ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 ศวพ.สุโขทัย 66129023304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,452 27 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สุโขทัย 66129010239 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,138 13 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,793 30 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 419 30 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,955 1 ธ.ค. 66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000 27 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวม.ขอนแก่น 66129019472 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 18 ต.ค. 66 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,205 27 ธ.ค. 66 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,864.00 1 ธ.ค. 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.นครสวรรค์ 66129017768 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 29 พ.ย. 66 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 7892