ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในการทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 214

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 214 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีแปลงเสนอพิจารณารับรองมาตรฐาน GAP

Read more

ประชุมกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Read more

เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางญาณิศา ทรัพย์พ่วง นางศิริลักษณ์ วิวรรณธนานุตร์ และนางวิชยา เรืองกิตติบริบูร นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การใช้ระโยชน์จากแหนแดง และการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ได้นำความรู้ไปปรับใช้

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติ ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อปรับแก้ไขข้อมูลทั้ง 19 โมเดล ในเขตรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ให้ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขต (The best practice) ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง หลังจากการลงพื้นที่คัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขตครบทั้ง 10 แปลง ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ

Read more

ปฏิบัติการสอบตรวจสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ สินค้าเกษตร และสินค้าการประมงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ นางสาวชนาภัทร นาคา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายพชร เงินกลม นิติกร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ สินค้าเกษตร และสินค้าการประมงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับปศุสัตว์

Read more

คัดเลือกแปลงต้นแบบอุทัยธานีโมเดลการผลิตทุเรียนอัตลักษณ์ สร้างรายได้สูง สวพ.5 ตามโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและคัดเลือกแปลงต้นแบบโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อลงพื้นที่คัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขต ณ อุทัยธานีโมเดลการผลิตทุเรียนอัตลักษณ์สร้างรายได้สูง ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

Read more

คัดเลือกแปลงต้นแบบ สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง สวพ.5 ตามโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและคัดเลือกแปลงต้นแบบโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อลงพื้นที่คัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขต ณ สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Read more

คัดเลือกแปลงต้นแบบเพชรบุรีโมเดลยกระดับการผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพสร้างรายได้สูง สวพ.5 ตามโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและคัดเลือกแปลงต้นแบบโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อลงพื้นที่คัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขต ณ เพชรบุรีโมเดลยกระดับการผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพสร้างรายได้สูง

Read more