกระทรวงปี 2555 (หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใบอนุญาต ฉบับที่ 2)
คุณสมบัติผู้ขออนุญาตรวบรวมกัญชา กัญชง 2564
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงเรื่องกำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศกระทรวงเรื่องกำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ.2556

 

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)
1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
3.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขายซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๒
4.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะวัตถุอันตรายทีเกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต
5.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
6.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงปี (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535