บุคคลดีเด่น ปี 2566

  งานวิจัยดีเด่น / บุคคลดีเด่น  ปี 2566 ผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565  เรื่อง สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป  1. นางสาวมัลลิกา นวลแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.เพชรบุรี 2. นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.เพชรบุรี

Read more