วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ  ในการศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคสำคัญของส้มโอ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตส้มโอ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ น

Read more

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ น

Read more

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการดำเนินการงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ น

Read more

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี แปลงต้นแบบส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่งให้แก่เกษตรกร

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ น

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเล

Read more

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑๙๗

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ น

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ น

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ น

Read more