ปีงบฯ หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 กมพ. 63127069074 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,853.45 04/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 63127090768 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 04/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคุมเงินงบประมาณและการรายงานงบประมาณ สรุปงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สกสว. จำนวน ๑ งาน
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 435 04/12/2563 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พ.ย. 2563
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,315.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางไพทูลย์ ฝั้นกุณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 10/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางอรจิตรา มาขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 10/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางสาวเจนจิรา ธรรมลังกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 10/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายณรงค์ มาขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 10/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางสาวสุนิตา โมรานอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 10/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายปัณณวัฒน์ ตระกูลสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางสาวเกษริน อุ่นเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางกอบกุล ภัชนากร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายสุวิทย์ พฤกษาอนันต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,500.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายเสกสรณ์ ย่างกุลไพโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางรวีวรรณ ใจรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางเกศริน เดชไพรสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นางรัศมี รัตนชัยประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 03/12/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล-3628 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายเจริญ ลีอุดมสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายหนู แซ่มั่ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายชัยยุทธ วิเวกดำรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายนิวัต ใจรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ(นายณัฐพงษ์ แซ่ลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ(นายวะเปา แซ่ลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1รายการ(นายกิติศักดิ์ รักสกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน1รายการ (นางวินัย วังขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 680.00 02/12/2563 ซื้อสายไฮดรอลิก จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,450.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-5585 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,450.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-5585 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,360.00 04/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 63127090741 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,223.00 04/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800 16/11/2563 จ้างเหมากำจัดวัชพืชแปลงวิจัยมะคาเดเมีย และแปลงเกาลัดจีน พื้นที่ 8 ไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,770.00 04/12/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กพร. 63117370120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 76,423.68 26/11/2563 รายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,700 26/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 960.00 02/12/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63127059376 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,540 03/12/2563 จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 97.00 04/12/2563 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,620 25/11/2563 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,720 02/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,985.30 03/12/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,985.30 03/12/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 63127079885 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,543.50 01/12/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ กจ - 5465 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สก. ไม่ผ่านระบบe-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 01/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน พฤศจิกายน 2563
2564 สวพ.2 63127086798 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,272.00 04/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 04/12/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์หมายเลขทะเบียน กจ - 1418 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 63127083724 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,584.00 04/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงของ 63107259736 ประกาศราคากลาง 9,000,000 02/12/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอดดรูโพล พร้อมอุปกรณ์(GC-MS-MS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ด่านตรวจพืชเชียงของ 63107259736 ประกาศร่าง TOR 9,000,000 04/12/2563 ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอดดรูโพล พร้อมอุปกรณ์(GC-MS-MS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 กกจ. 63127058942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,469.00 04/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.- 30/11/2563 จ้างเหมาเก็บค่าขยะมูลฝอย
2564 ศวพ.พังงา 63127078946 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,960.00 27/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 63127084948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,811.00 04/12/2563 จ้างสอบเทียบ Piston pipette โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63127083512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,450 02/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900 04/12/2563 จ้างถ่ายเอกสารงาน GAP พืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63127077681 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 102,000.00 11/11/2563 จ้างเหมารถแบ็คโฮเล็กปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63127046906 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000 12/04/2563 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลง เตรียมท่อนพันธุ์ เตรียมเมล็ดพันธุ์ ดูแลรักษาแปลงให้น้ำ ใส่ปุ๋ย พ่นสารกำจัดแมลง กำจัดโรค กำจัดวัชพืช และเก็บผลผลิต โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 63127059795 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,000.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63127039995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000 12/04/2563 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลง เตรียมเมล็ดพันธุ์ ดูแลรักษาแปลงให้น้ำ ใส่ปุ๋ยพ่นสารกำจัดแมลง กำจัดโรค กำจัดวัชพืช และเก็บผลผลิต โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63127017264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,798 23/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63127045113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000 12/03/2563 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลง เตรียมเมล็ดพันธุ์ ดูแลรักษาแปลงให้น้ำ ใส่ปุ๋ยพ่นสารกำจัดแมลง กำจัดโรค กำจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63127043221 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,568 25/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63127040088 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,164 18/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63127078807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,955 02/12/2563 จ้างสอบเทียบตระแกรงร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63127070687 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,200.00 10/11/2563 จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำ และวาวล์น้ำหม้อน้ำ พร้อมเติมน้ำยาหม้อน้ำของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-๙๐๐๖ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63127032911 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,180.00 10/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 63127079418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,271.38 27/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค 3831 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 63127080321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,300.00 04/12/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 63127047666 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 01/12/2563 จ้างเหมาจัดทำแผนข้อมูลงบประมาณงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 63127070077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,530 01/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 513.60 03/12/2563 จ้างเหมาตรวจสอบท่อก๊าซ
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,526.10 03/12/2563 ซื้อสารเคมี
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,815 03/12/2563 ซื้อชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,090.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63127056096 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 68,629.80 02/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,922 30/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 04/12/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน จ 0648 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,450.00 04/12/2563 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,750.00 04/12/2563 จ้างเหมาบริการผสมดินและกรอกดินใส่ถุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 63127029566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,700.00 04/12/2563 วัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63127054314 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000 23/11/2563 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,700.00 30/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.00 30/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,000 19/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 27/11/2563 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก 63127074583 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 95,000 03/12/2563 จ้างจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 63127069990 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 68,820 03/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,400.00 03/12/2563 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 964 02/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 525.00 03/12/2563 วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 63127066225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 03/12/2563 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 63127071205 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 03/12/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-4952 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 63127069510 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,014.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 63127067340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,956 03/12/2563 ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ
2564 ศวพ.ระนอง 63127065823 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,800 03/12/2563 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,350 01/12/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,275.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 63127047137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,595 30/11/2563 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 63127065349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 03/12/2563 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,950.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,020.00 24/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,020.00 24/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350.00 11/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350.00 11/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 63127059156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,762.00 16/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63127060181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63127060181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63127060181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63127060181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63127060181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 63127057183 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,880 03/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63127064069 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000 03/12/2563 จ้างซ่อมรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 63127065585 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,440 24/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200 01/12/2563 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 63127045651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 26/11/2563 ซิ้อครุภัณฑ์การเกษตร ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 5.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,177 27/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หจก.สมจิตร ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 03/12/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-5297 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 03/12/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-5297 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,120.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 63127063929 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,450.00 26/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63127041126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,882.40 //570 รายงานขอซื้อกรดไนตริก จำนวน 24 ขวด
2564 กมพ. 63127058985 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,235.60 03/12/2563 ซื้อตัวอย่างทดสอบความชำนาญ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63127057268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,845 //546 รายงานขอซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 03/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,950.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,890.00 11/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 17/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 63127061165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้า จำนวน 50 ไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 63127059171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 01/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,400.00 03/12/2563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - 4735 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63127017996 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 01/12/2563 จ้างกำจัดวัชพืช กำจัดอ้อยที่เป็นโรคใบขาวและแส้ดำในแปลงอ้อย อ้อยป่า และอ้อยลูกผสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 27/11/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 27/11/2563 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 27/11/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63127052391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,569 03/12/2563 รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,498.00 02/12/2563 ขออนุมัติเบิกค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,160.00 30/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ค 4637 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี 63127051341 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 73,000 03/12/2563 จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมระบบสายไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 63117133964 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 697,000.00 27/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวร.นว 63117133964 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 3,183,100.00 27/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,596.27 02/12/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กอ-9544 นครราชสีมา
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 02/12/2563 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด 300x100 cm
2564 ดพ.ทอ.อภ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900.- 02/12/2563 ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.ฉบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 02/12/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 16/11/2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000 21/10/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,440.00 26/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 655.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 63127008001 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,500.00 03/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,775.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63127036498 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 27/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63127036451 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 63127006956 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,602.00 03/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63127036535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 27/11/2563 จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 6 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 63127004303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,240.00 03/12/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63127036563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,300.00 27/11/2563 จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63127036350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,655.00 25/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63127036350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,655.00 25/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 63127026916 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,925.00 02/12/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( บจ.สยามนครินทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.ฉบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,860.- 02/02/2563 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 63127050978 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,009 03/12/2563 ขอซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,950 03/12/2563 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 63127045113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000 //02122563 จ้างเหมาบริการเตียมแปลง เตรียมเมล็ดพันธุ์ ดูแลรักษาแปลงให้น้ำ ใส่ปุ๋ย พ่นสารกำจัดแมลง กำจัดโรค กำจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,800 27/11/2563 จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมระบบแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 63117344173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000 01/12/2563 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 63117355349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,900 01/12/2563 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 63117355947 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 01/12/2563 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 63127013859 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,083 01/12/2563 รายงานขอจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,620 01/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63097522993 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 162,500 23/09/2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 63127039834 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,300 02/12/2563 ขอซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA๔
2564 ศวร.ระยอง 63127027955 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,230.10 02/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63127047784 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,213.30 02/12/2563 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63127027520 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000.00 //28102563 จ้างทำสี พร้อมพ่นสีกันสนิมของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-๙๐๐๖ จบ.
