2601
2301
1901
1201
openCourse
newgap2
ferti
previous arrow
next arrow

สวพ.5 จัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังนา (ถั่วลิสง)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะ จัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังนา (ถั่วลิสง) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ๒๐ ราย

Read more

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุม กำกับ ดูแล ตามพระราชบัญญัติฯ และการดำเนินงานโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ให้กับสารวัตรเกษตร

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุม กำกับ ดูแล ตามพระราชบัญญัติฯ และการดำเนินงานโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ให้กับสารวัตรเกษตรในเขตพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ณ จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางญาณิศา ทรัพย์พ่วง นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ณ จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ๒๐ ราย    

Read more

ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ บุญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน 

Read more

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Read more

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายน้ำปานะ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายน้ำปานะ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน  ณ วัดบ่อแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.ผัก) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ และนางศิริลักษณ์ วิวรรณธนานุตร์ นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.ผัก) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ๒๐

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ และนางสาววรางคณา ตั้งเจริญสกุล นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 มอบปัจจัยการผลิตแหนแดง

Read more

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 204

วันที่ 18-19 มกราคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 204 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราช โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาดิน ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  

Read more