กิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

Read more

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การใช้ประโยชน์จากแหนแดง และการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีบวงสรวงอารักขเทวาผู้รักษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 โดยในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ

Read more

ประชุมชี้แจงการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการรับรองแปลง GAP กล้วยหอม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการรับรองแปลง GAP กล้วยหอม ให้กับสหกรณ์การเกษตรท่ายาง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับทราบแนวทางลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกการรับรองแปลง GAP กล้วยหอม ณ

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 5/2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ มอบหมายให้นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ นายชัยวัฒน์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักนิติการ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือเเหลมฉบัง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชลาดกระบัง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในพื้นที่ ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อตรวจสอบการนำเข้าสาร

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 220

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 220 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีแปลงเสนอพิจารณารับรองมาตรฐาน GAP

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501)

Read more

ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) นายวรากรณ์ เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีนายรพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์

Read more