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500 02/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 63127037425 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,952.00 //02122563 จ้างถ่ายเอกสารประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ของข้าวโพด จำนวน 14,880 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 63127036550 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,609.87 //02122563 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ตรวจเช็คช่วงล่างและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กย -2814 กทม. จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 //561 ซื้อวัสดุการเกษตร (นางเกตนคร จันทร์สุภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 //18112563 ซื้อวัสดุการเกษตร (นางสมร มณีโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวร. 63127041072 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,149 02/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 63127043148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,910 02/12/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.บต. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,195.00 02/12/2563 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63117381941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,803.57 26/11/2563 ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,889.45 18/11/2563 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63127038237 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000 02/12/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชแปลงผลิตพันธ์ุพืชจำนวน 40 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,360.00 บาท 02/11/2563 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 400 02/11/2563 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 63127038092 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,060 27/11/2563 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๔๔๓ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวศ. 63127032000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 98,327.12 02/12/2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,650 01/12/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กพ 3138 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800 01/12/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟหน้า ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ง 4116 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 02/12/2563 จ้างทำป้ายไวนิลจัดฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 63127027079 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,605.00 17/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 63127029090 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,950.00 09/11/2563 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค-50 แพร่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63127005190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 219,840.00 //01122563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 470.00 02/12/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
2564 กมพ. 63127008517 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,617.50 30/11/2563 รายงานขอซื้อแก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูง จำนวน 7 ถัง
2564 ศวพ.พิจิตร 63117444017 ประกาศเชิญชวน 1,162,100.00 02/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (โรยหินคลุก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.กระบี่ 63127016729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 01/12/2563 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและเก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ำมันงานวิจัยโครงการชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2564 ศวพ.กระบี่ 63127017507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 01/12/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยแปลงงานวิจัยโครงการชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 610.00 30/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 960.00 02/11/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2563
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,015.00 30/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 180.00 30/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 63117424279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,951 30/11/2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200 30/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 63117328226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,408.00 24/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,957.31 27/11/2563 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ( กษ 3002 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.มด. 63117368084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,085 02/12/2563 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63727020994 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000 24/11/2563 จ้างเหมากรอกดินใส่ถุง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,982.00 01/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 01/12/2563 จ้างเหมาปะยางรถแทรกเตอร์คูโบต้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 63127015306 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 404,250 01/12/2563 จ้างพิมพ์หนังสือความรู้สำหรับผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๗,๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 63127007686 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,554.93 30/11/2563 จ้างเช็คระยะ 130,000 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ขค 1743 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุดรธานี 63117046479 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,332,000 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสรา้งรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง2.10ม.ยาว486ม.แบบ(ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ดพ.ทร.ฉบ. 63117395315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,804.35 01/12/2563 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117200401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,550 01/12/2563 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ชนิดติดท้ายรถแทรคเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗๕๐ - ๐๐๒ - ๐๐๐๒ - ๐๑/๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,615.17 01/12/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 667 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500 16/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63127017941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000 10/11/2563 จ้างเหมาเสียบยอดทุเรียน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63127017026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 26/11/2563 จ้างตัดท่อนพันธุ์ปนแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ จำนวน 60 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,300.00 บาท 27/11/2563 ค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 63117360837 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 25/11/2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร P63100104350 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1,162,100.00 02/11/2563 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (โรยหินคลุก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.น่าน 63127017744 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,630 01/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ P63100038042 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1,473,500 08/10/2563 จ้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม ๙ เส้น สูง ๒ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง จ้างก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๓ ห้อง จำนวน ๑ แห่ง
2564 ศวป.สฏ. 63117321387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 90,000 10/11/2563 จ้างเหมาบริการงานบรรจุดินใส่ถุงต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขนาดถุง12x14 นิ้ว พร้อมขนย้ายและวัดวางแบบแถวเดียว (จำนวน 30,000 ถุง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117324984 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 90,000 10/11/2563 จ้างเหมาบริการงานบรรจุดินใส่ถุงต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขนาดถุง 12x14 นิ้ว พร้อมขนย้ายและจัดวางแแบแถวเดียว (จำนวน 30,000 ถุง โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117007092 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 82,500 20/10/2563 จ้างเหมาบริการงานบรรจุดินใส่ถุงต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขนาดถุง 12X14 นิ้ว พร้อมขนย้ายและจัดวางแบบสามเหลี่ยม (จำนวน 30,000 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117094391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,570 04/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63127010040 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,886 30/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 01/12/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117445157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800 01/12/2563 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๑๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 63117066801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 203,090 04/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 26/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 26/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,170.00 23/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63127007169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 145,000 27/11/2563 จ้างพิมพ์แบบ พ.ก. ๑๑-๑ จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63127010668 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,025.90 01/12/2563 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง GC จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63127008546 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,963.50 01/12/2563 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63127005200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,848 01/12/2563 ซื้อแก๊สจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63127002607 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,263.30 01/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 760.00 30/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63097741592 ประกาศเชิญชวน 1,208,600.00 07/10/2563 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดเก็บวัสดุและสารเคมี/ปรับปรุงโรงเรือนเก็บแม่พันธุ์และอนุบาลต้นอ่อนพืชจากการอนุรักษ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สทช. 63097741592 ประกาศร่าง TOR 1,208,600.00 01/10/2563 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดเก็บวัสดุและสารเคมี/ปรับปรุงโรงเรือนเก็บแม่พันธุ์และอนุบาลต้นอ่อนพืชจากการอนุรักษ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวม.ลพบุรี 63117398186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,870 26/11/2563 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,050.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,090.00 16/11/2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,390.00 16/11/2563 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,090.00 17/11/2563 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ช่องเม็ก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500 01/12/2563 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117327209 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025.00 24/11/2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU ชนิดแขวน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 407.00 บาท 27/11/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธัเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,206.00 24/11/2563 จัดวื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,540.00 20/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 25/11/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 24/11/2563 จัดวื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 05/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 04/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,075.00 24/11/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63127002128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 11/11/2563 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่ง,แขนงแปลงทุเรียน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63117358713 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 171,000.00 //26112563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงแม่พันธุ์/แยกหน่อชำถงต้นกระวาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการผสมดินและบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ทำความสะอาดและเก็บกิ่งไม้ในแปลงไม้ผล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 12/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารบ้านพัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,700.00 23/11/2563 จ้างเหมาจัดแจกันดอกไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 27/11/2563 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,470.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,140.00 17/11/2563 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 200*500 ซม. จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า/เก็บกิ่งไม้/ถอนหญ้าบริเวณโคนต้นและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,402.60 26/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,108.80 25/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000 01/12/2563 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 63117439616 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,037.40 30/11/2563 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300.00 บาท 26/11/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 63117440594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,900.63 30/11/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่เดิมที่เสื่อมสภาพ รถยนต์ทะเบียน กง ๘๘๙๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต 63117331703 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,500.00 บาท 17/11/2563 ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,613.63 30/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 6143 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 63117436273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,111 24/11/2563 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,กรองเครื่องและระบบต่างๆรถแทรกเตอร์ รุ่น L.4708 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในแปลงเพาะขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสุธรรม ผุดเอียด)
