ปีงบฯ หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 สวพ.8 64047257634 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400 23/04/2564 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
2564 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,550 20/04/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เช็คเบรค รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 7206 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64047256910 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,400 23/04/2564 วัสดุการเกษตร
2564 สวพ.8 64047253294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,844 23/04/2564 ซื้อสารเคมี
2564 สวพ.8 64047255648 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,917.86 23/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 21/04/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,340.00 08/04/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 592 19/04/2564 วัสดุการเกษตร 6 รายการ
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 20/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์แชมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047310952 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,600 23/04/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,300.00 04/05/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (นข 443 เพชรบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047291246 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,600 22/04/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047292326 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,900 22/04/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 22/04/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ
2564 ศวร.นว. 64037546460 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 15/03/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 22/04/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64047233104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,900 05/04/2564 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตร (รถแทรกเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64047112099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,832.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 11/02/2564 จ้างเหมาบริการขุดหลุมพร้อมปลูกอ้อยคั้นน้ำ จำนวน 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 29/01/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงปลูกอ้อยคั้นน้ำ จำนวน 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,170.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64047219137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,600.00 23/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 64047294799 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,000.00 09/04/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำแบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64047308960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,600 23/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,100.00 01/04/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแล รักษา ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
2564 ศวศ.ขอนแก่น 64047251180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 05/04/2564 จ้างสร้างและประกอบชิ้นส่วนเครื่องขุดเก็บและปลิดฝักถั่วลิสงจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,116.04 19/04/2564 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข 7907 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.- 19/04/2564 จ้างเหมาบริการไถกลบพืชบำรุงดินแปลงปลูกข้าวโพด พื้นที่ 6 ไร่ (แปลง A5- A6- A7)
2564 สวพ.2 64047309750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,800.00 23/04/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047310160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,500.00 23/04/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,659.40 16/04/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายกการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 01/10/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 24/03/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047307696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400 20/04/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะแลบะขนส่ง(แบตเตอรี่)จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047305397 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,385.14 19/04/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกจำนวน1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 950.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวม. 64047302186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 78,518.74 23/04/2564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64047269877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 21/04/2564 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลแปลงพืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง การทดลองที่ ๑.๒ สำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคใต้สู่การใช้ประโยชน์ทางยาตามมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,207.40 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047308084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,436.50 23/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027040745 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,714.46 05/02/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 2430 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047262732 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 21/04/2564 จ้างเตรียมดินพร้อมปลูกถั่วลิสงและพ่นสารควบคุมวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64047306047 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 22/04/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำโรลอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047307273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,333.42 22/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 667 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 695.00 19/04/2564 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 74400206 สวพ.2 14/50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047306798 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,287.86 22/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1524 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.00 22/04/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047243693 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,781.20 22/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.บ้านประกอบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,020.00 23/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,566.93 07/04/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และกรองเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ขพ-9994 ขก
2564 ศกล.ชม. 64047267923 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 23/04/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047266978 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,600.00 23/04/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047265798 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,370.00 23/04/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047264867 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,400.00 23/04/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047262836 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,230.00 23/04/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047261842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,390.00 23/04/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047261094 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,040.00 23/04/2564 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047260495 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,220.00 23/04/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047257131 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,080.00 23/04/2564 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047302317 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,870.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64047254408 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 90,588.00 23/04/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64047087541 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,248 23/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ และวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,470.- 11/03/2564 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 7 อัน
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 21/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการ 2 ราย/2งวดงาน
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,498.00 07/04/2564 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047301889 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 22/04/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,345.00 22/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,086.05 23/04/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047295653 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,000.00 22/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64047253273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,778.00 23/04/2564 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดชนิดตั้งพื้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047220135 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 19/04/2564 จ้างเตรียมแปลงทดลองและปลูกปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,940.00 22/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,729.40 21/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 64047290391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 01/04/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,867 19/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64047284343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100 08/04/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,724.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64047278543 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,300 08/04/2564 จ้างเหมาบริการเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64047291628 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,165 23/04/2564 ซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๐๕ - ๐๐๘ - ๐๐๐๑ ศวส.ชพ./๐๙/๒๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64047281292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,200.00 08/04/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาแปลงโครงการการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047262936 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,103.90 21/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047177097 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,849 20/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047179716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,794.16 20/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047188656 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,743.35 20/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047181318 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,222.50 20/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047066782 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,740 08/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047130893 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,123.41 08/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 2392 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047058816 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 08/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037419693 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,650 15/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037437685 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037260303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,792.30 15/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480.00 19/04/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037259890 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,897.16 15/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037254477 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 51,360 05/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์ติดขวดฉลากบีที) จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027372422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,050 05/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๔๐ อบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037256205 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350 05/03/2564 จ้างเหมาสอบเทียบวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037338241 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,042 05/03/2564 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์สำรองไฟ ขนาด 6KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027145321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 108,000 05/02/2564 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์สมุดแบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64047270220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,200 21/04/2564 จ้างเหมาบริการปลูกกระจูดแปลงต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047288939 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,376.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,688.46 02/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,710 22/04/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนว ๗ รายการ เพื่อโครงการแปลงอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200 10/03/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047292970 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800.00 05/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480 05/04/2564 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,370 31/03/2564 จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500 02/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนกระจก จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,391 24/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047294268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,223.40 19/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,011.60 29/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64047291460 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 22/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64047292556 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,300 07/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64047269065 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000 21/04/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิต และแปรสภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ โครงการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง การทดลองที่ ๑ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพตามมาตรฐานชั้นพันธุ์เพื่อสนับสนุนการผลิตพืชภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64047285483 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,952.00 //22042564 จ้างถ่ายเอกสารประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 12 รายการ จำนวน 14,880 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047290475 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,800 19/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,500 22/04/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64047277265 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 22/03/2564 จ้างเหมาบริการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พื้นที่ 30 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,650 16/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 680.00 16/04/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64047288804 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,650.- 21/04/2564 ซื้อปุ๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ จำนวน ๑๕ กระสอบ
2564 ศวพ พัทลุง 64047268859 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,500 21/04/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตไหลในแปลงเกษตรกร โครงการวิจัยและบัวหลวงเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การทดลองที่ ๑.๙ การทดสอบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตไหลในแปลงเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,170 19/04/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนนัำมันเครื่อง ไส้กรองเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล 64047288873 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,000 20/04/2564 จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 6017 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64047285358 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,507.39 19/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64047277699 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยว ขนย้าย แปลงผลิตพันธุ์เมล็ดถั่วเขียว พิ้นที่ 30 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64047287308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,850.70 19/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047242838 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,560.00 22/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64047281887 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,163.80 19/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64047268601 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 21/04/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตดอกในแปลงเกษตรกร โครงการวิจัยและพัฒนาบัวหลวงเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การทดลองที่ ๑.๘ การทดสอบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตดอกในแปลงเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,855 19/04/2564 ซื้อน้ำมันเครื่อง และกรองเครื่อง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047286202 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,020.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64047280805 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 05/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คอัตราความงอก อัตราการเกิดโรคใบขาวและอัตราการเข้าทำลายของหนอนกอ พร้อมขุดทำลายทิ้งหากเจอโรคใบขาวอ้อย พื้นที่ 12 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047287417 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000 26/03/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 64047281839 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 01/04/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
2564 สวพ.4 64047260905 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,500 22/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวม. 64047276578 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,088.00 22/04/2564 จ้างตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64047251040 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 05/04/2564 จ้างเหมาบริการเช็คอัตราความงอกของมันสำปะหลังและเช็คอัตราการเกิดโรคใบด่างของมันสำปะหลังพร้อมทำลายทิ้งหากพบต้นที่เป็นใบด่าง พื้นที่ 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64047268343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,500 21/04/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล โครงการวิจัยและพัฒนาบัวหลวงเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การทดลองที่ ๑.๑. การศึกษาลักษณะประจำพันธ์ุบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047284995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,430.00 18/02/2564 วัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 21/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64047109429 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,470 22/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047254049 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,200 22/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64047278007 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,458 21/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047251058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,800 22/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047275694 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,064.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64047276054 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,208 31/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500 31/03/2564 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (นายวาหาบ ปังหลีเส็น) 1 เม.ย.-30 มิ.ย.64
2564 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ (นายอดุลย์ สุวามีน) 1 เม.ย.-30 มิ.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (นางสาวบุณยาพร ปาตังตะโร) 1 เม.ย.-30 มิ.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047270503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,775.00 21/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 15/02/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047264792 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,750.00 21/04/2564 จ้างกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047264588 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,320.00 21/04/2564 จ้างช่วยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยคั้นน้ำ ชุด 2 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047280647 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,930.00 22/04/2564 จ้างซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 09/02/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 64047255430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 01/04/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 ศวร.ขก. 64047231248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,147.20 19/04/2564 จ้างตรวจเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64047271350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000.00 22/04/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมตัวอย่างอ้อยและทำไฟเบอร์อ้อยเพื่อวิเคราะห์หาค่าซีซีเอส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250 29/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
2564 สวพ.7 64047280284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,184.15 22/04/2564 ซื้อเสื้อกาวน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 982.00 21/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,950 21/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,780.00 21/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 270.00 21/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64047257594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 256,800 17/03/2564 จ้างดำเนินการโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ และอนุรักษ์พันธุกรรมงา พื้นที่ 8 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการ/3 งวดงาน
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการ 4 ราย
2564 ศวร.อบ. 63127551024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 14/01/2564 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลักถั่วพุ่ม พื้นที่ 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050 23/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,980 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,650 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64047274463 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 19/04/2564 ซื้อถุงพลาสติกพีอี ขนาด 30 x 50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64047271308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,598 16/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 378.00 21/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047274599 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,519.00 20/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,085.50 20/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 22/04/2564 จัดซื้อค่าเชื้อเพลิง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,168 22/04/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200 22/04/2564 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,800 22/04/2564 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ทำตรายาง)
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047271567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,043.75 21/04/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถแทรกเตอร์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047270260 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,525.75 21/04/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถแทรกเตอร์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047271618 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,100.00 21/04/2564 จ้างย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64047266553 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,000.- 21/04/2564 จัดซื้อปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลงเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการผลิตพริกคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 29/03/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047268424 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการโครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้งการเลี้ยงแมลงหางหนีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นางสำรวย โพตะเภา)
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี 64047137998 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,580 09/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,070 22/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี 64047088147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000 07/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64047254451 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 21/04/2564 ซื้อพันธุ์มันสำปะหลัง ระยอง72 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี 64047087551 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 51,765 07/04/2564 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64047266464 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,536 21/04/2564 ซื้อตัวอย่างสำหรับทดสอบความชำนาญในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400 02/02/2564 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64047261116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,552.50 21/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047265362 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการลงข้อมูลร้านค้าในการออกใบอนุญาตทั้งรายใหม่และต่ออายุ รวมถึงการที่ต้องลงฐานข้อมูลร้านค้าการลงฐานข้อมูลในระบบทั้ง online และ offline โดยวิธีเฉพาะ(นางสาวไอศรา เจริญกุล)
2564 ศวพ.สุโขทัย 64047247953 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,150 25/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการคนงานพิมพ์เอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยสารวัตรเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการผู้ตรวจประเมินแปลงจำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำคว่ามสะอาด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 19/04/2564 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64047262479 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,300.00 บาท 21/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047265452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,610.00 21/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-๔๗๓๕ พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64047263068 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,419.99 21/04/2564 ซื้อตัวอย่างทดสอบความชำนาญ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047264759 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,584.00 21/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047263386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการโคงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายกิติพงศ์ พรมสุข)
2564 ศพก.ภูสิงห์ ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720 01/04/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900 01/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สายยาง) จำนวน 1 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047261782 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,468 20/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047262505 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการโคงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นางสาวนัธกานต์ อุดม)
2564 ศวร.ระยอง 64047250649 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,190.40 21/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047254693 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,100 21/04/2564 จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047255323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 21/04/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047225631 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 305,850 20/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047259472 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,400.00 21/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม 3527 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047259855 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการโคงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายประสิทธิ์ เปี่ยมสุข)
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047259021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการโคงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวนงค์นุช โกสัย)
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 20/04/2564 ซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047125859 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,313.00 07/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64047026751 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,586.35 09/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047238729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,342.00 20/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ชว-2059 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047250821 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,550.00 21/04/2564 ซ่อมรถยนต์ กฉ - 6154 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047237392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,305.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047250982 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,800.00 21/04/2564 ซ่อมรถยนต์ กจ - 1418 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64047220245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,965.70 19/04/2564 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64047252052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,830.- 21/04/2564 จ้างซ่อมแซมใบพัดเป่าลมออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 6404706751 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,790.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 185.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64047228731 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,200.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000 16/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64047226537 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,580.00 01/04/2564 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64047253820 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 01/04/2564 จ้างเหมาวิเคราะห์ความคงทนของสีและระดับความเข้มสี จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,380 08/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข 3364 ศรีสะเกษ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047190197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,161.34 09/04/2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและโช้คอัพหลัง พร้อมอะไหล่อื่นๆ ( ขธ 2834 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 16/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047208842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047203054 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,395.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047252353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,527.00 20/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ฮม-3089 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047200142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,993.91 19/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047057989 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,906.95 05/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117176186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 20/10/2563 เช่าใช้บริการ internet จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047252353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,527.00 20/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ฮม-3089 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64047250302 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,700 08/04/2564 จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047250025 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,515.00 20/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ฮข-4894 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64047141528 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,284.50 21/04/2564 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ญต-๒๑๐๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 20/04/2564 จ้างเหมาบริการ (นส.กชนิภา หนักแน่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,780.00 20/04/2564 จ้างเหมาบริการ (นายเสกสรณ์ ย่างกุลไพโรจน์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 20/04/2564 จ้างเหมาบริการ (นายธิโพ พฤกษาอนันต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 20/04/2564 จ้างเหมาบริการ (นส.ชนิษฐา ปอแนะดู) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,746.00 31/03/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,996.00 11/03/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64047244786 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 09/03/2564 ซี้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64047249543 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 09/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64047106971 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,910.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,593 26/03/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660 07/04/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,855 07/04/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และกรองเครื่อง กธ-5473 ขก.
