วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางอารดา มาสริ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง โครงการ GCF Reainess Fund และ carbon credit  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Web Conference โปรแกรม ZOOM

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางอารดา มาสริ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง โครงการ GCF Reainess Fund และ carbon credit  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Web Conference โปรแกรม ZOOM โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม 

Read more

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับการจัดสรรงประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมงานวันสตรีสากล ณ ลานสุพรรณิกา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พร้อมกันนี้ได้แจกพันธุ์กล้าไม้จำนวนกว่า ๖๐๐ ต้น

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ณ ลานสุพรรณิกา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พร้อมกันนี้ได้แจกพันธุ์กล้าไม้จำนวนกว่า ๖๐๐ ต้น อาทิ ส้มโอ

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๔.๕๐ เมตร x ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๔.๕๐ เมตร x ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

Read more

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Web Conference โปรแกรม Zoom

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Web Conference โปรแกรม Zoom เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางญาณิศา ทรัพย์พ่วง และนางวิชยา เรืองกิตติบริบูร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากแหนแดง ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ

Read more

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๖

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

Read more