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงเพาะขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวศศิโสม ชูสิทธิ์)
2564 สอพ. 63117309615 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,172.80 30/11/2563 ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100,000 27/11/2563 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 สทช. 63117397871 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 96,641.87 30/11/2563 จ้างเติมน้ำยาทำความเย็น และเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ของระบบทำความเย็น (ชุดลบ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117360058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 115,560.00 30/11/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและห้องเย็น (ห้อง -10, 5, 15 และ 25 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,474.00 24/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
2564 สทช. 63117353713 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,445.00 30/11/2563 ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 30/11/2563 จ้างเหมาแรงงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 24/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 30/11/2563 จ้างเหมาแรงงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63117429730 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,500 16/11/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 850.00 30/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 30/11/2563 จ้างเหมาแรงงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 228 26/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการวิชาการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 63117334120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,000.00 24/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 63117236515 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,470.00 16/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 16/11/2563 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000 30/11/2563 จ้างยามรักษาความปลอดภัย 2 ราย จำนวน 2 เดือน
2564 ศวร.ขก. 63107024940 ประกาศเชิญชวน 9,791,000.00 24/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.นครราชสีมา 63117147106 ประกาศเชิญชวน 760,000 30/11/2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,605.00 26/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321.00 26/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,300.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,280.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100.00 23/11/2563 ค่าจ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 25/11/2563 ค่าเช่าเต็นท์โค้งขาว จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117424327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,020.10 30/11/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน วม-943 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-002-0001 สลก.1/45 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 63117401482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,547 27/11/2563 ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ
2564 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600 24/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.- 12/10/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กบ-8667 นครราชสีมา
2564 สอพ. 63117282150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,781.65 30/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุงานบ้าน/งานครัว และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 63117404925 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,736 11/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 30/11/2563 ซื้อสมุดจดบันทึก,ปากกา,แฟ้มใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63117307131 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,600 17/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63117303860 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 11/11/2563 จ้างทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63117420584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,600 16/11/2563 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 11/11/2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63117421003 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,138.84 02/11/2563 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 11/11/2563 จ้างปะยางนอก รถแทรกเตอร์ ทะเบียน 1 ตค 1795 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 11/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63117368757 ประกาศเชิญชวน 1,473,500.00 26/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม ๙ เส้น สูง ๒ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๓ ห้อง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวร.อบ. 63117371352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025 10/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 63117372172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 175,452.18 27/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 30/11/2563 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,990.20 27/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4704 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420 23/11/2563 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 690 09/11/2563 ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 74400206 ศวป.สฎ. 19/2558 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300 10/11/2563 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 74400101 ศวป. สฎ. 4/2539 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117415482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 339,243.50 27/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117415194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,189.00 27/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 27/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำกรอบรูปท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117383799 ประกาศเชิญชวน 850,000 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์กสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สอพ. 63117344391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 27/11/2563 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงมะเขือเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 25/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321.00 25/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 63117406531 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,735 27/11/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117353599 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,800 26/11/2563 จ้างพิมพ์ไวนิล out door หลังดำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 280 27/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,105 27/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 63117402153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.- 26/11/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชและไม้แปลกปลอมในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นที่1 และบริเวณด้านหน้าแนวรั้วศูนย์ฯ
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 27/11/2563 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.- 10/11/2563 ค่าส่งตัวอย่างพืช
2564 ศวม.ลพบุรี 63117399039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โครงการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117222027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,847.60 10/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117222330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,096.80 10/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117397474 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117394594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,869.40 27/11/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข-4896 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-004-0001 สลก.2/48 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,850.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,700.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,860.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117394342 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 18/11/2563 จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,996.00 18/11/2563 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (7ป - 7904) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.- 29/10/2563 จ้างเหมาบริการเก็บค่าขยะมูลฝอย
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,996 18/11/2563 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง( กง - 6333 พบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250.00 11/11/2563 จ้างเหมาซ่อมไดสตาร์ทรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นก-1406-จันทบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117392984 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,850.00 17/11/2563 จ้างเหมาซ่อมมอเตร์สูบน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63117270740 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 18/11/2563 จ้างปลูกอ้อยพันธุ์หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 63117342388 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,008.00 27/11/2563 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,792.00 21/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 26/11/2563 จ้างเหมาปะยางรถแทรกเตอร์คูโบต้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 04/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63117391278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 25/11/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,155.00 04/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,720.00 17/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,720.00 04/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117392068 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,675.- 11/11/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.- 12/10/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กบ-8667 นครราชสีมา
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.- 11/11/2563 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 330.- 15/10/2563 จ้างเหมาเบิกเงินค่าจัดส่งตัวอย่างพืช
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 270.- 09/10/2563 จ้างเหมาปริ๊นเอกสาร
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.- 02/10/2563 จ้างเหมาบริการเก็บค่าขยะมูลฝอย
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 30/09/2563 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 30/09/2563 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 26/11/2563 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63107045733 ประกาศราคากลาง 845,360.97 26/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2564 ศวพ.สุโขทัย 63107045733 ประกาศเชิญชวน 846,000 26/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2564 ด่านฯจันทบุรี 63117379122 ประกาศเชิญชวน 4,204,700 26/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ด่านฯจันทบุรี 63117379122 ประกาศราคากลาง 4,204,700 26/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.ราชบุรี 63117379910 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,531 24/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ระนอง 63117379782 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,362.98 25/11/2563 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ทะเบียน กข - 5227 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117383738 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117382196 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 960.00 26/11/2563 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,050 24/11/2563 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผก 9355 ขอนแก่น
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,810 25/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ
2564 ศวม.ลพบุรี 63117380713 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,460.- 13/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63117379007 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,028.83 25/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117378817 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,360.00 25/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63117368840 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 40,660 26/11/2563 รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117377835 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาทำแปลงวิจัยและพัฒนาการจัดทำคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วโครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,670.10 25/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 63117369865 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,976.00 //26112563 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนลาย จำนวน ๑๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 63117368033 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 68,000.00 26/11/2563 จ้างเหมาทำแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช gap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 26/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117371429 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/10/2563 จ้างเหมาทำแปลงวิจัยและพัฒนาการจัดทำคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วโครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 26/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350 25/11/2563 จ้างเหมาบริการลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0002 ศปว.1(1/48) สินทรัพย์ 100000023058
