ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660 5 ส.ค. 65 จ้างทำกรอบป้ายสอดชื่อและกรอบป้ายสอดรูป พร้อมรูปถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สตูล 65087290377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,880 9 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400 9 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวส.สุโขทัย 65087303617 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 11 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกทะเบียน ๘๐-๘๒๐๕ สท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.4 65087242448 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,755.02 10 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2106 อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.4 65087226056 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,970 10 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นป้ายอะคริลิคชื้อหน่วยงานและรายชื่อข้าราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 กปผ. 65087289397 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,996.93 11 ส.ค. 65 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 กกจ. 65087294354 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 11 ส.ค. 65 จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.4 65087227687 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,600 10 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการเก็บผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ จำนวน 112 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.4 65087233917 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,050 10 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 5227