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 19/04/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.สุโขทัย 64047247628 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,500 31/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64047246419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,970 31/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64037291356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,620.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64047241969 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 20/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมอ้อย ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ แปลงทดลองการเปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุดปี 2556 เขตน้ำฝน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64047240665 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 96,645 07/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64047237147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,100 19/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047216842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,530.30 19/04/2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64047240634 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,000 20/04/2564 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 31/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 516.00 31/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64047225553 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,089.46 02/04/2564 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64047023880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,240.00 05/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,216.00 08/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,850.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047239213 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,597.50 20/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน สน-6040 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,936.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,110.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 270.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,547.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,947.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,140.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64047240490 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,400 08/04/2564 จ้างเหมาบริการใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมทำความสะอาดโคนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,355.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,900.00 09/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047146478 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,763.00 09/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ
2564 ศวพ.พิจิตร 64037399540 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,290.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047207723 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,000.00 20/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047205018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,940.00 20/04/2564 จ้างวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64037400585 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,380.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047202487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,765.60 20/04/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,480.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,900.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64037279219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,900.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64037278184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,180.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,390.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 270.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64037280168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,880.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 642.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,070.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,280.00 09/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 25/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 260.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 940.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,150.00 25/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64037001299 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,650.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64274020426 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 23/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 642739288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,580.00 22/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 6404721664 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,880.00 26/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027396214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,720.00 22/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 695.00 22/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,358.00 19/02/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,617.00 19/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,425.00 19/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 19/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 19/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 19/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 880.00 18/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 18/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027354010 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400.00 18/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 18/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.00 18/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027351991 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,360 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,040.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 15/02/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027354422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,700.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047239445 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,490.00 20/04/2564 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 95 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 270.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 270.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027350941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 16/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027354174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,270.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 640427237828 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 65,826.40 20/04/2564 ซื้อตัวอย่างทดสอบความชำนาญ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64047212942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 08/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200 18/03/2564 ซื้อสินค้าเกษตร
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 24/03/2564 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยวิจัย ด้านการเกษตร (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกจ. 64047229077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,186.00 20/04/2564 รายงานขอซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค จำนวน ๓๖๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สฎ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 24/03/2564 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยวิจัย ด้านการเกษตร (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047200142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,993.91 19/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64047228891 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,160 01/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 12/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและรีเซ็ตข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 6404703781 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,896.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,340.00 19/04/2564 ซ่อมรถยนต์ กม - 4952 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047224201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,594 19/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047233664 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,500 19/04/2564 ซื้อก้อนเชื้อเห็ดสำหรับผลิตเห็ดเรืองแสงสิรินรัสมีจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047231564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,270 19/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 07/04/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
2564 ศวม.ขก 64047231126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,300 07/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กธ-5473 ขก
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 16/04/2564 จ้างเหมาบริการแรงงานขับเครื่องเกี่ยวนวด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,654 09/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64047119852 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 107,120.00 31/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047220015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กตน. 64047224442 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,411.10 20/04/2564 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047152948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,320.00 19/04/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ กม-4952 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64047231584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน ๒๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047152773 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,249.00 19/04/2564 วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047231439 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายใหม่ กลิ่นฉ่ำ)
2564 สวพ.2 64047220550 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,416.00 19/04/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 19/04/2564 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-5297 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,550.00 19/04/2564 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โคยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64047200226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 292,500 19/04/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW และระบบเพื่อรองรับ Single Form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,630 19/04/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์หมายเลขทะเบียน กพ-6958 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64047226431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,900.00 30/03/2564 จ้างขุดลอกร่องน้ำและซ่อมแซมรั้วลวดหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64047227486 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,980.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500 24/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 24/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 01/04/2564 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64047226001 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 86,135.00 20/04/2564 ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ชนิด 2 ชั้น จำนวน 100 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64037476081 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,360 20/03/2564 จัดซื้อหมึกฟูจิซีร๊อก รุ่น P115W จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64047221604 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,540 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64047216076 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,950 22/03/2564 ซี้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64047225095 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,170.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64047211348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,550 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 19/04/2564 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,000.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 35 วัน ในพื้นที่ 13 ไร่ (นายทัตชนน แก้วคำเครือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 35 วัน ในพื้นที่ 12 ไร่ (น.ส.รัตนา ชุ่มคำมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047214587 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,778.00 09/04/2564 ซื้อวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64047206178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,452.32 30/03/2564 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047206285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,490 19/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64047185824 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,094.60 09/04/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โรงงาน
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 920.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64047209170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 82,830.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64047219124 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,170.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64047171730 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,426.80 08/04/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 กปผ. 64047097400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,150.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงทดลองวิจัยปริมาณสารพิษตกค้าง จำนวน 3 แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,650.00 19/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64047209340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,232.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64047201032 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.- 05/04/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของผลผลิตของงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อผลผลิตและแป้งสูง : การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (ลูกผสมปี 2559) พื้นที่ 3 ไร่
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64047126665 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,251 07/04/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำ พ.ร.บ. รถราชการประจำปีงบประมาณ 2564
2564 ศวพ.ปัตตานี 64047208560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 98,750.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 380.00 19/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64047201238 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,930 09/04/2564 ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64047214147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64047212237 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 05/04/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64047191691 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.- 05/04/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของผลผลิตของงานวิจัยการเปรียบเทียบในท้องถิ่น : พันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อผลผลิตและแป้งสูง (ลูกผสมปี 2560) พื้นที่ 3 ไร่
2564 ศวพ.ระยอง 64047132224 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,181.50 30/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047206174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 87,921.90 19/03/2564 ซื้อแก๊สวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64047092402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,851.32 19/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 19/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ
2564 สวพ.3 64047212915 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350 19/04/2564 สอบเทียบเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64047205700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800 07/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64047212592 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,900 07/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047208814 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,200 19/04/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,850.00 16/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 16/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 360.00 01/04/2564 จ้างทำป้ายแปลงทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,590.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 650.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 623.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,706.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 139.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,600.00 บาท 12/03/2564 ค่าจ้างทำป้ายโปสเตอร์ ป้ายไวนิล และเล่มเอกสารประกอบการอบรม
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน
2564 ศวส.จันทบุรี 64047200579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,200 07/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037303482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 134,400 22/03/2564 จ้างเหมาการปฏิบัติงานโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับเขตดินทราย ทายร่วน และร่วนทราย สภาพน้ำฝนพื้นที่ 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 05/04/2564 จ้างเหมาบริการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 05/04/2564 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 05/04/2564 จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งต้นไม้พร้อมตัดหญ้าบริเวณโดยรอบแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 05/04/2564 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบาริเวณโดยรอบศูนย์ฯและแปลงเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047124320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,100.00 08/04/2564 ซื้อเพลทพลาสติก จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก 64047182183 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 320,000 19/04/2564 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 จำนวน 600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047202378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 07/04/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชแปลงผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตจำนวน 15 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047176209 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000 09/04/2564 จ้างเหมาบริการไถเตรียมแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64047175891 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,950 09/04/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 412.00 19/04/2564 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047150388 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,952.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037592689 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,400 19/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 535.00 09/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047187485 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,976.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720.00 16/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047199721 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000.00 16/04/2564 จ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 26/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,833.98 19/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต 7321 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,310.96 12/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กธ 8002 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 865.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการขนส่งทางรถยนต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047149921 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,836.00 07/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หม้ออบไอน้ำ (Autoclave) และ ตู้อบ (Vent-Circulation-Oven) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 16/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8043 ตาก
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 17/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64047189606 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,002 07/04/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64047190172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,870.00 16/04/2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0153 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.ฉบ. 64047183043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000 16/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64047185946 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,756.60 16/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (อะไหล่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 63127398011 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,000 09/12/2563 จ้างนางพิสมัย ตุคำเวียง ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายงา พื้นที่ 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 09/04/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแปลงงานวิจัยถั่วเหลืองฝักสด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 64047180150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,300.00 07/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047185327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,917.49 08/04/2564 จ้างตรวจซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047184061 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,242.51 07/04/2564 จ้างตรวจซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64047141521 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 139,998.80 09/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047115818 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110,852.00 07/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047181358 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,755 09/04/2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64047181194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,400.- 16/03/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมท่อนพันธุ์ ขนย้าย ปลูก และฉีดพ่นสารเคมีคุมวัชพืชอ้อย เพื่อผลิตท่อนพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 16/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047154080 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 16/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047039934 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,587.80 02/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64047177840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,350 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047153017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,500.00 16/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64047126979 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000.00 16/04/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานในแปลงทดลองมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.- 17/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบทำฝนเทียมพร้อมอุปกรณ์ รหัส 66360401 ศวร.นม.1/2523
2564 สวพ.3 64047177718 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,380 05/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047128953 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,100 12/03/2564 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ รถยนต์ ม 6410 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047147766 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 09/04/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี ขาวดำ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037524047 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64047008913 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,750.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64037231311 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,900.00 08/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64037295747 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,596.55 02/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64037173222 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000.00 16/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64047166951 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,490.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64037590941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,870.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64037223023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,300.00 16/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64037306801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,600.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64047052105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,880.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 63127477981 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 170,000.00 24/11/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ ๒ พื้นที่ ๑๐ ไร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 63127478841 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 170,000.00 24/11/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ ๔ พื้นที่ ๑๐ ไร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 63127388874 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 272,000.00 24/11/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 พื้นที่ 16 ไร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 63127388554 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 204,000.00 24/11/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 พื้นที่ 12 ไร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 63127478466 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 119,000.00 24/11/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ ๔ พื้นที่ ๗ ไร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136317 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,160.00 05/04/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ 98 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (พลาสติกดำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,377.20 02/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,500.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136098 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,460.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047136025 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,880.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64047163486 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,878.50 01/04/2564 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถแทรกเตอร์ ตค-931 ลป. (ครุภัณฑ์การเกษตร) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 09/04/2564 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 08/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 970.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 510.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047155465 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,550.00 09/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-๕๒๙๗ พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047155195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,430.00 09/04/2564 ซื้อแก๊สและวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 12/02/2564 จ้างเหมาทำกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047154902 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 119,000.00 09/04/2564 จ้างเหมาทำแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64047135298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420,000 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จำหน่าย (อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี)
2564 ศวม.ขอนแก่น 64047132246 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120,000 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถัวเหลืองชั้นพันธุ์ขยาย (อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น)
2564 ศวม.ขอนแก่น 64047134077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480,000 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยาย (อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู)