2564 ศวส.ชุมพร 63117354010 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,800 26/11/2563 ซื้อสารกำจัดวัชพืช จำนวน ๒๔ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 63117353953 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 164,769.30 25/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายโกเมนทร์ นุ้ยบุตร ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายช.ศักดิ์ เพชรรัตน์ ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายวุฒิชัย คำกลั่น ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายศุภวรรณ สุทธิรักษ์ ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายวสันต์ สวนอุ่น ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นางสาวภัณฑิราวดี แก้วประสงค์ ปฎิบัติงานทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องแก้วและห้องปฏิบัติการ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นางสาวบุศรินทร์ คำขวัญ ทำหน้าที่ธุรการ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายนรภัทร อุบลพันธ์ ดูแลสนามหญ้าและอาคารที่ทำการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายอนันต์ ทุพวรรณ ดูแลสนามหญ้าและอาคารที่ทำการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นางสาวอธิญา นุ้ยบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายณพล ลอยวิรัตน์ เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองแปลง GAP พืช พืชอินทรีย์และบันทึกข้อมูล (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก 63117353599 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,800.00 26/11/2563 จ้างพิมพ์ไวนิล out door หลังดำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63117209177 ประกาศเชิญชวน 1,731,600.00 23/11/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สลก 63117343349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 432,000 26/11/2563 จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายข่าว ผลิใบฯ ปี 2564 จำนวน 12 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายสุชนะ เรืองสม ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายสุธรรม ช่างสุวรรณ ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายเมธี หิรัญวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัย (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายกันธีร์ สิริเวชพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นายอดิเทพ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นางสาวพิมวดี จู่เซ่ง บริการพนักงานบันทึกข้อมูลและจัดทำด้านบริการและวิชาการ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นางสาวสุภาวดี รักผล บริการรวบรวมข้อมูลการบันทึกผ่านระบบ e-GP (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นางสาววิววลี รักผล บริการรวบรวมข้อมูลการบันทึกผ่านระบบ GFMIS (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 26/11/2563 จ้างเหมา นางสาววีรยา สังข์ชัย ทำหน้าที่งานพัสดุ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63117360304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,850.00 25/11/2563 จ้างปรับปรุงสภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด 63117362261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,187.59 25/11/2563 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จ 0648 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กคง. 63117295211 ประกาศเชิญชวน 3,269,800.00 25/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 กคง. 63117295211 ประกาศราคากลาง 3,272,800.00 25/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63117350462 ประกาศเชิญชวน 666,400 25/11/2563 จ้างเหมาก่อสร้างโรงปฏิบัติงานขนาด 144 ตารางเมตร(ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สวพ.3 63117361372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025 25/11/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกลั่นไนโตรเจน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63117359975 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,706 25/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 479 25/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63117355651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,944.00 25/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63117359763 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,546.20 25/11/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 บาท 23/11/2563 ค่าจ้างตรวจเช็ค-ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 6896 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,388.00 23/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,461.00 12/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321.00 12/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117358715 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,642.50 25/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63117356968 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,144.50 24/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117355779 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,188.35 24/11/2563 จ้างตรวจเช็คสภาพตามกำหนดระยะทาง หมายเลขทะเบียน กค - ๒๓๓๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐ - ๐๐๔ - ๐๐๐๓ ศวส.ชพ.๐๑/๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900 13/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,700 13/11/2563 จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์พาสวูด
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600 13/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ด.ตพ.มุกดาหาร 63117355789 ประกาศเชิญชวน 9,000 25/11/2563 จ้างเหมาบริการงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 63117348268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,798 23/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,947.20 25/11/2563 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนเกิน จำนวน 6,085 แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 860.00 บาท 24/11/2563 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117123963 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,936,700.00 25/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 398.00 17/11/2563 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63117354561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,511 13/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63117345794 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25/11/2563 จ้างเหมาบริการไถเตรียมแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63117345379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,000 25/11/2563 จ้างเหมาบริการสำรวจโรคและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900 24/11/2563 จ้างเหมา เปลี่ยนกระจกของประตูบานสวิงอลูมิเนียมแตกร้าวชำรุดเสียหาย ขนาดบาน ๘๐ x ๒ เมตร และลายสติ๊กเกอร์ที่หลุดลอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117123963 ประกาศเชิญชวน 2,050,000.00 11/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สวพ.3 63117346764 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,737.95 13/11/2563 จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117123963 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2,050,000.00 11/02/2563 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117352941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,216.00 25/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 63117348278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,354 25/11/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด 63117339154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,460 25/11/2563 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 63117343423 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,249.70 25/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต 4216 พัทลุง รหัส 2320-004-0001 ศวพ.พัทลุง 2/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117343423)
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล
2564 ศวพ.ระยอง 63117341877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,296 25/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ตพ.มุกดาหาร 63117342548 ประกาศเชิญชวน 8,000 25/11/2563 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117254535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 20/10/2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน ตค.2563)
2564 กผง. 63117293283 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,500 23/11/2563 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล(โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 63117045207 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,500 02/11/2563 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ศวพ.ภูเก็ต 63117289339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 บาท 17/11/2563 ค่าจ้างตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63117336814 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 90,950 25/11/2563 ขอซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 18/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต 63117309601 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,052.20 บาท 17/11/2563 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กองคลัง 63117207675 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,980 //561 ขอจ้างทำตรายาง จำนวน ๙๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,160.00 18/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63117284827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,400.00 18/11/2563 จ้างปลูกถั่วเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.มด. 63117266531 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,216.30 24/11/2563 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 8043 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวศ. 63117335899 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 239,000 24/11/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้ารวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63117328557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,000.00 24/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 63117334610 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,680 24/11/2563 จ้างเหมาบริการนายบันเทิง มธุพจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63117334480 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,580.00 13/11/2563 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 63117304755 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,500.00 //24112563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 63117309243 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 //24112563 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯพร้อมจัดชุด จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 63117307366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,976.00 //24112563 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนลาย จำนวน 120 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63117270036 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 18/11/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 63117324873 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,760 24/11/2563 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๒๘๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 63117329353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,050.00 24/11/2563 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อทะเบียน 80-3578 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117236219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 274,500 16/11/2563 จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 183 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 975 24/11/2563 ซื้อน้ำดื่มสะอาด จำนวน 65 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 63117330371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,425 24/11/2563 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 63117330114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,500 16/11/2563 จ้างเหมาบริการนางสาวเนตรนภา สายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,880.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,640.00 24/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 730 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,300.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 17/11/2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,460.00 24/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2271 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 18/11/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,640.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 63117278744 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,900.35 16/11/2563 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมอะไหล่อื่นๆ (กน 1720 สงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 610.00 23/11/2563 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,644.42 16/11/2563 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (ขก9233 สงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศราคากลาง 9,164,700 24/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
2564 ดพ.แม่สอด 63117326105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,450 24/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 63117320407 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,900 24/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. 63117320009 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,910.00 //24112563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 63117291629 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200,000 23/11/2563 ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63117272546 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,300.00 //18112563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63117202761 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,300.00 09/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 63117301291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,281.69 23/11/2563 จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน อย-675 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63117203484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800.00 10/11/2563 ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 63117318312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,500.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,615.70 23/11/2563 จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมไฟของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 24/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวร. 63117096827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,094 13/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 16/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,850.00 16/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,823.28 10/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต 7321 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 10/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,871.24 10/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต 5022 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,040 09/11/2563 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,120 09/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,640.00 23/11/2563 จ้างเหมางานทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมสำหรับการแปรรูปและการทดสอบพันธุ์สายต้นพันธุ์สับปะรดกลุ่ม Smooth cayenne (นางทองจันทร์ ประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 63117251972 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,400.00 23/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500 23/11/2563 ขออนุมัติซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ุ63117157403 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,200.00 บาท 02/11/2563 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 63117301579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,150 16/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.ฉช. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800 11/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.ฉช. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 11/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800 16/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 ศวป.สฏ. 63107364130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 01/10/2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคุณภาพดี (ไม่น้อยกว่า 90%) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,511.85 29/10/2563 ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ.5691 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117209780 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,500 13/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร (ขุยมะพร้าว) จำนวน 150 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,292.68 09/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขพ-9994 ขก
