การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 131   ระบบ National Single Window (NSW)   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   –อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ พ.ร.บ.พันธุ์พืช

Read more

การออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 131   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   –อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

Read more

การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 131   ระบบ National Single Window (NSW)   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   –อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ พ.ร.บ.ปุ๋ย

Read more