previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานตามภารกิจ นโยบายและแผน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าพืชอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ (นายสุรเดช สมิเปรม)

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ “สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี”

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการรายงานโครงการวิจัยของ JICA เรื่องการสำรวจเพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชในประเทศไทย

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารกรม

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นาย

Read more