2564 สวส 63117290379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,438.69 //23112563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌธ ๒๙๗๓ กทม. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63117275833 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,441.00 //18112563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 63117298267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,300.00 04/11/2563 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 63117229330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,890.00 //18112563 ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DELL PowerEdge R530 จำนวน 5 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 63117272577 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 16/11/2563 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 6178 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 63117251647 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,114.60 10/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63117229435 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,778.00 //27102563 จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแร่ธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400.00 17/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63117226316 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 //02112563 จ้างเปลี่ยนฟิล์มติดกระจกรถยนต์รอบคันของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๔๕๖ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63117236917 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,107.56 //06112563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 63117270824 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,680 17/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศราคากลาง 9,788,000 23/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
2564 ศวศ.ขอนแก่น 63117069954 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 151,500 11/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 290.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานการเกษตร จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บเอกสาร จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117236262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,964.50 17/11/2563 ซื้อพัดลมแบบแขวนขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,424 18/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวพ.เพชรบุรี 63117285423 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,520.99 18/11/2563 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๖๓๓๓ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,600 18/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117209624 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000.00 12/11/2563 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ VIP ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63117282745 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,677.50 18/11/2563 จ้างวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (Pesticide Residue) และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Microbiology) จำนวน ๕๑ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,300.00 17/11/2563 จ้างเหมาบริการงานด้านการเกษตร (นายวิรัช แก้วเกตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63117230305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64,500.00 16/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดไมค์ประชุมแบบมีสาย) จำนวน 1 ชุด
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,641.00 //571 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะ 800 ชั่วโมง รถแทรกเตอร์คูโบต้า 40 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117242328 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,795.00 17/11/2563 จ้างเหมาเดินระบบไฟ 3 เฟส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117244535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 18/11/2563 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 17/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงานชนิดธงชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117268227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,371 18/11/2563 ซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,108.00 18/11/2563 ซื้อกล่องสำหรับเก็บเอกสารและเก็บตัวอย่างปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 63117257807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,766.34 06/11/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่บางตัวที่ชำรุดรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน 5กร-9304 กทม.
2564 ศวส.ชุมพร 63117262354 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,685 16/11/2563 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117254314 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,151 16/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี 63117265504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,512.64 18/11/2563 เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117227843 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,560.50 13/11/2563 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถแทรคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 624.00 12/11/2563 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 350 พังงา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวศ. 631171117805 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,687.94 09/11/2563 วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117244165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 16/11/2563 ซื้อผ้าพลาสติกรมยา จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200 16/11/2563 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ (กจ 1200 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 63117181891 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,460.15 11/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน สน ๖๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,620.00 16/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,035.00 11/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800 18/11/2563 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,175.14 10/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63117262930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,560 18/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,364.25 10/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500 18/11/2563 ซื้อฟางข้าวอัดก้อน จำนวน 100 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117263990 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,050.40 17/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200 22/10/2563 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,187 13/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,805 13/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 63117249820 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,771.68 17/11/2563 จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน อย-675 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 63117259429 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,060.00 09/11/2563 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาลและส่วนประกอบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 20/10/2563 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ช่องเม็ก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,177.00 17/11/2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300 12/10/2563 จ้างทำพวงมาลาพร้อมป้ายชื่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,980.00 16/11/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,330.00 16/11/2563 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ภย-1463 กทม. (อู่มาบตาพุดการาจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ชัยนาท 63117208873 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,250 09/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 63117205409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,500.00 16/11/2563 จ้างจัดทำแผ่นพับและป้ายอิงค์เจ็ท จำวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 650.00 11/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117176186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 20/10/2563 ค่าบริการ อินเตอร์เน็ต (1 ตค - 31 ตค 63)
2564 ศวพ.ชพ 63117248433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,003.71 16/11/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่เดิมที่เสื่อมสภาพ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๔๑๗๕ ชุมพร
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 11/11/2563 จ้างเหมาปลูกข้าวโพดเทียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,305.00 13/11/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 63117205409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,500.00 17/11/2563 จ้างจัดทำแผ่นพับและป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63117190961 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,128.00 17/11/2563 ซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,800.00 16/11/2563 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,110.00 17/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63117202175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 114,977.92 13/11/2563 จ้างวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างดินและน้ำ จำนวน 46 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63117204495 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,528.80 13/11/2563 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,847.10 11/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร(อะไหล่แทกเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 63117231356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,860.00 11/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 63117048501 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,400.00 04/11/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 63117251320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,560.00 02/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-3290 แพร่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,330.00 09/11/2563 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ม-5797 ระยอง(อู่มาบตาพุดการาจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 บาท 11/11/2563 ค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 63117249389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,155.00 16/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,360.00 16/11/2563 ซื้อแบตเตอรี่รถไถคูโบต้า จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,820.00 16/11/2563 ซื้อนำมันเครื่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายเอกพงศ์ เรือนแก้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายชานนท์ คงศรีทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นางสาวจิตปฏิมา หมู่หมื่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายทัศนัย คำมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นางอนงค์ เรืองศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายไชยวัฒน์ เพชรมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตรด้านอารักขาพืช ( นางสาวบัวบูชา รอดชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 63117250454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,670 17/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 29/10/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลด้านธุรการ (นายยุทธศักดิ์ นาคะสุวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจิรวัฒน์ แพทธยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคชาชาญ วทานิยะกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นายประยุธ หมื่นแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 29/10/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นายวิสิฐศักดิ์ มากพุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นายธนกฤต เพชรชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,422.00 30/10/2563 วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ประจำเดือน ต.ค. 63) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 16/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 63117199433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 17/11/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ นส.รชยา ตาปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63107379099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,750 26/10/2563 ซื้อถุงมือหนัง (สั้น) จำนวน 150 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,289 10/11/2563 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศวร.ขก. 63117243245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,850 13/11/2563 จ้างปรับปรุงสภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63117240446 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 13/11/2563 จ้างเก็บและเตรียมตัวอย่างอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 6311240989 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 13/11/2563 จ้างเก็บข้อมูลปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 63117242433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,655.49 16/11/2563 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถราชการ(รถตู้)หมายเลขทะเบียน นข 8082 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-004-0001/ศวย.