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047139113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 //09042564 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานวิจัยและจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047142958 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 //09042564 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานวิจัยและจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047144317 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 //09042564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลประจำแปลงปลูกทดสอบวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 6404715680 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 //09042564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลประจำแปลงทดสอบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะม่วงเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047146594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 //09042564 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลและบันทึกข้อมูลประจำแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047147261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 //09042564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลประจำแปลงทดสอบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะม่วงเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047147601 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 //09042564 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานวิจัยและจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047148410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 //09042564 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลและบันทึกข้อมูลแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047152058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,900.00 09/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1956 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64047150956 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,304.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047151674 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,530.00 09/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1955 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047150808 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 01/04/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047150130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 01/04/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.00 09/04/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64047139895 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,600 16/02/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.ปัตตานี 64047060487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,242.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64047115500 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 09/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมอ้อย ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ แปลงทดลองการเปรียบเทียบเบื้องต้นโคลนอ้อยชุดปี 2559 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000 05/04/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาแปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047148707 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 89,695.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047140457 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,993.35 17/03/2564 จ้างเปลี่ยนแป้นคันเร่งและโคมไฟหน้าซ้าย-ขวา พร้อมอะไหล่ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-๖๐๕๖ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047148612 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,250.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 08/04/2564 เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ๔๖๐๐ 09/04/2564 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และแบตเตอรี่ จำนวน ๓ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,565.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000 05/04/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาแปลงปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047146111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 09/04/2564 จ้างดูแลแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ในแปลงเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64047123320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,140 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,440 02/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64047144041 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 09/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037058403 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,375 03/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเสนอเซ็นต์) จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,734.00 //566 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64047127191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,017.17 25/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047005871 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 //01042564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 529.65 08/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 05/04/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,300 05/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047115843 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,334.00 09/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047089622 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,876.10 09/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047140852 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 09/04/2564 จ้างเหมาดูแลแปลงทดสอบการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมันของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,050.- 17/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบทำฝนเทียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ลากจูง) รหัส 66360401ศวร.นม.2/2541
2564 สวพ.4 64047066782 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,740.00 08/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047085830 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,050.00 08/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047058816 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 08/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047090157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,594.89 08/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กย 9005 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047140110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,679.01 05/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4704 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037567260 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,400.00 08/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กค 60 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64047130893 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,123.41 08/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 2392 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037496552 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,554 25/03/2564 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๑๘๔ พัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๑ ศปว.พท/๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64047125956 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,205.00 09/04/2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64047116315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,364.00 09/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 255 22/03/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 553.00 08/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64047132910 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,620 05/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๑๑๑ เลย จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 980.00 09/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64047134398 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,300 07/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64047131561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,412.32 07/04/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64047123197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,900 07/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64047128458 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,840.06 07/04/2564 จ้างซ่อมบำรุงรักษายาพาหนะ รถบรรทุก ขับเคลื่อน 6 ล้อ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64047120516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,800 07/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลวัว) จำนวน 600 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.มด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 08/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน จ 0648 เชียงใหม่
2564 ศวพ.กระบี่ 64047132439 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,900 05/04/2564 จ้างทำไวนิล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กคง. 64047037263 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,050.00 08/04/2564 จ้างพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 กล่อง และ ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64047121324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,650.- 18/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ฮีโน่ ทะเบียน 84-0748 นม.
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,435.32 //558 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะรถยนต์ทะเบียน นข 1954 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400.- 08/04/2564 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,192 31/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64047056419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,563.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,430.- 01/04/2564 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047129310 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,791 07/04/2564 จ้างเหมาทำตัวอักษรพลาสวูด ป้ายพลาสวูด และสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64027114069 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 66,410.00 //07042564 ซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047089042 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 72,796.38 07/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง (เลขที่โครงการ : 64047125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,412 05/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5683 พัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ รหัส ๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๑ ศวพ.พัทลุง๑/๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037041917 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,980 03/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แก๊ส) จำนวน 2 รายการ
2564 กปผ. 64047086756 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,433.00 07/04/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องวัดความหนาแน่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037330656 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 78,056.50 05/03/2564 จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องแก้ว) จำนวน 18 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017381889 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,603 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,050 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,655 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,050 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037479913 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,420.00 25/03/2564 ซื้อLiquid Nitrogen จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400 01/02/2564 จ้างเหมาบริการช่วยสำรวจโรคแมลงพร้อมเก็บตัวอย่าง และตัดคัดพันธุ์ปน จำนวน 1 งาน
2564 ศวพ.น่าน 64047032186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,450 02/04/2564 จ้างเหมาเช็คซ่อมรถยนต์ บฉ-4843 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64047119057 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,005.00 01/04/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64047115500 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 08/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมอ้อย ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ แปลงทดลองการเปรียบเทียบเบื้องต้นโคลนอ้อยชุดปี2559 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047124319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,000 08/04/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 กปผ. 64047029220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,261.40 05/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047125269 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 08/04/2564 จ้างเหมาดูแลแปลงทดสอบการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมันของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 6407111498 ไม่ผ่าน Gf ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,600 23/02/2564 จ้างเหมาบริการพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
2564 กมพ. 64047117842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 08/04/2564 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037542726 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,638.90 15/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047124854 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 08/04/2564 จ้างเหมาจัดการสวนและดูแลแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมบ้านทุ่งอ่าวในแปลงของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64047118731 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,410 05/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047118622 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,215.40 05/04/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047120993 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,960 01/04/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการทดลองและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามกระบวนการทดลองพริกเหลืองจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047118632 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,300 01/04/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการทดลองและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามกระบวนการทดลองพริกกระเหรี่ยงจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64047119052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,390 05/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64047118763 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,600.00 08/04/2564 ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฆต-7740 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-002-0001 สลก.2/55 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64047117124 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400.00 08/04/2564 ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข-4896 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-004-0001 สลก.2/48 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 08/04/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64047083004 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 29/03/2564 จ้างเหมาบริการเพื่อบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การเข้าทำลายของโรคแมลง ในอ้อยปลูกและอ้อยตอ ที่อายุ ๔ เดือน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชช่องเม็ก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,449 01/03/2564 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว. 64027377365 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,910.00 04/02/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 02/04/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64047116444 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,160 02/04/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047115987 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64047027436 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 65,000.00 //551 จ้างตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชภายในลำรางสาธารณะ และบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์วินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,450.00 05/04/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047116206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,650.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ฯ 64037408294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 03/05/2564 จ้างเหมาตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง พื้นที่ 5 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กคง 64047024128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 07/04/2564 จ้างซ่อมระบบทำความเย็น รถยนต์ทะเบียน ศง - 5512 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037455641 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 25/03/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงมะเขือเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047112678 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,270.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047113893 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 125,000.00 08/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน Complete Service Plan Maintenance Agreement ใช้สำหรับเครื่อง ลิควิคโครมาโทกราฟ-แมศส์สเปกโทรเมตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64047097041 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,269 24/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047038910 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,846.96 01/04/2564 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมอะไหล่อื่นๆ ( ขก 9233 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720.00 02/04/2564 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,520.30 25/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถไถเดินตามและรถไทแลนด์ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64047062720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,462 05/04/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวส.สุโขทัย 64047006818 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,750 01/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ท. 1 เลขครุภัณฑ์ 3805-008-0001 พสท.1/2512 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400 29/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,235.00 01/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดีเชล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,480.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,180 25/03/2564 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047036321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,070 02/04/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 02/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 05/04/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 590 07/04/2564 ซื้อพืชผักคละชนิด จำนวน 7 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64047107562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,143.40 07/04/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 05/04/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64047102249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,730 07/04/2564 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์และเช็คระบบเบรค กค-2864 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.ฉบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,860.- 07/04/2546 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64047101678 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.- 01/04/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นที่ 2 ,เส้นที่ 3 และบริเวณโดยรอบ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2564 ศวพ.ระนอง 64047084563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,380.00 07/04/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64047103110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,815 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64047101248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,092 05/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037573169 ประกาศราคากลาง 844,620.00 30/03/2564 จ้างบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) และสอบเทียบเครื่องมือ (Operational Qualification/ Performance Verification) สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบรวมอะไหล่ (PM Kit) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037573169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 844,620.00 30/03/2564 จ้างบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) และสอบเทียบเครื่องมือ (Operational Qualification/ Performance Verification) สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบรวมอะไหล่ (PM Kit) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037573169 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 844,620.00 30/03/2564 จ้างบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) และสอบเทียบเครื่องมือ (Operational Qualification/ Performance Verification) สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบรวมอะไหล่ (PM Kit) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64047100022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,944.60 05/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047100815 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,749.22 07/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64047101983 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,190 07/04/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยาง,ใบปัดน้ำฝนระบบเบรก,ซีลล้อ,พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ รถยนต์ทะเบียน นข 4595 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64057090797 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,590 05/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047066404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,860.00 05/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,668.41 05/04/2564 ตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ( กท 6798 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64047084488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,388.00 07/04/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64047037674 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 152,903.00 02/04/2564 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบทำความเย็นและห้องเย็น(ชุดบวกและชุดลบ) ของระบบทำความเย็น,ห้องเย็น และระบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64047009341 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการปรับปรุง/ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการทดลอง โครงการประยุกต์ใช้ Smart Sensors และ loTs ในการผลิตทุเรียน พื้นที่ ๒๔๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047099992 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,800.00 07/04/2564 จ้างกำจัดวัชพืชในแปลงอ้อย/ให้น้ำ กำจัดวัชพืช พ่นยากำจัดแมลง โรยยิปซั่ม ในแปลงพันธุ์ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64047087146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,200.00 07/04/2564 จ้างเหมาเก็บผลผลิตมะพร้าว จำนวน ๕,๑๐๐ ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64047058003 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,600.00 07/04/2564 จ้างเหมาเก็บผลผลิตมะพร้าว จำนวน ๕,๘๐๐ ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047097833 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,138.14 05/03/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนัำมันเครื่อง กรองเครื่อง น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย รถยต ขข 309 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64047067870 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,675.45 01/04/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศวร.ขก. 64047040488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,064.14 02/04/2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047095224 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,964.88 05/04/2564 จ้างตรวจซ่อมและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047092902 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000 05/04/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์จำนวน1 คัน ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047093364 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,250.00 07/04/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 683 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047090254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการทำถาดตากสังกะสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047091185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,330 05/04/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 10/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ(นายชัชวาล ขัติย์วงค์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(นายอัฐพล แก้วมหานิน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(นายอัฐพล แก้วมหานิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047087044 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 07/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047085989 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,156 03/03/2564 วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047035868 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 02/04/2564 จ้างเปลี่ยนอะไหล่วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,540 07/04/2564 ซื้อน้ำดื่ม
2564 สวพ.2 64047086207 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,336.00 07/04/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64037588279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,808.80 31/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64037592727 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,607.00 31/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64037597949 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,350.90 31/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037363119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,726.00 19/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน(นางสาวนงคราญ ลาสา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน(นายชวน จันสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037485370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,756.99 25/03/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจวัดชนิดและปริมาณสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน(นางกุ้ง กุลสา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน(นายยิ่งยง แจ่มใจหาญ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64047025719 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,120.00 //02042564 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64047085242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน(นางสาวดวงหทัย วุฒิชา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการประจำสำนักงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติงควบคุมยาง(นางสาวจารุนันท์ พลพิทักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้แบคทีเรียบีเอสควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของพริก(นายศักดิ์ ภูพันนา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,745.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้แบคทีเรียบีเอสควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของพริก(นายพุทธ หม่อมบ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047013228 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,979.60 01/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงานและวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้แบคทีเรียบีเอสควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ(นายสุริยันต์ กิ่งคาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ(นางอำนวย พนมวัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทู้หอมในหอม(นางสาวอุดมพร โคตนาม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,043.25 23/03/2564 จ้างจัดทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทู้หอมในหอม(นายถนอมศักดิ์ จันทวงค์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดนครพนม(นางสาวธมนวรรณ พนมวัฒนา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64037323336 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 148,500 15/03/2564 จ้างบริการทำแนวป้องกันวัชพืชและปูพลาสติกกันวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นการค้าของประเทศไทย(นายวัฒนา บุณนะวงษ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ 64047001488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350 01/04/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นการค้าของประเทศไทย(นายประถม มณีโรจน์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นการค้าของประเทศไทย (นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์สุภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,213.00 31/03/2564 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง(นายอัศม์กร สามหมอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทู้หอมในหอม (นายประพงษ แพงโงม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047055325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,600.00 07/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(นายจุมพล ศิริสานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายรอบ มีแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทดสอบการใช้แบคทีเรียบีเอสควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ(นางสาวธันยพร จันสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ(นายอรุณ สายสุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ(นายสมคิด ประเสรฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037119410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,600 05/03/2564 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64047073409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,170.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,820.- 25/03/2564 จ้างเหมาทำชุดเพาะถั่วงอกสำเร็จรูป
