งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดในแหล่งปลูกที่สำคัญเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เรื่อง “การเพิ่มสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 7 จังหวัดชัยนาท” พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ผ่านทางระบบ Application Zoom เพื่อพิจารณาให้การรับรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 13 ร้าน

Read more

ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ วัดใหญ่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

Read more

ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร “กตัญชลีดิถีสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร “กตัญชลีดิถีสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

Read more

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

Read more

เปิดป้ายกรมวิชาการเกษตร พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดป้ายกรมวิชาการเกษตร พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ ทางเข้า-ออก มูลนิธิโครงการหลวง ถนนเลียบคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ : สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ : สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 69 ตัว และพันธุ์กุ้ง จำนวน

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “โมเดลการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร” ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice)

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “โมเดลการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร” ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice) โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

ร่วมพิธีมอบผ้าไตรบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 77 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดร. ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่สรวง พิธีมอบผ้าไตรและแห่นาค บรรพชาอุปสมบท พระสงฆ์ 77 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132

Read more