สข2-48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 63117202600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,068.79 07/10/2563 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 2678 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,030 03/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,051.19 06/10/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียนรถ ขค7792 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63117240709 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,250 16/11/2563 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,890 09/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 980 02/11/2563 จ้างเหมาบริการทำป้ายอะคริลิก จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,231.40 05/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 21/10/2563 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียนรถ ง-2139 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200 16/10/2563 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียนรถ ง-2139 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,773.27 20/10/2563 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียนรถ ขค-7792 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,541.70 02/10/2563 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ทะเบียนรถ ขค-7792 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,650.00 22/10/2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 15/10/2563 จ้างซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นางสาวอารีรัตน์ มีศิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นางสมควร จันทร์หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายนุ เอี่ยมบู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการด้านการเงินและบัญชี (นางสาวสุจิตรา ฉิมพานิช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการด้านธุรการ (นางสาวธนาภรณ์ มากพิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายบายัน ทองปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายสุรศักดิ์ ผัดนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายอำไพ อยู่นาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 63117214883 ประกาศเชิญชวน 1,541,500 16/11/2563 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) หรือเทียบเท่า เนื้อที่ 105 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
2564 กมพ. 63117231901 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 485,000 11/11/2563 ซื้อตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายอิศรา เคลือบบุญศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 63117147106 ประกาศเชิญชวน 886,400 //16112563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63117227464 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,990.00 16/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
2564 สคว. 63117215753 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 494,810.80 28/10/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 63117215180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,918.00 10/11/2563 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 1348 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480.00 12/11/2563 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.บต. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,949.00 16/11/2563 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางฯ หมายเลขทะเบียน กข-1096 เบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,744.10 12/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 63117226597 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000.00 16/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้แช่เย็น แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 63117229046 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,200.00 16/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 06/11/2563 ซื้อวัสดุชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 422.65 12/11/2563 ซื้อวัสดุชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 353.10 06/11/2563 ซื้อวัสดุชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117228692 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,272.29 16/11/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน สน-6020 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-005-0002 สลก.4/48 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 288.00 06/11/2563 ซื้อวัสดุชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100 12/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 63117184293 ประกาศเชิญชวน 1,008,000.00 //12112563 จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ 180 ตารางเมตร และจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 12/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,935 12/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 63117197904 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,876.37 02/11/2563 จ้างซ่อมแซมรถเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 179.00 16/11/2563 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 63117202993 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,941.20 13/11/2563 ขอซื้อน้ำกรดฟอร์มิค ๙๔%
2564 ศปผ.ขอนแก่น 63117215593 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,231.68 13/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. P63110026028 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1,364,000.00 //13112563 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,645.16 14/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายไชยวัฒน์ เพชรมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,645.16 14/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายฮัสซัล บิลหยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 63117222516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,058.05 16/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,190 13/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ
2564 ศวม.ลพบุรี 63117126334 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 09/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63117209177 ประกาศร่าง TOR 1,731,600 13/11/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63117209177 ประกาศราคากลาง 1,731,600 13/11/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ดพ.อรัญประเทศ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 03/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กต 4918 สก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 400.00 13/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.อรัญประเทศ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,890 26/10/2563 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.อรัญประเทศ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,270 26/10/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.อรัญประเทศ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,000 30/09/2563 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างและตรวจสินค้า(จ้างต่อเนื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1ต.ค.63-31มี.ค.64)
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,372.00 11/11/2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.อรัญประเทศ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,000 30/09/2563 จ้างเหมาบริการประจำสำนักงาน(จ้างต่อเนื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1ต.ค.63-31มี.ค.64)
2564 ดพ.อรัญประเทศ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,000 30/09/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล(จ้างต่อเนื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค.63-31มี.ค.64)
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 01/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 )
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานทดลองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานทดลองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 28/09/2564 จ้างเหมาบริการคนงานทดลองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,100.00 01/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแล รักษา ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563 )
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000.00 01/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานลูกมือช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563)
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 02/11/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563)
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117161499 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 11/11/2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารป้องกันแมลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,500.00 01/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัยด้านช่างเครื่องกล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563)
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 01/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563)
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,000.00 01/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563)
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 01/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้นักวิจัยด้านช่างเครื่องกล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563)
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 01/10/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติผู้ช่วยด้านวิศวกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563)
2564 สคว. 63117040896 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 494,810.80 28/10/2563 ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,045 02/11/2563 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ E- GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 642.00 22/10/2563 ชื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,850 02/11/2563 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมคอมเปลี่ยนฮาร์ดิส จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,680 02/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63117119448 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000.00 13/11/2563 จ้างเหมาบริการเลี้ยงแมลงในห้องปฏิบัติการและเก็บรวบรวมข้อมูลในแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63117199172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,350.00 05/11/2563 จ้างเปลี่ยนผ้าเบรกหน้า พร้อมเจียจานเบรก และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง สลับยาง ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-๖๐๕๖ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 63117189302 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,300.00 11/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900.00 11/11/2563 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,860.00 11/11/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,960 12/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100.00 12/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 12/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,935.00 12/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี E63110018082 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1,731,600 13/11/2563 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,400.00 06/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 406.60 12/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117090275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,955.50 10/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117095356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 96,300.00 10/11/2563 จ้างวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117168010 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,038.00 13/11/2563 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและเคมีของชุดตรวจสอบกานามัยซิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 63117201397 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,160 02/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63117203815 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,760 09/11/2563 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,406.00 12/11/2563 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,011.60 11/11/2563 ซื้อวัสดุปั๊มน้ำหอถังสูง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 63117071827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,984.73 28/10/2563 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กต-1304 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 63117197998 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,240.00 11/11/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม 63117190288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,039 11/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 13/11/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 63117180071 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,080 12/11/2563 ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,550.00 12/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 12/10/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.000 03/11/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 400.00 05/11/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050.00 11/11/2563 จ้างเปลี่ยนยางในและปะยางนอกรถแทรกเตอร์ ทะเบียน 1 ตค 1795 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350.00 21/10/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 320.00 16/10/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120.00 05/11/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 12/10/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 63117139153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 298,000.00 12/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องวัดค่าความหนืด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 63117139744 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 123,100.00 12/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องซีลถุงสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,950 12/11/2563 จ้างเหมาบริการทำตรายาง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี 63117186518 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,218.00 03/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวพ.นครราชสีมา 63117186988 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,303 02/11/2563 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200 12/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8043 ตาก