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(นายณรงค์ชัย พรมทัต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กคง 64047004335 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,585.40 05/04/2564 ซื้อชั้นวางเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 15/03/2564 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาสหมายเลข ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๑๒/๓๙
2564 สวพ.3 64047065634 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,000 30/03/2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.- 01/04/2564 จัดซื้อธงตราสัญญลักษณ์ สธ เบอร์60 x 90 ซม. จำนวน 12 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64047068775 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 194,320 31/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(นางสาวประหยัด ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037599387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,500.00 31/03/2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการงานธุรการ(นางสาวอรวรรณ เอกจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037599018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,570.00 31/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/03/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกฐานข้อมูลแปลง GAP พืช(นางสาวเพชรรัตน์ กลิ่นกุหลาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64047059252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,100.00 //548 ซื้อวัสดุการเกษตรแปลงปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500 31/03/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64047063268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,900.00 //548 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047065388 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 23/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,350.00 05/04/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน ภย-1463 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 721.18 05/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047029942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,420.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,417.00 บาท 05/04/2564 ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64047033647 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,338.35 01/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047013145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64047004866 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,179.16 02/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047066027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,910.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,560.00 05/04/2564 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กช 6385 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 950.00 05/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 2 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 บาท 04/03/2564 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047058233 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,960.00 22/03/2564 จ้างใช้เครื่องมือในการระเหยเยือกแข็ง (Freeze dry) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 03/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,175 02/04/2564 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 2.38x2.47 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64047059063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 01/04/2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64047052443 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,403.50 19/03/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน กง-๗๗๕๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047001488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 01/04/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.- 25/03/2564 จ้างเหมาทำไวนิล
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 199.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.00 05/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,290.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 180.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 169.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 01/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-8002 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64037570110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64037566184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.เชียงใหม่ 34047004792 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,078 02/04/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64037567655 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64037553182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,993 29/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64037605069 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,868 29/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
2564 ศวพ.เลย 64037565769 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการปลูกอ้อยโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,550 29/03/2564 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047002691 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,050.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037361794 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 03/03/2564 จ้างเหมาบริการเพื่อตัด และเหลาไม้ไผ่ทำไม้หลักแปลง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037520800 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000.00 03/03/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลและเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,958.00 05/04/2564 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 74400206 สวพ.2 9/49 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64047037454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 119,169.11 02/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้าน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,400.00 02/04/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ-9820 จันทบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,450.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,880.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,630.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,230.00 01/04/2564 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037518863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 16/02/2564 จ้างเหมาบริการฏิบัติงานในแปลงโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047052710 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,280.90 31/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047052634 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,955.00 02/04/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,600.00 //545 ซื้อยางนอกรถยนต์ทะเบียน กค 2454 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,130.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,600.00 //545 ซื้อยางนอกรถยนต์ทะเบียน นข ๑๙๕๔ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037575115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64047038303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,517.80 29/03/2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถแทรกเตอร์คูโบต้า ทะเบียน 1 ตค 1795กทม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 23/03/2564 เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,236.00 //561 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037471998 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,377.98 25/03/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64037276631 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,405.30 10/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวร.ระยอง 64047034773 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 02/04/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037597006 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,900 31/03/2564 จ้างเหมาบริการไถเตรียมแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037598164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,258.60 31/03/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 40-0191 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037602548 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,980.00 01/04/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,036.00 บาท 18/03/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,890 29/03/2564 ซื้อพันธุ์ไม้ 3 รายการ
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 400 29/03/2564 ซื้อพันธุ์ไม้ 2 รายการ
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,040.49 01/04/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพตามระยะที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 850.00 บาท 26/03/2564 ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047031324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000 01/04/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117254535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 20/10/2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64047025438 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,420.00 31/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64047024619 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,443.09 22/03/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสายพานรถยนต์ กน-๖๔๗๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64037588134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025 01/04/2564 จ้างตรวจเช็คระบบแอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ษฮ7847 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64037584492 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,100 01/04/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนห้องควบคุมระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64037583294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000 01/04/2564 จ้างวิเคราะห์สารสำคัญในงานกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการค้าระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,273 03/03/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,360 24/02/2564 จ้างทำตรายาง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800 23/02/2564 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 กมพ. 64047029083 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,900 02/04/2564 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,775 05/02/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ดพ.ทอ.อภ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900 02/04/2564 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ งจ198 ชบ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,805 26/01/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ดพ.ทร.ฉบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,800.- 02/04/2564 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ทะเบียน ขท.1660ชบ.
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,427.70 25/01/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,427.70 25/01/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,707 22/01/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,333 22/01/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,099 21/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 13/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,140 30/12/2563 จ้างเหมาทำตรายาง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,626.40 21/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์โรงงาน
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,312 21/12/2563 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวม.ลพบุรี 64047017838 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047018584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,575 16/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047019435 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047023609 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047023942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,477.50 18/12/2563 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047024379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047024909 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,327.70 18/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047025592 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047026722 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047027565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047028373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,700 18/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,551.50 14/12/2563 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,979.50 09/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,730 09/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,958.43 30/11/2563 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 29/03/2564 จ้างเหมากะเทาะเปลือกถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64037574812 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 136,318 31/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64047025265 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 02/04/2564 ซื้อสายยาง จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,631.58 01/12/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,536 25/11/2563 วัสดุสำนักงาน
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,666 25/11/2563 วัสดุก่อสร้าง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,720 16/11/2563 วัสดุสำรวจ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,345 30/10/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,700 29/10/2563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า
2564 ศวพ.ตรัง 64047026084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,950.00 29/03/2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,905.00 22/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64047025926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,400.00 02/04/2564 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลข กต - ๗๑๔๐ พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,440.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64047024369 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,778.00 02/04/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64047016746 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,084.75 01/04/2564 จ้างพิมพ์กระดาษการ์ดตรากรมวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 01/04/2564 จ้างเหมาซ่อมรถแทรกเตอร์คูโบต้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,641 31/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64047006320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,150.00 12/03/2564 จ้างเปลี่ยนยางและอะไหล่ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-๙๐๑๔ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64047017239 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.- 08/03/2564 จ้างเหมาบริการไล่นก แปลงผลิตเมล็ดทานตะวัน (แปลง A10)
2564 ศวส.ตรัง 64037098999 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,568.39 04/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800 01/04/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,872.50 01/04/2564 จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037528250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 403,165.30 26/03/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64047015340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 31/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037572516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 172,633.80 30/03/2564 ซื้อก๊าซ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 816.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,160.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,620.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 440.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สก. ไม่ผ่านระบบe-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 01/03/2564 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 กกจ. 64047005225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100,000.00 29/03/2564 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,600.00 25/03/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-8392 ลพบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037499482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,800.- 17/03/2564 จ้างเหมาบริการชั่งปุ๋ย ขุดหลุม ใส่ปุ๋ย กลบ พ่นสารกำจัดแมลงและพ่นสารกำจัดโรคพืช พื้นที่ 4 ไร่
2564 สวพ.7 64047013438 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 56,309.82 01/04/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64047008199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,050.40 01/04/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037499936 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200 01/04/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800 22/02/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,546.60 //567 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64047011098 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037586168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,152.95 31/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,150 30/03/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน กง 4043 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,380 31/03/2564 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 770.40 01/04/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037224292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64047009107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,980.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 165 25/03/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64047003807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 280 17/03/2564 ซื้อวัสดุอะไหล่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037600858 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,139 19/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,000 26/03/2564 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 26/03/2564 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร 64037556718 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,310 24/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร 64037562294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,450 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037534918 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,260.00 01/04/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สารกรองน้ำ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037526938 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,774 01/04/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน 8พ 9300 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037475692 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการขยายชีวภัณฑ์ BS-20W33 จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 09/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600 01/04/2564 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 650 01/04/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 01/04/2564 จัดซื้อวัสดุงานเกษตร
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (นางการันต์ญา สากา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานด้านการเงิน จำนวน 1 ราย (นางสุภาพิชญ์ แสงมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในแปลงเพาะขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 ราย (นางสาวศศิโสม ชูสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในแปลงเพาะขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 ราย (นายสุธรรม ผุดเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64037573669 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 31/03/2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64037586067 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,577.34 //31032564 จ้างตรวจเช็คคลัตช์ ระบบเกียร์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3กย 2814 กทม.จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,437 10/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 927 10/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ พัทลุง 64037605894 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 31/03/2564 อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร 64037446771 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,880 25/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037600174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร 64037479759 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,500 29/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 650 31/03/2564 ค่าซ่อมแซมบำรุงประตู
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 24/03/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037598977 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,086.00 11/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร 64037557066 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,170 26/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037604473 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,000 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037602447 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 31/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลแปลงการเปรียบเทียบ ในไร่เกษตรกร โคลนอ้อย ชุด 2555 จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.- 31/03/2564 จ้างเหมาบริการเก็บค่าขยะมูลฝอย
2564 ศวม.ขก 64037238350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,600 04/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
2564 ศวร.ขก. 64037603409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,590.00 31/03/2564 จ้างช่วยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและเตรียมสารละลายธาตุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037603577 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,570 31/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 428.00 //567 จ้างเหมาบริการกลึงฝาสูบใส่ตาน้ำรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037569385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,487 29/03/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 870.00 //568 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700.00 //566 ซื้อวัสดุผลิตไส้เดือนฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 31/03/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037562767 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,074.95 30/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037599651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,650 31/03/2564 จ้างจัดทำป้ายแปลงต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037592679 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,997 31/03/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌธ-๔๖๓๐ กทม. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64037576212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,658.44 10/03/2564 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64037542279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,230 25/03/2564 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 05/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64037572567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,646 22/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037567598 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,680 31/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64037549011 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,900 25/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037555390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,760.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037555621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,290.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,825.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 26/02/2564 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64037595218 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,162.67 29/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037571712 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,200.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037590670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 124,000.00 31/03/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการด้านเมล็ดพันธ์ (นายวิวัฒน์ ขำหรุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037487234 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,900 19/03/2564 จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์หมายเลข 6105-001-0001 ศวร.อบ. 1/40 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 31/03/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการงานข้อมูลและใบอนุญาต 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 897 26/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการแปลงในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการแปลงโครงการสถานีฯบ้านสะจุกสะเกี้ยง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 //553 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037578966 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,875 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการแปลงต้นแบบกาแฟอะราบิก้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการแปลงอนุรักษ์พันธุ์พืช จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการวิชาการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037492262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 18/01/2564 จ้างเหมาบริการเย็บถุงตาข่ายลาย แบบ ๒ หูหิ้ว จำนวน ๑ รายการ
2564 ศวพ.แพร่ 64037585476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,650.00 05/03/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-8643 แพร่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64037587957 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,465.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037385308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,400.00 05/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ตู้ ทะเบียน นค-๔๒๖๕) จำนวน ๑ รายการ
2564 ศวร.นว 64037019570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,100.00 18/02/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ
2564 กปผ. 64037554924 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,021.00 30/03/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ อล 8406 เลขไมล์ 429,089 กิโลเมตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037569151 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,880.00 31/03/2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037585288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,200.00 30/03/2564 จ้างเก็บตัวอย่างดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037584245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,724.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037582696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,300.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037565496 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 69,978 31/03/2564 จ้างวิเคราะห์ SG-DNASEQ01 DNA Sequencing จำนวน 327 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย นายสว่าง ภิญโญ จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย นางสาวพิมพากร ยาวิชัย จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย นายถาวร ตุงคบุรี จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 31/03/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย นายสิงห์แก้ว คำวังแก้ว จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037574529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,817.90 30/03/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 554.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 30/03/2564 จ้างเหมาบริการทำโปสเตอร์ ขนาด 70 x 170 ซม. จำนวน 1 แผ่น
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,000.00 31/03/2564 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานประจำสำนักงาน (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 งวด
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037574772 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 146,119.20 30/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037578517 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,400 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64037577426 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,144 29/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64037575458 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,144 29/03/2564 ซื้อนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037578187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.- 18/03/2564 จ้างเหมาบริการทำหลักแปลงพร้อมไม้ และวัดปักหลักแปลง พ่นสารกำจัดหนอนกออ้อย ให้น้ำและกำจัดวัชพืช พื้นที่ 2 ไร่ งานทดลองการเปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุดปี 2556 เขตน้ำฝน
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,580.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ปด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 08/03/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037571708 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,775 30/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,641.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64037572274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500.00 26/03/2564 จ้างเหมาบริการตัดท่อนพันธุ์และขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037571484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,540.- 17/03/2564 จ้างเหมาบริการทำหลักแปลงพร้อมไม้ พ่นสารกำจัดหนอนกออ้อย ให้น้ำและกำจัดวัชพืช พื้นที่ 2 ไร่ งานทดลองการเปรียบเทียบมาตรฐาน:โคลนอ้อยชุด 2554
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600 30/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037395240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,235.00 22/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037572112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,380.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64037451404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29/03/2564 ซื้ออะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กด4793 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037569919 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,203 30/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64037566923 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,737 25/03/2564 ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037475609 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 186,180.00 25/03/2564 ซื้อก๊าซ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037568256 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,760.00 29/03/2564 จ้างช่วยเก็บตัวอย่างพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64037560475 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 62,851.80 30/03/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64037564821 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,700 30/03/2564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64037544859 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,230.00 26/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 23/03/2564 จ้างเหมาลงวินโด้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64037544402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,200 30/03/2564 ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ-4890 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-004-0001 สลก. 1/56 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037551823 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,457.37 29/03/2564 จ้างตรวจเช็คสภาพตามกำหนดระยะทาง ๖๘๐,๐๐๐ กม.ทะเบียน กค - ๒๓๓๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐ - ๐๐๔ - ๐๐๐๓ ศวส.ชพ.๐๑/๕๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64037557332 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,500 30/03/2564 จ้างปรับปรุงห้องประชุมผู้บริหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037558528 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000.00 29/03/2564 จ้างให้น้ำ กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017040381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,358.50 //07012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,700 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64037555549 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000 26/03/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64037527148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000.00 //29032564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64037264294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,600 12/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ และจอแสดงภาพคอมพิวเตอร์
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,937.60 29/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 30/03/2564 ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 405 26/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/03/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64037553280 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,170.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660.00 30/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037548756 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,255.60 29/03/2564 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64037549355 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,800 29/03/2564 จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 22/03/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037547176 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,550.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037542988 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,880.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037535966 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,630.00 29/03/2564 เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037539845 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 29/03/2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037545223 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 179,760.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.- 25/03/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการงอกของอ้อยตอ เช็คโรค-แมลง พื้นที่ 2 ไร่ งานทดลอง การเปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุดปี 2556 เขตน้ำฝน
2564 ศวพ.สงขลา 64037507128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,820.00 26/03/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการแปรรูปเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000 25/03/2564 จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานกักพืชภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037412289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 11/03/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิต และบันทึกข้อมูลแปลงทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037421772 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการควบคุมปฏิบัติงานดูแลรักษา และบันทึกข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ ๑๓ ไร่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037526532 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,220.00 26/03/2564 จ้างช่วยเก็บข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037399942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,133 17/03/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 สวพ.6 64037541716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,220.00 23/03/2564 จ้างซ่อมตู้อบลมร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037337175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 66,318.60 05/03/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037318542 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,660.50 03/03/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037237273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,560 11/03/2564 วัสดุการเกษตร
2564 กปผ. 64037465244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,927.00 25/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037221825 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 12/03/2564      วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 กวป. 64037543144 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,732.55 24/03/2564 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037215647 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,337.80 10/03/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 //572 จ้างเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ทะเบียน นก 3892 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,300.00 29/03/2564 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037541609 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 26/03/2564 จ้างให้น้ำแปลงงานทดลองอ้อยและถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64037535123 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,500.00 26/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037539492 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000 22/03/2564 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 64037531139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,850.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ชนิดปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64037538390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700 29/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนยางรถแทรกเตอร์จอนเดียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037192859 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,750 02/03/2564 จ้างเหมาเย็บถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037114763 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,400 02/03/2564 จ้างเหมาเย็บถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037092561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,778 03/03/2564       วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037085907 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,397 04/03/2564       วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 กปผ. 64037420659 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 61,503.60 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037534371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 25/03/2564 จ้างเหมาเก็บผลผลิตพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพมังคุด ครั้งที่ ๑
2564 กปผ. 64037446881 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,488.70 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037416404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037069642 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 164,890 02/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037065298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,238.64 03/03/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64037077000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,654 25/02/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027440539 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,761 23/02/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้า
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037535885 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 24/03/2564 ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน 2 รายการ
2564 กวป. 64037260068 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,450.00 05/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037361191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,680.00 02/03/2564 จ้างการวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027411923 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 23/02/2564 จ้างเหมาทำถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027404655 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,300 19/02/2564 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลง และไม้ปักแปลง
2564 สอพ 64037399799 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,960 //572 ซื้อมะนาวแป้นพันธุ์พิจิตร1 คัดพิเศษ จำนวน 137 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชสังขละบุรี 64037481421 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 145,000.00 29/03/2564 จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบน้ำประปาและติดตั้งเสาไฟฟ้า
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027269254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 141,584 10/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.- 25/03/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการงอกของอ้อยตอ เช็คโรค - แมลง พื้นที่ 2 ไร่ งานทดลองการเปรียบเทียบมาตรฐาน:โคลนอ้อยชุด 2554
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027260470 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,176 10/02/2564 จ้างจัดทำ พ.ร.บ รถราชการ ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027246282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 10/03/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027114633 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,516.30 03/02/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 22/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน จ 0648 เชียงใหม่
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027163573 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,502 02/02/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศวม.ลพบุรี 64037526142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 26/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027104913 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400 02/02/2564 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศวร.ขก. 64037353399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,560.00 17/03/2564 จ้างซ่อมตู้อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500.00 29/03/2564 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037473059 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,305.14 25/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 538 15/03/2564 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037427145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,202.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037489766 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000.00 25/03/2564 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล สรุปข้อมูล และพ่นยากำจัดศัตรูพืช แปลงการทดลองการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โคลนอ้อย ชุด 2553 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037488313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 25/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโรงเรือนองุ่น จำนวน 3 โรงเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037486840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 25/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลแปลงโครงการต้นแบบหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมฯ จำนวน 25 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037422665 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 132,908.98 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037467383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 17/03/2564 จ้างซ่อมเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64037526270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000.00 26/03/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,150.00 บาท 26/03/2564 ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 29/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037425681 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,517.80 23/03/2564 ซื้อสารมาตรฐาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037448737 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 279,177.12 23/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037527486 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,250.00 26/03/2564 จ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,276.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 520.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 520.00 29/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037391576 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037391487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037391370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037391056 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงสภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037379349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037390948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงสภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037387900 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037388105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037390111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037390319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037390864 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 20/02/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงสภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037390589 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงสภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64037513888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,294.90 24/03/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ภาคสนาม)
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,860 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64037449866 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,600 26/03/2564 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข4893 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64037510907 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,100 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,161.16 15/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต 5009 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 10/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 300x600 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,970.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,700.00 22/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเหล็ก ขนาด 0.6x1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.00 15/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 300x500 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e- GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,330.50 01/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว แก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลของศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037307488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 75,756.00 16/03/2564 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบการใช้งานเครื่องย่อยตัวอย่างโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037398061 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,000.00 //569 ซื้อส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาคัดพิเศษ จำนวน 115 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,250 25/03/2564 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564 ศวพ.ราชบุรี 64037438935 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,138 25/03/2564 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64037452679 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 223,288.00 บาท 25/03/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64037499141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64037500603 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000.00 24/03/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64037101174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/02/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและขนย้านท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง พื้นที่ 12 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64037484789 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,720 05/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037493942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,544.40 25/03/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๑๘๔ พัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๑ ศปว.พท/๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037493942)
2564 กปผ. 64037446765 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,570.00 24/03/2564 จ้างวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ราเอ็คโตไมคอร์ไรซาแบบเมตาจีโนม จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64037436504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 69,300 23/03/2564 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64037464249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,492.50 23/03/2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมน้ำมัน ไฮดรอลิครถแทรกเตอร์หมายเลขทะเบียน ตค–๔๘๖ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 01/03/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,700.00 01/03/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแล รักษา ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037498849 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,640 26/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037493101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500 25/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037483884 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,170 25/03/2564 ซื้อวัสดุระบบน้ำ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037480720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800 25/03/2564 ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๑๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037476333 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,320 25/03/2564 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน ๑๔ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037472653 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,400 25/03/2564 ซื้อถุงผสมพันธุ์ จำนวน ๗๗ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,470.00 //546 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,750.00 //566 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.00 //566 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,790.00 25/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,284.00 25/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250 25/03/2564 ซื้อกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น 64037458393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,990.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น 64037459467 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,488.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037491723 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,827.50 25/03/2564 ซื้อหลอดไฟ LED T8 36W จำนวน 50 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 25/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 09/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 09/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,700.- 18/03/2564 จ้างเหมาบริการชั่งปุ๋ย ขุดหลุม ใส่ปุ๋ย กลบ พ่นสารกำจัดแมลงและพ่นสารกำจัดโรคพืช พื้นที่ 1 ไร่
2564 ศวพ.สกลนคร 64037492422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 22/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037488958 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,950 09/09/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037491031 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,549.30 25/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037416435 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,780.00 25/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,370 25/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64037202047 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 10/03/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานแปลงทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e- GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,654.20 01/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 24/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 ศวส.จันทบุรี 64037488029 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 22/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037480853 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,590.00 //25032564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 5548 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037481729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,380.00 //25032564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กต 1241 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037480052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,020.00 //25032564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางกอบกุล ภัชนากร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037477495 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,960.00 //25032564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037484625 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,083.60 25/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,560.- 23/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในแปลงอ้อยโคลนพันธุ์ดีเด่น พื้นที่ 5 ไร่ ณ แปลง A16
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,692.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 23/03/2564 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,750.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,250.00 23/03/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 18/03/2564 เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สชช. 64037481424 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,027.35 บาท 22/03/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการทดลอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64037468286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 25/03/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 283.55 24/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,001 24/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
2564 สวพ.6 64037100039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,020.00 15/02/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๔๓๔ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037402222 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 105,000 11/03/2564 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,690.00 24/03/2564 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 74400202 สวพ.2 7/53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,935.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สชช. 64037454233 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 344,336.70 24/03/2564 ซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037104110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,450.00 15/02/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-๔๖๐๗ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037457792 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,700 15/03/2564 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-6926 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037317045 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,000.00 17/03/2564 จ้างบริการบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองชุดผลิตน้ำในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037477146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037107621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,736.00 16/02/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037472627 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,340.00 25/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (ไม้ลำ ไม้เลี้ยง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 770.40 19/03/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คยางรถยนต์ทะเบียน กต 1449 เลย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64037458724 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 19/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64037472519 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,850.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64037457590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,472 19/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037473362 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,640 25/03/2564 จ้างซ่อมตู้ดูดควันไอระเหย รุ่นแบบสารเคมีชนิดมีท่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64037474408 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,683.83 25/03/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฆท-8967 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-002-0001 สลก.4/55 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037448821 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,950.00 08/03/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๐๓ จบ. (รถบรรทุก ๖ ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037454447 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,556.00 25/03/2564 จ้างเหมาทำกล่องกระดาษ ขนาด ๓๓ x ๕๕ x ๑๑.๕ ซม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037412549 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,500.00 02/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037472502 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,294 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 25/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,596.89 24/03/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต-8841 จันทบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037446887 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,040.00 25/03/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037467954 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,171.42 24/03/2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 7628 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037462985 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,400.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037467644 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,850.00 24/03/2564 ซื้อสารกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,815.00 23/03/2564 ซื้อยางรถแทรกเตอร์คูโบต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 25/03/2564 จ้างเหมาบริการพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชถั่วเขียวผิวดำ(นายณรงค์ เพ็ชรรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037427647 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 11/03/2564 จ้างเหมาเก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 22/03/2564 ซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,700 22/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037378122 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,450.- 01/03/2564 จ้างเหมาบริการให้น้ำ ชั่งปุ๋ย ใส่ปุ๋ย พูนโคนรอบๆต้นมะละกอ พ่นสารกำจัดแมลง พ่นธาตุอาหารเสริม และกำจัดวัชพืชประจำเดือนมีนาคม 2564 การทดลองการเปรียบเทียบสายพันธุ์มะละกอแขกดำในแหล่งต่างๆพื้นที่ 4.5 ไร่
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,884.55 23/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037461174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 15/03/2564 จ้างเหมาแต่งโยงผลทุเรียน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037465863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 143,880.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037212871 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,305.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,815.00 19/03/2564 ซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งแบบใช้เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037327123 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,700.00 19/03/2564 ซื้อสารเคมี ดีแอล-มาลิค แอซิด จำนวน 4 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64037407222 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,873.00 22/03/2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037400499 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,935.68 22/03/2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ นข 2037 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037424172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 23/03/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,369 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037395653 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,499.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037404212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,346.00 23/03/2564 จ้างซ่อมเครื่อง Electrophoresis แนวนอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวม. 64037451471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,657.20 24/03/2564 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล 64037293100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,050 16/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037429968 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,700 23/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล 64037288890 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,393 16/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037460208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,712.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล 64037288890 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,393 16/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายบัญชา วิเวกดำรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางสาวศรีพรรณ ห้วยแก้วศรีกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายหนู แซ่มั่ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายนิวัต ใจรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64037459466 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,929.32 24/03/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่เดิมที่เสื่อมสภาพ รถยนต์ทะเบียน กง 8891 ชุมพร โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายสุวิทย์ พฤกษาอนันต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางเกศริน เดชไพรสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายสนั่น บัวคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายณรงค์ มาขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางอรจิตรา มาขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64037086350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 01/02/2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 4 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนว 1 ราย (นางสาวสุนิตา โมรานอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 25/02/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน1ราย (นางสาวปารีณา ดุเจโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037459307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,850.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037458047 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,525.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037455499 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,720 08/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ
2564 สอพ 64037458209 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,240.00 19/03/2564 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA Sequencing จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,072.59 19/03/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ-2473 จันทบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037454416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,325.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037381107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,750.- 18/03/2564 จ้างเหมาบริการ ชั่งปุ๋ย ใส่ปุ๋ย พูนโคนต้นมันสำปะหลัง และกำจัดวัชพืชงานทดลองการจัดการธาตุอาหารพืชระยะยาวด้วยวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการกักเก็บคาร์บอนในดิน พื้นที่ 2.5 ไร่
2564 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800 25/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเกษตร โดยวิธีเแพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,280.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64037449940 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,950 24/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037423745 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,865 09/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,890.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 495 22/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,049.50 24/03/2564 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64037143554 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 75,450.00 08/03/2564 จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างพืชสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037375577 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 279,912.00 19/03/2564 ซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว จำนวน 24,000 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037370177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.- 18/03/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชงานวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์แท้มันสำปะหลัง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037450378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,650.00 //24032564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
2564 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400 02/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการด้านธุรการ (นางสาวธนาภรณ์ มากพิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการด้านการเงินและบัญชี (นางสาวสุจิตรา ฉิมพานิช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (นายสุชล เลิกนอก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (นายจักรกฤษณ์ ผัดนวน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037339840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,902.00 19/03/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นางสาวสุพัตรา เลิกนอก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037446544 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000.00 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นางสาวอารีรัตน์ มีศิล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037338425 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,490.00 19/03/2564 ซื้อน้ำกรองบริสุทธิ์ (DI) จำนวน 1,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นางสมควร จันทร์หอม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายสุรศักดิ์ ผัดนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายอำไพ อยู่นาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037329333 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,600.00 19/03/2564 จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายอิศรา เคลือบบุญศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายบายัน ทองปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 675.00 22/03/2564 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037340877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,972.00 19/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 22/02/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายนุ เอี่ยมบู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64027471374 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,410.00 25/02/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037404183 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,500.00 24/03/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037341034 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,265.00 18/03/2564 ซื้อสารมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200 12/03/2564 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,898.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 11/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500 24/03/2564 ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ (ผลสด) จำนวน 50 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 625 12/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64027439694 ประกาศราคากลาง 1,550,000.00 24/02/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ (ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมของพืช ขนาด 1,200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวส.ชุมพร 64037435094 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,461 24/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64037446104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037444441 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,920 19/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037444098 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,760.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037442266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 945 23/03/2564 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 63 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037442525 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64037326906 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,900.00 //23032564 จ้างเหมาบันทึกภาพ บันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างของพืชปัญจขันธ์ จำนวน 13 พันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037442320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.00 //555 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037416347 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037441976 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,330.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037440888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,310.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037441356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,145.00 23/03/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 64037427101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,043.92 17/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา ชนิดต่างๆ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64037436960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100 08/03/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายภายัพ คำยวง)
2564 ศทส. 64037404696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 22/03/2564 จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นกล้วยไม้งานวิจัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037440000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,640.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 01/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,590.00 09/03/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027062812 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,800 02/02/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวถั่วเหลืองงอก
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 547.84 23/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027057391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,885 03/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027053865 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,504 02/02/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64027024783 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,900 02/02/2564 จ้างเหมาเย็บถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017527411 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,300 27/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลง และไม้ปักแปลง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017521740 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 27/01/2564 จ้างเหมาทำถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศวพ.ตาก 64037432461 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,080 23/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 560.00 //561 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 //561 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037433094 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 05/03/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037430800 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.00 23/03/2564 ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๑๘/๔๑ และ ๒๖/๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64027154928 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,490.00 22/03/2564 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037353173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,100.80 19/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037345938 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,445.00 19/03/2564 ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037356945 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,655.00 19/03/2564 จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำ P๒ ของระบบประปาและสุขาภิบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037330366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 93,625.00 18/03/2564 จ้างหาลำดับนิวคลีโอไทม์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037319320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,945.00 18/03/2564 จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,152.00 //552 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 940.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตรผลิตชีวภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,712.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตรผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอตเฟต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,520.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตรผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอตเฟต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64037426375 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,200.00 08/03/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงโครงการการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037416535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,250 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017484819 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000 21/01/2564 จ้างเหมาทำถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 กปผ. 64037308829 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 208,799.80 16/03/2564 ซื้อก๊าซ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64037424013 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,600 23/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64037419437 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 78,110 23/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037297184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,320.00 16/03/2564 จ้างช่วยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยคั้นน้ำ ชุด 2 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64037425530 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,320.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017476533 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 21/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลงพร้อมอุปกรณ์และทาสี และไม้ปักแปลง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017423559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800 21/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลงพร้อมอุปกรณ์ และจ้างทำถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศวพ พัทลุง 64037383217 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,300 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ๖๔๐๓๗๔๒๐๗๒๒ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 19/03/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาแปลง กำจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนต้น ตัดแต่งทางใบเหี่ยวและใส่ปุ๋ย พื้นที่ 5 ไร่ จำนวน 1 งาน
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64037423066 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,320.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037321358 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,100 18/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037268790 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,571.50 //566 ซื้อตำราวิชาการต่างประเทศ จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017414779 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 21/01/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 สวพ.6 64037415291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037413193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,940.00 15/03/2564 จ้างซ่อมตู้ปลอดเชื้อ (Larmina flow) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64037392432 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,800.00 21/12/2563 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037420787 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,992.34 18/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037416482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,130.00 15/03/2564 จ้างเหมาทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64037415070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,385 22/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037417203 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,241.00 16/03/2564 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64037419009 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,470.00 23/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64037320283 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,750.00 15/03/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017359695 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,400 04/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลง และไม้ปักแปลง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017353677 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017340029 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 04/01/2564 จ้างเหมาทำถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 กวป. 64037260185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,751.80 12/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64037409518 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,532 15/03/2564 จัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
2564 ดพ.แม่สอด 64037031190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000.00 01/03/2564 จ้างเก็บตัวอย่างและตรวจสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มี.ค.-พ.ค. 64)
2564 สวพ.2 64037408481 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,145.00 22/03/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมายเลข ๖๖๓๐-๑๐๑-๐๐๐๗ สวพ.๒ ๑/๖๒ และ ๖๖๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑ สวพ.๒ ๑/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037415159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,640.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,712.00 //544 ซื้อวัสดุผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,120.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,720.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตรงานผลิตชีวภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,070.00 //544 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,982 12/03/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ขอนแก่น 64037296158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 180,890 11/03/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017312489 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลงและไม้ปักแปลง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017289648 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลงและไม้ปักแปลง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,650 22/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500 22/03/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900 24/02/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037351065 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 84,637.00 18/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 15/03/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 08/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร(ตัวอย่างผักและผลไม้) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี 64037102731 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,800 09/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 22/03/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,273.58 08/03/2564 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กว-8786 สฎ. หมายเลขครุภัณฑ์ 2320-004-0001 ศวย.สฎ. 20/2552 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017288730 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017287660 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,030 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,715.75 08/03/2564 จ้างเช็ค, เปลี่ยนอะไหล่ และถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กบ-5146 สฎ. หมายเลขครุภัณฑ์ 2320-004-0001 ศวย.สฎ. 22/2555 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017287660 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,030 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600 22/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017254741 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,400 01/02/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานแปลงในแปลงวิจัยผลของพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีต่อคุณภาพเต้าเจี้ยวถั่วเหลืองงอก
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,080 08/03/2564 จ้างฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี 64037051622 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,656.89 04/03/2564 จ้างซ่อมระบบแอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆรถยนต์ ทะเบียน กม-765 สฎ. หมายเลขครุภัณฑ์ 2320-004-0001 ศวย.สฎ. 23/2556 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017243753 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,400 18/11/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานแปลงวิจัยผลของพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีต่อคุณภาพน้ำสลัดครีมเต้าหู้
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017237833 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,000 17/11/2563 จ้างปฏิบัติงานวิจัยการสร้างและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายผลิตเมล็ดถั่วเหลือง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,665.82 17/03/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพตามระยะที่กำหนดของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017195948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,400 18/11/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานแปลงวิจัยการใช้น้ำนมถั่วเหลืองร่วมกับไข่ไก่ในการผลิตเต้าหู้แข็งกึ่งอ่อน
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037406177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,482.00 //22032564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ. สุราษฎร์ธานีี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900 24/02/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017188346 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,800 18/11/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017179473 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,522 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037409227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,819.00 //22032564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017135987 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,254.15 07/12/2563 ซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์โรงงาน
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017135451 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,975 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017134745 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 253,400 04/01/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017041063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 437,100 21/12/2563 จ้างเหมาดำเนินงานทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์หลักในไร่เกษตรกร
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037306227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,537.17 15/03/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่บางตัวที่ชำรุดรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน 5กร-9304 กทม.
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037366894 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,994.29 16/03/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่บางตัวที่ชำรุดของรถยนต์ ทะเบียน กอ-9544 นม.
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017106441 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 479,400 21/12/2563 จ้างเหมาดำเนินงานทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์หลักถั่วเหลืองในไร่เกษตรกร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017079652 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,500 06/01/2564 จ้างเหมาเย็บถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017105826 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,926 07/01/2564 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวพ.แพร่ 64037408539 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,960.00 05/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017079463 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,500 04/01/2564 จ้างเหมาเย็บถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศวพ.แพร่ 64037406237 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,800.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017062848 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 21/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานทดลองวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบครบวงจร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017061106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 21/12/2563 จ้างเหมาผลิตปุ๋ยหมักพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017077214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,500 06/01/2564 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127486501 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 05/11/2563 จ้างเหมาในไร่เกษตรกร จ.เชียงใหม่
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127357171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,964 09/12/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127462876 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 05/11/2563 จ้างเหมาในไร่เกษตรกร จ.น่าน
2564 สวพ.8 64037318325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 19/03/2564 จ้างเหมาปะผุทำสีหลังคาภายนอก-ภายในและเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย-๗๑๘๘ สงขลา
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 150.00 03/03/2564 จ้างเหมาปะยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.เชียงใหม่ 64037406475 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,360.70 09/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127472100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 05/11/2563 จ้างเหมาในไร่เกษตรกร จ.แพร่
2564 สวพ.8 64037096707 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,800 19/03/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
2564 สวพ.8 64037316801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 19/03/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127471918 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 05/11/2563 จ้างเหมาในไร่เกษตรกร จ.ลำปาง
2564 กปผ. 64037300152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,297.00 16/03/2564 ซื้อชุดสกัดสาร จำนวน 2 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037305872 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,272.00 16/03/2564 ซื้อแก๊สอะเซทิลีน จำนวน 4 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,020.00 17/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางประทับเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,146.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037089151 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,981.00 19/02/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037399750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,820 15/03/2564 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,710.00 18/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กน 8382 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64037400226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 15/03/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.เชียงใหม่ 64037402430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,957.25 05/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนาน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037395771 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,145.00 22/03/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมายเลข ๖๖๓๐-๑๐๑-๐๐๐๗ สวพ.๑/๖๒ และ ๖๖๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑ สวพ.๒ ๑/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000. 17/03/2564 จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พริกและเมล็ดพันธุ์มะละกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037396957 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,230 08/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037395269 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,495.00 22/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037206914 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.- 16/03/2564 จ้างเหมาเย็บถุงใส่น้อยหน่า พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 9 x 10 นิ้ว จำนวน 15,000 ใบ โดยด้านปากพับใส่เชือกรูดปิดได้
2564 สคว. 64037341591 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 491,654.30 18/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037259285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 09/03/2564 จ้างวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 36.220 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037397908 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 18/03/2564 จ้างเหมาทำโครงวางรางปลูกพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037372950 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,114 18/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,680.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037383338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,925 18/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037382307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000 18/03/2564 จ้างเหมาประกอบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายสารละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037374356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 03/03/2564 ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน 5 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100.- 22/03/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037121992 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,900 05/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (กล่องพลาสติกพร้อมเจาะฝา) จำนวน 278 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037327574 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,573.50 17/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037328743 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500 17/03/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037367938 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,078 16/03/2564 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037364007 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 19/03/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกจ. 64037234108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 85,364.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกจ. 64037291664 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,755.97 17/03/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๔๘๙๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037392196 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 97,000 22/03/2564 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037353613 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,313.00 22/03/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037352911 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,090.00 22/03/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,780 22/03/2564 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.- 22/03/2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037352176 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,300.00 22/03/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037349981 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,925.00 22/03/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037349281 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,950.00 22/03/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037348521 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 86,800.00 22/03/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037348301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,560.00 22/03/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037346166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,200.00 22/03/2564 จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน ผธ-2109 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037345088 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,422.00 22/03/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,782.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037390148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,816.80 22/03/2564 ซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,370.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 6403735885 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,624.02 16/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,680.00 19/03/2564 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 990.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321.00 22/03/2564 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 74400102 สวพ.2 25/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64037394345 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 10/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ จำนวน 7 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037360405 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 75,378 18/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037359418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,818 18/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037338658 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,235 18/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64037348880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,272.00 18/03/2564 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท-4784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037336382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,835 18/03/2564 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,935.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,174.- 20/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037377126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,200.00 19/03/2564 จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑,๗๑๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037371930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 76,280.00 19/03/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 240.- 09/03/2564 จ้างเหมาเบิกค่าจัดส่งตัวอย่างพืช
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,961.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,240.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037380630 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,532.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037375471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,000.00 19/03/2564 จ้างสกัดดีเอ็นเอตัวอย่างอ้อยและตรวจวิเคราะห์ชนิดโรคอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037374042 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,400.00 19/03/2564 จ้างเก็บตัวอย่างดินและพืชแปลงขยายผลถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037375125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,000.00 19/03/2564 จ้างสกัดอาร์เอ็นเอและตรวจวิเคราะห์โรคใบด่างและใบข่ดด่างของอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037389636 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,317.16 17/03/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037389480 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,560.00 18/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037182120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,189.00 08/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037183390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,982.50 08/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037389348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 18/03/2564 จ้างการทดสอบคุณสมบัติทางเคมี จำนวน 1 งาน การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี จำนวน ๑ งาน
2564 กวป. 64037389157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,590.00 18/03/2564 จ้างการทดสอบการระคายเคืองแบบซิงเกิลแพทซ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037241419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,067.12 12/03/2564 จ้างสังเคราะห์ลำดับโอลิโกนิวคลีโอไทด์และติดฉลากสีฟลูออกเรสเซนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037388960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,007.60 19/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037388739 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 69,900.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037388623 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,040.00 19/03/2564 จ้างสังเคราะห์ลำดับโอลิโกนิวคลีโอไทด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027109058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,200 05/02/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บข้อมูลผลผลิตและวัดองค์ประกอบผลผลิตขมิ้นชัน จำนวน 8 แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027131452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,200 05/02/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บข้อมูลผลผลิตและวัดองค์ประกอบผลผลิตไพล จำนวน 8 แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037206416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง) จำนวน 150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037133373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 17/03/2564 จ้างเหมาบริการขยายชีวภัณฑ์ BS-DOA24 จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037236485 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64027085769 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,700.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,700.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037382119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการสรุปข้อมูลและพ่นยากำจัดศัตรูพืชแปลงการทดลองการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โคลนอ้อย ชุด 2554 จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64037380708 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลและสรุปข้อมูลโครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวผิวมัน แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037379921 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,920 01/03/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037016189 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,950.00 18/02/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 64037353750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,270 18/03/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5242 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64037374395 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000.00 19/03/2564 จ้างเหมาบริการรื้อตออ้อยและปลูกอ้อยแปลงทดลองการศึกษาปฏิกิริยาต่อโรคแส้ดำของโคลนอ้อยชุดปี 2559 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127429445 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,054 23/12/2563 วัสดุก่อสร้าง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127424558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,204 23/12/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127424558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,204 21/12/2563 วัสดุการเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127399378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,250 16/12/2563 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กปักแปลง และไม้ปักแปลง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127393734 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,530 12/11/2563 จ้างเหมาทำป้ายเหล็ก และไม้ปักแปลง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127393720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 65,000 16/12/2563 จ้างเหมาเย็บถุงตาข่ายสีฟ้าพร้อมวัสดุ
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127337728 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,353.60 23/11/2563 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสลัดครีมเต้าหู้แข็งกึ่งอ่อน
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 17/03/2564 ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127336951 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,919.99 14/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127337368 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,326.40 03/12/2563 จ้างเหมาส่งตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำสลัดครีมเต้าหู้และผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งกึ่งออ่น
2564 กปผ. 64037308164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,958.20 17/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127269088 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,542 15/12/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์
2564 กปผ. 64037314449 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,053.55 17/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,690.00 15/03/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037317244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,452.77 17/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127265809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,470 15/12/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 กปผ. 64037324278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 69,550.00 17/03/2564 จ้างทำถุงพลาสติก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127255926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,457.50 14/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127209229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000 14/12/2563 จ้างเหมาบริการหลังหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037371296 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,180 01/03/2564 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127316172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,876 09/12/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127328759 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,990 04/12/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127076931 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,424 03/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127037414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,505.60 01/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63127031225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,270 01/12/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117439843 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400 30/11/2563 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117400019 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,500 27/11/2563 จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำความเย็นห้องเก็บเมล็ดพันธุ์
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,210.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117394709 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,364 26/11/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117377611 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,240 26/11/2563 วัสดุไฟฟ้าและประปา
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117358550 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,593 25/11/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117351313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,230 25/11/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117274710 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,123.50 16/11/2563 วัสดุเครื่องดับเพลิง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117259170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,586 16/11/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117128126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,670 10/11/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117118149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,016 06/11/2563 วัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117105712 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,458 04/11/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศวร.นว 64027366885 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,305.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117087512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,700 05/11/2563 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700 19/03/2564 จ้างเหมาบริการทำโปสเตอร์ ขนาด 100 x 170 จำนวน 1 แผ่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63117022249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,155.03 19/12/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63107364621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,480.33 29/10/2563 วัสดุอะไหล่สำหรับจัดซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร
2564 กกจ. 64037372138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 75,000 19/03/2564 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63107344264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,400 26/10/2563 วัสดุก่อสร้าง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63107297824 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,866 26/10/2563 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 63107292462 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,372 19/10/2563 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวร.นว 64027340413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,183.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027077504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,750 08/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037355282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,800.00 18/03/2564 จ้างช่วยตัดเก็บเกี่ยวอ้อยและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64037167165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.00 05/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037362158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 15/03/2564 จ้างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและกำจัดวัชพืชมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,705.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,780.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037356557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,560.00 18/03/2564 จ้างช่วยตัดอ้อยและเตรียมตัวอย่างอ้อยอายุ 13 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037361948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,300.00 18/03/2564 จ้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องแก้วและเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา/ดูแลรักษาแปลงพันธุ์อ้อย แปลงพันธุ์ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64037341352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 18/03/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037291321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,600.00 15/03/2564 จ้างเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างดินและมันสำปะหลังสำหรับวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037291206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400.00 15/03/2564 จ้างเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างดินและมันสำปะหลังสำหรับวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037352456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,975.00 17/03/2564 จ้างตรวจปริมาณเชื้อโรคใบขาวด้วย Realtime PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037259579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,954.55 08/03/2564 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจากการแปรรูปผลิตผลเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64037038314 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,420.00 //02032564 จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ ระบบอิงค์เจ็ต วัสดุพีพีกลอสซี่ ขนาด ๘๐X๑๒๐ ซม. จำนวน ๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 19/03/2564 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้แช่ 2 ประตู หมายเลข 4110-008-0001 สวพ.2 1/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037298915 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,240.00 19/03/2564 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA Sequencing จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037307540 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 207,194.80 16/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037295210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 122,600.60 16/03/2564 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ประกอบเครื่องบดตัวอย่างยี่ห้อ Retsch จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037289508 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 202,700.80 16/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037192391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000.00 10/03/2564 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ผลิตชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037352422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 18/03/2564 จ้างเหมากำจัดวัชพืช ( นายชัยวัฒน์ แก้วกับทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037303098 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,084.79 16/03/2564 ซื้อสารมาตรฐาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037346637 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037298758 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,130.00 15/03/2564 จ้างเปลี่ยนคอล์ยทำความเย็นรถยนต์ พร้อมอะไหล่อื่นๆ ( นข 2871 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,750.00 18/03/2564 เปลี่ยนมอเตอร์ ตู้ทำความเย็นรถยนต์ พร้อมอะไหล่อื่นๆ ( กษ 3002 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 18/03/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 15/03/2564 เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,480.- 19/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037298097 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,754.40 16/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศสาตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037344850 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,992.95 11/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037343031 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 09/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037353190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,880.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกจ. 64037343727 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,250 18/03/2564 จ้างทำกระเป๋าเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2564" จำนวน 93 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,996 08/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64037343487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 01/03/2564 ซื้อปุ๋ยคอก 6 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037295855 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,750 19/03/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037362980 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,868.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานวิจัยการทดลองทดสอบเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ปลูกสำคัญภาคใต้ตอนบน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลผลิตมะพร้าวงานวิจัยการทดลองการขยายผลรูปแบบการผลิตมะพร้าวสู่มาตรฐานอินทรีย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยการทดลองการศึกษาระบบการปลูกลังแข และละไม ร่วมปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037222570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,600.00 10/03/2564 จ้างเหมาตัดทางใบพร้อมเตรียมตัวอย่างทางใบปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.00 22/02/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 18/03/2564 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยการทดลองการคัดเลือกสายต้นทุเรียนพันธุ์สาลิกาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037361304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,850.00 16/03/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64027328106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,240.00 19/03/2564 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA Sequencingtrap จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037220549 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,909.60 19/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037219035 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,310.80 19/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037221876 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,700.00 19/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037219819 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,974.20 19/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 08/03/2564 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลงและช่วยปฏิบัติงาน(GAP)พ.ร.บ. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,150.00 12/03/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64037360087 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,850 11/03/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 400.00 17/03/2564 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,750.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64037359287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 08/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ
2564 สคพ. 64037328969 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000.50 //18032564 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64027250853 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,390,000.00 05/03/2564 ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 18/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 12/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,820.00 18/03/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 18 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64037342084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,700 16/03/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ศวม.ขก 64037351810 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,618.56 16/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037048951 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,700.- 16/02/2564 จ้างเหมาบริการปลูกและดูแลรักษาแปลงโคลนพันธุ์อ้อยดีเด่น การทดลองเรื่อง การเปรียบเทียบมาตรฐาน: โคลนอ้อยชุด 2555 ณ แปลง A16
2564 สทช. 64037298108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 17/03/2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36000 BTU และขนาด 30000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037300375 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,800 19/02/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037296164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,849.00 17/03/2564 จ้างซ่อมตู้แช่แข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037303149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,503.28 17/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017575191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200,000 24/02/2564 จ้างก่อสร้างโรงเห็ด ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037299592 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,108.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037333697 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,880 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037348844 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,600 18/03/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต 4213 พัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๑ ศวพ.พัทลุง ๓/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100.00 22/02/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037349755 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 111,080.00 18/03/2564 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037340396 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,060.00 18/03/2564 ซื้อสารกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037267573 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,270.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037238529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 12/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านตรวจรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตรพร้อมทั้งแก้ไขความถูกต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037320995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,733.00 17/03/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน อล 8902 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64037224153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,777.00 18/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037346702 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,500 19/02/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037341594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,480 18/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037345812 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,100 18/03/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037216528 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,300.00 18/03/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037336312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,400 18/03/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037319367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 160,657.29 17/03/2564 ซื้อสารมาตรฐาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037336070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880 18/03/2564 ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64037347911 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,980.68 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 64037341713 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 16/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,950 25/02/2564 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ฟอร์ด6610 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,410 25/02/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64037305264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,822.15 16/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ
2564 ศวส.ตรัง 64037294413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,273 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ
2564 ศวส.ตรัง 64037300574 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,992 16/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ
2564 ศวส.ตรัง 64037338592 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,824 17/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
2564 ศวส.ตรัง 64037309394 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,560 16/03/2564 จ้างฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนและแมลง และกำจัดเชื้อรา จำนวน ๑ งาน
2564 สอพ 64037329039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,585.42 17/03/2564 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ NEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,100 15/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์เพื่อเตือนภัยไรสี่ขามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100 15/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ดเพื่อรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,620.00 17/03/2564 จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมแอร์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,700 15/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037339218 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,003 15/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 6403711596 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,972 05/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64037287077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,380 16/03/2564 จ้างเปลี่ยนน้ำยาแอร์ห้องโดยสาร รถยนต์ทะเบียน กง 6087 ศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037342356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000.00 //553 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ HP LaserJet Pro๔๐๐/M๔๐๑ dn จำนวน ๒๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,175 18/03/2564 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 238 * 247 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,750.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,450.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,150.00 17/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027297736 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,300.00 11/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037244086 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,386 11/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,120.00 11/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050.00 11/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027300264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,800.00 11/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64037338524 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,901.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027299203 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,080.00 11/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037234145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,011 11/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 18/03/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 6402731215 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,610.00 11/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027300264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,080.00 11/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64027318591 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,706.70 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 950.00 05/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 18/03/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 16/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250.00 15/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 695.00 30/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350.00 18/03/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027227007 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,360.00 09/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027228027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,810.00 09/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,750.00 18/03/2564 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,260.00 09/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,450.00 18/03/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 08/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64027366566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,210.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027228639 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,410.00 08/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 410.00 18/03/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027229386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,680.00 08/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64037342289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,200.00 18/03/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027244199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,690.00 08/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 846.00 25/02/2564 วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ประจำเดือน กพ. 64) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,930.00 08/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64037337286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,240 16/03/2564 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องรถไถคูโบต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027243989 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,690.00 05/02/2654 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037167785 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.00 16/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 05/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 6402724641 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,150.00 05/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64027243517 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,565.06 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64037316095 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,720.- 16/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงาน พรบ.ศูนย์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 640272445504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,270.00 05/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.บ้านประกอบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 18/03/2564 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 08/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 09/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027118056 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,432.00 04/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 876.00 04/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,290.00 04/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 550.00 01/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,384.00 01/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 03/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 798.00 01/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 688.00 02/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 02/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 29/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 820.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,749.00 28/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.00 28/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,120.00 28/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037293585 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,095.71 18/03/2564 จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน ขว-5760 ชม. จำนวน 3 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037291809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,842.00 18/03/2564 จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน กร-7885 ชม. จำนวน 3 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037290360 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,923.63 18/03/2564 จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน ขจ-8665 ชม. จำนวน 2 ระบบ
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,660.00 28/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,850.00 28/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037289378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,200.00 18/03/2564 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 27/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64037002562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,400.00 27/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64037288066 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,581.33 18/03/2564 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน 5กร-9301 กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,515.00 27/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,600.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,080 15/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน 24 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037111443 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 109,120.00 22/02/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,390.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037011260 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,550.00 18/02/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,390.00 28/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 28/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64037006830 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,790.00 24/02/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรกเตอร์ ฟอร์ด ๖๖๐๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,940.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017526319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,070.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017525357 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,310.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,180.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 6417524353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,420.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี 64037242155 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,333 11/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,280.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,575.00 25/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,875.00 25/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64027001448 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,270.00 25/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 26/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชช่องเม็ก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,809 01/02/2564 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 25/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017505719 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,950.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,230.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 6401754402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,580.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,300 18/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.พิจิตร 64017503939 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,520.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017504125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,680.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 910 16/03/2564 วัสดุไฟฟ้า
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,075.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 538.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,198.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,090.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,076.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,996.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,016.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037332602 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 22/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017377139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,130.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017376594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,070.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037316627 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,640 22/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017372123 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,240.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017373214 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5,240.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037325798 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,840 24/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,620.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017375941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,870.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017374915 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,240.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037329379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,350 24/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 280.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64037323103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,520 24/02/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร 64017280838 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,540.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,410.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,140.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,320.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 870.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,386.00 01/08/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,414.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,414.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,414.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,414.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,400.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037287394 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,817.86 10/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3,184.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,750.00 29/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 29/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037262350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 15/03/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 920.00 21/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037313684 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,516 17/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,100.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,270.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64037300722 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,506.05 16/03/2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 2037 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,955.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,499.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุสำนังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,665.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,120.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 575.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,700.00 22/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 21/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 725.00 21/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 175.00 14/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 445.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 623.00 03/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,270.00 07/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,450.00 07/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 08/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 180 16/03/2564 ซื้อน้ำมันเบรค
2564 ศวม.ขก 64037333781 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800 16/03/2564 จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมผลผลิตถั่วเหลือง
2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50.00 09/03/2564 ขอซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037314696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 172,730.10 17/03/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64037331039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 17/03/2564 จ้างเหมาปลูกอ้อยคั้นน้ำ จำนวน 8 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,380 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ
2564 ศวส.ชุมพร 64037331335 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,522 17/03/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64037329696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,000.00 11/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 725 15/03/2564 ซื้อวัสดุอาคาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,450 19/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,070 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,280.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64037327686 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,800 16/03/2564 ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500 15/03/2564 ซื้อวัสดุอาคาร (ประตูไม้) จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,530 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,080 24/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 11/03/2564 ซื้อยาป้องกันกำจัดแมลง จำนวน 10 ซอง ซื้อยาป้องกันกำจัดแมลง จำนวน 10 ซอง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 210.00 //554 จ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด เอ4 จำนวน 420 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037325623 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 08/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64037314847 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 15/03/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 90*110 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,080 24/02/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,166.30 //554 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037315253 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,490 08/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64037308327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,360 10/03/2564 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 17/03/2564 จ้างทำป้ายไวนิลฝึกอบรม จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64037315552 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,124.50 05/03/2564 จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037217627 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,457.00 17/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037238230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,905.10 17/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64037315973 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 17/03/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1x2 เมตร จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64037312151 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600 17/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,177.90 11/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 438.70 11/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037313410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,920 15/03/2564 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง 64037317022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,260 12/03/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,300.00 17/03/2564 จ้างเหมาเก็บเกี่ยวบัวบก จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,300.00 17/03/2564 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลผลิตบัวบก จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 17/03/2564 จ้างเหมาตัดหญ้าแปลงห้อม จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037314701 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,140 15/03/2564 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๒๖ พท หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๑ ศปว.พท๘/๓๕
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,740 01/03/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บจ 6952 ศรีสะเกษ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 240.00 //553 จ้างเหมาปริ๊นไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64037313927 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,600.00 01/02/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64037243627 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,884.83 16/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64037244818 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 16/03/2564 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64037304216 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,807.00 16/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64037314773 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,167.80 17/03/2564 ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800 10/03/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ) จำนวน 12 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037208558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,261.30 17/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64037217532 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,614.00 17/03/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037301807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 17/03/2564 จ้างเหมาพ่นสารสกัดจากพืช ในรอบการผลิตที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 16/03/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037240789 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,384.00 17/03/2564 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA Sequencingtrap จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500 15/03/2564 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมนำเศษไม้ไปทำลาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037241231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,190.00 17/03/2564 จ้างเหมาบริการตรวจระบบเซนเซอร์เครื่องดูดความชื้น จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64037272969 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,224.73 10/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64037312559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,813.40 17/03/2564 ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 810.00 16/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ค 4637 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017447251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,146.80 25/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 15/03/2564 ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64037301866 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,535 15/03/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027388765 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,497.41 02/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037246225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,860.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037248707 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,016.00 15/03/2564 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037242783 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,223.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400 23/02/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2564 ศวพ.โนนสูง 64037272969 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,224.73 10/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64037302443 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,271.00 05/03/2564 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64037272969 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,224.73 10/03/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500 05/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 ศวส.สุโขทัย 64037305223 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,800.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา ให้น้ำและจัดการแปลงทดลององุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037240456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,560.00 02/03/2564 ซื้อกล่องล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037300375 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,800 19/02/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,640 15/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 780 03/03/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 สวพ.6 64037276533 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 184,400.00 10/03/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64037246329 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,900 01/03/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64027302014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,985.40 22/02/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037272195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,608.00 15/03/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64037302104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,500.00 //16032564 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037264204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,894.57 15/03/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความหนาแน่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037292731 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 04/03/2564 จ้างเหมาใส่ปุ๋ยหมักครั้งที่ ๒ ในรอบการผลิตที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250.00 //559 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64037301172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,760.- 05/03/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงอ้อยและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ 2 ไร่
2564 สวพ.6 64037282739 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,996.00 18/02/2564 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64037299301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,380.00 01/03/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา ให้น้ำและจัด