2564 สลก. 63117165359 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000,000 12/11/2563 จ้างประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ตพ.มุกดาหาร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 09/10/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี 63117182691 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,922 12/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต 63117181381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,255.00 09/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 63117181407 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 10/11/2563 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกระจกของรถยนต์ทะเบียน 5กร9290 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 63107092346 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,260.00 //30102563 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 510.00 11/11/2563 ค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชนครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000 30/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และงานด้านเอกสาร
2564 ด่านตรวจพืชนครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000 28/09/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการและงานพัสดุ
2564 ศวส.จันทบุรี 63117179827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,647.72 09/11/2563 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บร-4190 จบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(นายณรงค์ชัย พรมทัต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กองคลัง 63117024704 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 325,000 12/11/2563 ขอจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับ (๕๐๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63117158290 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 485,000 11/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,560.00 04/11/2563 จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 63117117082 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,500.00 06/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 29/10/2563 จ้างเหมาผู้ช่วยงานวิจัย ( นายอุดมพร คงเกลี้ยง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( นางสาวเกสรา สุขเจริญ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 29/10/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( นางสาวปัญจมา ทองสุข ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายศุภกิตติ์ ณะช้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายยรรยง เทพทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายฮัสซัล บิลหยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117095871 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,832.72 10/11/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน และวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,192.00 //6112563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/10/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( นายสาทิพย์ มะธุระ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ P6310009731 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1,543,000 //03112563 งานซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 03/11/2563 ซ่อมโปรแกรม Window 7
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.00 11/11/2563 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวร. 63117089313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,918 บาท 06/11/2563 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ สน 6025 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,521.00 11/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63117170021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000.00 11/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารใบสำคัญและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63117167914 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800 04/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ นข-๒๑๘๕ จบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. P63080008618 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 860,000 10/08/2563 จ้างเหมาบริการข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63117167774 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000.00 11/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารใบสำคัญลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 29/10/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 06/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117165359 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3,000,000 10/11/2563 จ้างประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,029.62 11/11/2563 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 5023 นราธิวาส
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.- 19/10/2563 จ้างเหมาทำพวงมาลา
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.- 19/10/2563 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 63107331442 ประกาศเชิญชวน 2,749,000 11/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว
2564 ดพ.สก. ไม่ผ่านระบบe-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 01/10/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน ตุลาคม 2563
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 650.00 10/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก 63117075057 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 258,405 05/11/2563 จ้าง Clipping ข่าวและสรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 11/11/2563 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.ตากใบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,060.00 09/11/2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)
2564 ศทส. 63117060596 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64,826 10/11/2563 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ E- GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 642.00 22/10/2563 ชื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ E- GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 01/10/2563 ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 63117155664 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 68}800 11/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117093112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 65,790 04/11/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล B7) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 20/10/2563 ซื้อวัสดุประปา
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750 03/11/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางในรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค-1786
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400 09/11/2563 ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
2564 ศวป.สฏ. 63117007092 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 82,500 20/10/2563 จ้างเหมาบริการงานบรรจุดินใส่ภุงต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขนาดถุง 12X14 นิ้ว พร้อมขนย้ายและจัดวางแบบสามเหลี่ยม จำนวน 30,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 63117143539 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,613.50 10/11/2563 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮบ 5932 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,160.00 10/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.- 12/10/2563 จ้างเหมาทำพวงมาลา
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,700.00 10/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 63117143259 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,000.00 21/10/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,208.- 04/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 560.- 04/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63117143043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,600 27/10/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 10/11/2563 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63117143796 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400 10/11/2563 ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน สน-6022 หมายเลขครุภัณฑ์ 2320-004-0001 สลก.1/48 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117034965 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,926.25 27/10/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 790 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 63117133964 ประกาศเชิญชวน 3,183,100.00 10/11/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,890 06/11/2563 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ 3295 ลพบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 10/11/2563 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 41200101 สวพ.2 37/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 63117134367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,295 06/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๙๔๗๔ สุรินทร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63117012538 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000.00 10/11/2563 จ้างกำจัดวัชพืช ดูแล รักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สำนักงาน และสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 63117126814 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,900 28/10/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63117018594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,380.00 //04112563 ซื้อขวดลูกชมพู่ มีเดือย ขนาด 4,000 มล. จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 03/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750 03/11/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 63117109798 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,650 09/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กคง 63117063495 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 165,896.44 บาท 09/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,060.36 20/10/2563 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,889 //27102563 ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ หมายเลขทะเบียน ขน 7807 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 63117083406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,633.00 05/11/2563 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 63117115287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 155,000.00 09/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า ความจุ 256 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 63117109959 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200,500.00 09/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้อบความร้อนไฟฟ้าแบบระบายความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุดรธานี 63117046479 ประกาศเชิญชวน 1,332,000 09/11/2563 จ้างเหมางานก่อสรา้งรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง2.10ม.ยาว486ม.แบบ(ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 09/11/2563 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุดรธานี 63117046479 ประกาศราคากลาง 1,332,000 09/11/2563 ประกวดราคา จ้างเหมางานก่อสรา้งรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง2.10ม.ยาว486ม.แบบ(ตอกเสาเข็ม)
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 210.00 09/11/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,806.45 14/10/2563 จ้างเหมาผู้ช่วยงานวิจัย ( นายอุดมพร คงเกลี้ยง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุดรธานี 63117046479 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1,332,000 09/11/2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง2.10เมตร ยาว 486 เมตร(ตอกเสาเข็ม)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,645.16 14/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายยรรยง เทพทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,645.16 14/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายศุภกิตติ์ ณะช้อย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,645.16 14/10/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63107246908 ประกาศราคากลาง 5,743,547.00 //30102563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 กปผ. 63107246908 ประกาศเชิญชวน 5,518,300.00 //09112563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,765.50 06/11/2563 ซื้อ Adapter สำหรับ เครื่องชั่ง AND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. P63110008509 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 643,153.00 //05112563 ซื้อสารเคมี จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.พิจิตร 63117090590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,400.00 06/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตร ต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 63117004476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,227 02/11/2563 จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 63117077244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,300.00 //02112563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 09/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63107376903 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 440,000 05/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 09/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.ฉบ. 631114067943 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,300 06/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษต่อเนื่อง(เคมี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 09/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง 63117078298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,014 06/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 09/10/2563 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,155.00 02/11/2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 63117082516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,994.00 04/11/2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63107352043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,641.32 29/10/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 63117077707 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,310.00 05/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,300.50 04/11/2563 ซื้อแบตเตอรี่รถแทรกเตอร์คูโบต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 611.55 05/11/2563 ค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 611.55 05/11/2563 ค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,675.00 04/11/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100 05/11/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,120.00 04/11/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 138.00 22/10/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117076307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6900 04/11/2563 ซื้อสารกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117014121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20062.50 03/11/2563 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1500.00 05/11/2563 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4800.00 05/11/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 63117066330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8400 04/11/2563 ซื้ออะไหล่รถแทรคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63107352043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8642 29/10/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63107064805 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64000 06/10/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63107065153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20000 06/10/2563 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63107078335 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25690 07/10/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63107170613 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80000 15/10/2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 63117013386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,000.00 2563/11/545 จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด (เดือนพฤศจิกายน ๒๓๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 63097742148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1014000 04/11/2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 540 30/10/2563 ซื้อน้ำดื่ม
2564 ศวร.ขก. 63117057403 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6086 04/11/2563 ตรวจเช็คสภาพรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ช่องเม็ก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35000 02/11/2563 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117012087 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19500 30/09/2563 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า ในพื้นที่ 271 ไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9000 28/09/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นายวิสิฐศักดิ์ มากพุ้ย)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8000 28/09/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นายสาทิพย์ มะธุระ)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8000 28/09/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นายธนกฤต เพชรชาติ)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8000 28/09/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจิรวัฒน์ แพทธยา)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8000 28/09/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคชาชาญ วทานิยะกุล)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9000 28/09/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลด้านธุรการ (นายยุทธศักดิ์ นาคะสุวรรณ์)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9000 28/09/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร (นายชานนท์ คงศรีทอง)
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1500 19/10/2563 ซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3500 03/11/2563 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ( นข2871 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1000 02/11/2563 น้ำประปา
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1970.00 28/10/2563 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16000 29/10/2563 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 2 ราย
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3500.00 28/10/2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4500.00 12/10/2563 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117011675 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6099.00 03/11/2563 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 63107362796 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 89,007.95 //29102563 ซื้อวัสดุงานนิทรรศการและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480.00 03/11/2563 ซื้อปุ๋ยน้ำทางใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 03/11/2563 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ(7440-001-0001ศวส.ชพ.01/47 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1400.00 02/11/2563 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1750.00 02/11/2563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บค-2124 ชพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ตพ.มุกดาหาร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1450 03/11/2563 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล B7
2564 ศวป.สฏ. 63097001366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 157290 31/08/2563 จ้างเหมาบริการงานพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4708.00 28/10/2563 หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 1 หลอด
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700.00 03/11/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 27/10/2563 ค่าจ้างทำป้ายโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.บต. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 425.00 04/11/2563 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ด.บต. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3266.00 04/11/2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2440 28/10/2563 ซ่อมระบบไฟรถยนต์ กว-6264 ขอนแก่น
2564 สวร. 63097494211 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120000 04/11/2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศอากาศแบบแยกส่วน(ราคาพร้อมค่าติดตั้ง) แบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4450 03/11/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ 63107392696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8910 02/11/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ลงงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และพัสดุการเงิน (ต่อเนื่อง) น.ส.วรินทร์ทิพย์ แสนสร้อย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 งวด
2564 ศวส.ชุมพร 63107092660 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 84000 03/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 ขก. 63107382532 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 66000 02/10/2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1750.00 11/03/2563 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 63117046704 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5147 20/10/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต 5009 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7500 30/10/2563 จ้างเหมาบริการด้านเมล็ดพันธุ์(นายมงคล เพ็ญสุภา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 ขก. 63117044883 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29530 12/10/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3380 02/11/2563 ซ่อมเช็คระบบไดร์สตาร์ทรถยนต์ กค-82 ขอนแก่น
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200 29/10/2563 จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 //20102563 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,450 //28102563 ซื้อแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,132 //01112563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 63107090034 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3,127,600.00 //02102563 จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน 904 จำนวน 6 แห่ง
2564 สอพ 63107089931 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2,877,300.00 //02102563 จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน 904 จำนวน 9 แห่ง
2564 สอพ 63107089551 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2,171,900.00 //02102563 จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน 904 จำนวน 4 แห่ง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,145 //29102563 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์วิชาการ ไวนิล
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP โปรดระบุสถานะ 4,474 //07102563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63107238413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,700 //20102563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฏ. 63107267823 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 //01102563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 63107246908 ประกาศร่าง TOR 5,518,300.00 //30102563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,151.60 //29102563 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 63107388972 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,248.80 //30102563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,301.40 //02112563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,049.50 //02112563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,615.70 //30102563 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,370.00 //02112563 ซื้ออุปกรณ์ในการเก็บและคัดแยกผลกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 850,000 //03112563 จ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์กสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,270.00 //03112563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 //27102563 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700.00 //03112563 ซื้อคีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 63107229153 ประกาศราคากลาง 3900670.23 //20102563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวม.ขก 63117020802 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 //01102563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
2564 ดพ.ทร.ฉบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,990.- //03112563 จัดซื้อน้ำมันเชื้้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทอ.อภ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.- //03112563 จัดซื้อน้ำมันเชื้้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฏ. 63107268031 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000 //01102563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700 //21102563 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะนั่งรถตู้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร 63107268814 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,000 //565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฏ. 63107267823 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 //01102563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,030 //20102563 จ้างเหมาบริการทำไวนิล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฏ. 63107267930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 //01102563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117002009 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,520.00 //27102563 จัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,300 //20102563 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117013948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,630.00 //27102563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กษ 7320 นครสวรรค์
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900 //22102563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 730 //30102563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 950.00 //28102563 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 315.00 //26102563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 //03112563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.บต. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,690.00 //02112563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผ้าหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 63107333085 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 107,760.00 //28092563 เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต(ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.ฉบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,860.- //03112563 วัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์ทั่วไป วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กคง 63107312900 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 88,489.00 บาท //572 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค จำนวน ๑,๖๕๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 63107386240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,900.00 //30102563 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยโกดังเก็บของ (กลางคืน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ 63107269596 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9180 //30102563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล น.ส.วรินทร์ทิพย์ แสนสร้อย จำนวน 1 งวด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564 ศวร.ระยอง 63097369744 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 816,000 //30102563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน๒ล้อแบบดัลเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.สงขลา 63107357394 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,750.00 //29102563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ลง e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 //29102563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.00 //30102563 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 //30102563 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-gp โปรดระบุสถานะ 200 //28102020 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ
2564 สคว. 63107364638 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 476,000 //30102563 จ้างพิมพ์ใบ Phytosanitary Certificate จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 //28102020 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 //28102563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001 สวพ.2 9/39 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 63107377801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 //28102563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเลี้ยงขยายแมลงศัตรูมะพร้าวในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63107344568 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,549.30 //29102563 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง