ปีงบฯ หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 สคว. 64017247099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,832 18/01/2564 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 360 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 550 11/01/2564 ซื้อกรอบป้ายทะเบียน กค-82 ขอนแก่น
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 04/01/2564 จ้างเหมานายจักรกฤษณ์ หลักขัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 04/01/2564 จ้างเหมานางสาวจุรีรัตน์ กังแฮ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017335084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,800.00 //19012564 จ้างพิมพ์กระดาษกันปลอมติดโฮโลแกรม จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,000 04/01/2564 จ้างเหมานายณัฐวุฒิ กังแฮ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 04/01/2564 จ้างเหมานายกำพล โต๊ะลาตี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 04/01/2564 จ้างเหมานายธีรภัทร ศรีเพ็ชร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการขออนุมัติจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานวิจัยการทดลองทดสอบเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ปลูกสำคัญภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017318001 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,687.50 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยการทดลองการคัดเลือกสายต้นทุเรียนพันธุ์สาลิกาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมานางสาวละม้าย ท่าจีน พนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 6401732880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,700.00 14/01/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 81 - 0174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017329204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,098.00 07/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800 19/01/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 04/01/2564 จ้างเหมานางสาวรจนา เลี้ยววัฒนาสกุล พนักงานประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017331473 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,320.00 07/12/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-0118 แพร่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมานายสุทธิรักษ์ ศักดิ์รัตน์ พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017340687 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,580 04/12/2563 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลผลิตมะพร้าวงานวิจัยการทดลองการขยายผลรูปแบบการผลิตมะพร้าวสู่มาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017334248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,570.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยการทดลองการศึกษาระบบการปลูกลังแขและละไม ร่วมปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017339231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400.00 29/12/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 240 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 04/01/2564 จ้างเหมานายไพศาล คชเสนีย์ พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017334413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,800 04/01/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017341926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 29/12/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 972.00 30/12/2563 วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ประจำเดือน ธ.ค. 63) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64017325932 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,000.00 18/01/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017212955 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 360,500 19/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี
2564 ศวพ พัทลุง 64017334912 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,655 19/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017335420 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,450 19/01/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,710.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 856.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017330752 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,890 05/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 134 เลย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017339343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 65,435.85 11/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 641017331041 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 19/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้บ่มเชื้อแบคทีเรียและชั้นบ่มเชื้อรา) 2 ชุด
2564 ศวพ.สกลนคร 64017337633 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 30/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,398 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,974.60 18/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 19/01/2564 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 225.- 07/01/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
2564 สวพ.2 64017103171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,761.00 30/12/2563 วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017337116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,250.00 05/01/2564 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 06/01/2564 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8043 ตาก
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 04/01/2564 จ้างเหมาดูแลแปลงปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,658.50 13/01/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,177.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,434.70 14/01/2564 ซื้ออะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017311840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,752 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017336344 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,420.00 05/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 63127551024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 14/01/2564 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลักถั่วพุ่ม พื้นที่ ื3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 //555 จ้างเหมาบริการแรงงานปลูกมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017315297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 72,600.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017333767 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,852.40 19/01/2564 ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017232651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,730 13/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๓๑ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64017320716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000.00 //19012564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,140 15/01/2564 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017304728 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,687.95 //561 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017302104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,955 //561 ซื้อNitrogen HP 7 M3 จำนวน 10 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017321416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,099 //561 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,190.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017232646 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,350 13/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,455.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64017308507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,705.00 18/01/2564 ขออนุมัติซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017300533 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,604.60 14/01/2564 วัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์(สารมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,530.00 19/01/2564 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 5ฉ 8219 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการตัดตัวอย่างอ้อย ชั่งน้ำหนัก และขนออกจากแปลง เพื่อส่งวิเคราะห์ CCS อ้อยแปลง C7 ( 60 ตัวอย่าง )
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017327487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,965.00 14/01/2564 ซื้อ ชื่อการทดลองเรื่องการประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพันธุ์อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,429.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,620.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017322227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,440 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720.00 19/01/2564 จ้างเหมาพ่นสารเคมี จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 18/01/2564 จ้างเหมาใส่ปุ๋ย จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700.00 18/01/2564 จ้างเหมาใส่ปุ๋ย จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 14/01/2564 จ้างเหมาใส่ปุ๋ย จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323726 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017311029 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,266.00 09/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323678 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323638 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323605 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 264,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 88,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 122,279.60 19/01/2564 ซื้อสารเคมีจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017320504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 410.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720.00 14/01/2564 จ้างเหมาพ่นสารเคมี จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 14/01/2564 จ้างเหมาพ่นสารเคมี จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64017306045 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 233,046 18/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,320 บาท 18/01/2564 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวร.ขก. 6401732478 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,279.32 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017324342 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,225.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017324328 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,750.00 14/01/2564 ซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017324289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการค่าไถเตรียมดินผาล 7 ค่าโรตารีตีดินพร้อมยกแปลง จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017323457 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการ การทดลองเรื่องการประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพันธุ์อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายประสิทธิ์ เปี่ยมสุข)
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017323225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการการ การทดลองเรื่องการศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายใหม่ กลิ่นฉ่ำ)
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017322541 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,600 22/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017322774 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการลงฐานข้อมูลตรวจรับรองแปลง GAP ในระบบ Offline และระบบ Onlineลงฐานข้อมูลตรวจรับรองแปลง เกษตรอินทรีย์ในระบบ Offline และ ระบบ Online ปฎิบัติงานด้านธุรการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวไอศรา เริญกุล)
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017300680 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การเปรียบเทียบในท้องถิ่น พันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลิตและแป้งสูง (ลูกผสมปี 2559) จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017310570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงฝักสด การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017314831 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนแล้ง อายุยาว(115-120 วัน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017319476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเปรียบเทียบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีเด่นร่วมกับภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017299414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,470.00 14/01/2564 จ้างทำวัสดุโฆษณาเเละเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 0700900242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายกิตติพงศ์ พรมสุข)
2564 สวพ.2 64017168142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 201,960 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017295272 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการการทดลองเรื่องการประเมินชีวมวลและกักเก็บคาร์บอนของมันสำปะหลังในระดับแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นางสาวนงค์นุช โกสัย)
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220 07/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017295387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างการทดลองเรื่องการประเมินชีวมวลและกักเก็บคาร์บอนของมันสำปะหลังในระดับแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นางสาวนัธกานต์ อุดม)
2564 สคว. 64017297753 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,200 29/12/2563 ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๕ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017316644 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,444.60 15/01/2564 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017319454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการการทดลองเรื่องการประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพันธุ์อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมานะ กลิ่นฉ่ำ)
2564 สคพ. 64017301510 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,486.00 //18012564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017304778 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 //18012564 จ้างเหมาลงข้อมูลพรรณไม้ในโปรแกรม BRAHMS จำนวน 2,000 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017307903 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,091.00 //18012564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ภฮ 2041 กทม. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017311456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000.00 //18012564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017220063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 13/01/2654 จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นผับ เรื่อง ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ/3 ตอน กระดาษอาร์ต 120 แกรม จำนวน 12000
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017312240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,070.50 06/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนระบบห้องเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลการทดลองและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย: ความสูง จำนวนหน่อ จำนวนลำ จำนวนกอ การเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูอ้อย (แปลง C7)
2564 สวพ.4 64017236919 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดถั่วลิสง) จำนวน 150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 64017313150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 91,152.23 06/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นเพื่อการส่งออกและโครงการวิจัยและศึกษาการปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์เพื่อการส่งออก จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017298773 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,200.00 18/01/2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017314643 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 18/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน บจ ๗๖๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017108740 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 08/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน กง ๖๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017121339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 08/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน กค ๕๗๐๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017306516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,850 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200 14/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017309287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 13/01/2564 จ้างเหมาบริการราดสารแพคโคบิวทาโซล โดย
2564 ศวป.สฏ. 64017067670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017067670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017067670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017312206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 11/01/2564 จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูพืชและฉีดพ่นปุ๋ยสะสมอาหารทางใบ
2564 สวพ.4 64017220318 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,130 13/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017311249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,010.- 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการต่อท่อระบบน้ำ จำนวน ๑๕ รายการในแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
2564 ศวศ.จบ. 64017313072 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,600.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017210112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100,975 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการสางใบอ้อย แปลง C7 และพื้นที่แถวคุม
2564 ศวร.ระยอง 64017205906 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 332,385 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,530 18/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127505191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการงานเก็บข้อมูลงานวิจัย จำนว 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127528789 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,090 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ต้นกล้าลูกผสม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,531.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017036955 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,400 05/01/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร(สารป้องกันกำจัดวัชพืช) จำนวน 360 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 15/01/2563 จ้างทำกรอปรูป จำนวน 1 งาน โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017289338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,020 05/01/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 64017307058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800.00 06/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นเพื่อการส่งออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017301750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,950.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017165740 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,022.80 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017163451 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,585 18/01/2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017304760 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,460 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017303590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,880.- 18/01/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง 410 ศก.
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250 13/01/2564 จ้างทำวัสดุสำนักงาน(กรอบรูป) จำนวน 1 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017304210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,570 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,920.00 14/01/2564 จ้างเตรียมพันธุ์ปลูก กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร(สารกำจัดโรคในพืช)แมนโคเซบ จำนวน 12 กป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100.- 18/01/2564 จ้างเหมาบริการปะยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ-8776 นม.
2564 ศวร.ขก. 64017307777 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,850.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017306597 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,750.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017299786 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,940 02/12/2563 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,660 18/01/2564 ขออนุมัตซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 520.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017218340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,278.46 13/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,433.80 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน กร-7885 ชม. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,253.25 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ช-1401 ชม. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,407.50 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ผธ-2109 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017254274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,530 08/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,424.00 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ยข-4817 ชม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017301682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,107.97 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,640.00 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017255878 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,187.01 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๓๙๓๐ อบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,679.90 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,123.50 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทะเบียน กร-7886 ชม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,292.00 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,123.50 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทะเบียน นง-7340 ชม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,290.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 909.50 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล ทะเบียน กบ-2906 ชม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017214111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,698.75 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำนังงาน และวัสดุสำนักงานบ้านและงานครัว จำนวน 10 รายการ
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,580.00 18/01/2564 จ้างเหมาบริการวัดการเจริญเติบโตต้นชาน้ำมัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,840.00 18/01/2564 จ้างเหมาบริการการทำโคนใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชแปลงทับทิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,750.00 18/01/2564 จ้างเหมาบริการวัดการเจริญเติบโตต้นชาน้ำมัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017298320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500 18/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017300471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,300 12/01/2564 จ้างเหมาบริการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 850.00 13/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน (Job) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 140.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,370.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,480.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700 28/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 28/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017296056 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,100.00 15/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมันสำปะหลังและถั่วลิสง เก็บและเตรียมตัวอย่างพืชตระกูลถั่วสำหรับวิเคราะห์ธาตุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017295980 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000.00 15/01/2564 จ้างเพาะอ้อยชำข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64017297058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64017123534 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,399.05 08/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๒ กฉ ๔๗๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64017297427 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017228192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,796.50 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี
2564 กวม. 64017020739 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,120 04/01/2564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017297888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,200.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฎ. 64017233404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,840 14/01/2563 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลชตรุภัณฑ์ 74400101 ศวป.สฎ. 7/2542 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย ( นางสาวจิตปฏิมา หมู่หมื่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( นางสาวเกสรา สุขเจริญ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลด้านธุรการ ( นายยุทธศักดิ์ นาคะสุวรรณ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านพัสดุ ( นางสาวปัญจมา ทองสุข ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรด้านอารักขาพืช ( นางสาวบัวบูชา รอดชีพ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเก็บข้อมูลงานวิจัย ( นายวิสิฐศักดิ์ มากพุ้ย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017296581 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,479.35 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายทัศนัย คำมณี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายอุดมพร คงเกลี้ยง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายฮัสซัล บิลหยา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายประยุธ หมื่นแก้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายยรรยง เทพทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นางอนงค์ เรืองศรี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายธนกฤต เพชรชาติ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายสาทิพย์ มะธุระ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายธนวัฒน์ เรืองเดช ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายนฤพล เฟื่องวุฒิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายศุภกิตติ์ ณะช้อย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายชานนท์ คงศรีทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายเอกพงศ์ เรือนแก้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017296276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017296026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017276602 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 286,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017275199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 15/01/2564 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 8ต-4787 ก.ท.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017265674 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,280 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017008293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,750 13/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน นข 8 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017186172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,680 13/01/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017084195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 55,747 13/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017040005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,380 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017154322 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,700 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,050 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017294755 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การเปรียบเทียบในท้องถิ่น พันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลิตและแป้งสูง (ลูกผสมปี 2560) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017294438 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงฝักสด การเปรียยบเทียบในท้องถิ่นพันธุ์ข้าวโพดหวาน จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017293062 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017248404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017291876 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,690 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017237421 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,892 07/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 680.00 14/01/2564 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน จ 0648 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017288079 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,580.00 04/12/2563 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,960.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 980.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,910.00 14/12/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,910.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชบึงกาฬ 63117348926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,789,000 15/01/2564 จ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 229 08/01/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.น่าน 64017284052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,160 15/01/2564 จ้างเช็คซ่อมระบบเบรคและช่วงล่าง กข-4529 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 975 08/01/2564 วัสดุไฟฟ้า
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,489 13/01/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ศคย.สข 64017283099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,040.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานวิจัยโครงการการศึกษากลไกปัจจัยกำหนดการควบคุมตลาดการส่งออกและการใช้ยางในประเทศและโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นเพื่อการส่งออก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 06/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017281538 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,300.00 08/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,220.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017160061 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 71,700.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลและเก็บเกี่ยวผลผลิตฝ้ายและผลผลิตอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017255573 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 13/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017278682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,000 15/01/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900.00 15/01/2564 ซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดเครื่องเสียงลำโพงห้องประชุม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64017279161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,140.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017275828 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการเพาะเลี้ยงหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017280364 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการตัดพันธุ์อ้อยงานผลิตพันธุ์อ้อยชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017281726 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,300 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017244181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,190.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017249377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,936.00 15/01/2564 ซื้อสารมาตรฐาน (สารเคมี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017252567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,150.00 15/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017197974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,100.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017188343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,239.00 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017219795 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 127,330.00 14/01/2564 จ้างบริการสกัดตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิค PCR จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017192050 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,063.00 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017228598 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,100.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017238282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,700.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017215657 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,194.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017279399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100 12/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017242152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,145.10 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017212325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 111,213.66 14/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017240238 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,507.00 15/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017184936 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 95,230.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017178557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,248.35 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017209454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,304.10 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,940 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,680.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างอ้อย 10 ลำ เพื่อวัดค่า CCS แปลง C7
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017277781 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,415 13/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017278528 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,200 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017273856 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,470.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017273338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,602.05 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017273677 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,867.20 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017177643 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,918.00 //12012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,600 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017276455 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,600 15/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนยางรถแทรกเตอร์ฟอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการสางใบอ้อยแปลง C7
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,080.00 14/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ( หจก.สามสหายหาดใหญ่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 525.00 11/01/2564 จ้างกะเทาะเปลือกถั่วลิสง ( นางสาวชุติมา สว่างภิภพ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017274003 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,050 15/01/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชแปลงโครงการการประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นการค้าของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017256467 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/11/2563 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานในแปลงวิจัย ( ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017267809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,740 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 353.10 11/01/2564 ซื้อวัสดุ ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการสางใบอ้อย แปลง A13
2564 ศวส.เลย 64017274327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,600 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017264383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,900.00 13/01/2564 ซื้อสารกำจัดวัชพืชและแมลง จำนวน 8รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017275268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 15/01/2564 ซื้อฟางอัดก้อน จำนวน 300 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017157589 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,128.00 11/01/2564 ซื้อผลผลิตมะพร้าว ( นางสาวบุหลัน สุวรรณมะโน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017188812 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017187406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,615.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( นายมงคลสว่าง ทองเพ็ชร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,660.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้าน เจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017154230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้าน ฟ การเกษตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,765.92 04/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุประปา ( นายมงคลสว่าง ทองเพ็ชร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017263482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,112 //558 ซื้อจานเพาะเชื้อสำเร็จสำหรับเชื้ออีโคไล และโคลิฟอร์ม จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างเพื่อวัดค่า CCS แปลง A13
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017255461 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานในแปลงวิจัย ( ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๓ )
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017261286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100,000.- 15/01/2564 จ้างเหมาผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้ง จำนวน ๑๓ ไร่
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 555 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,204.82 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,720 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017231071 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,220 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017001078 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,368 24/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,754 14/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017272328 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000.00 05/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ(หมายเลขทะเบียน กน-8382 นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 63117176186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 20/10/2563 จ้างเหมาบริการ C internet by cat (1ธค63-31ธค63) ครั้งที่3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017268297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,087 04/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,240 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017268460 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,860 15/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 30/12/2563 ขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 สวพ.8 63127397178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,952 29/12/2563 ซื้อวัสดุอ้างอิงรับรอง
2564 ศวร.ขก. 64017227727 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,256.00 13/01/2564 จ้างเตรียมท่อนพันธุ์ ไถเตรียมดิน ให้น้ำ และพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชแบบก่อนวัชพืชงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,926.00 08/01/2564 ค่าจ้างตรวจเช็ค-ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017003250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,600.00 08/12/2563 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวและบันทึกข้อมูลผลผลิตแปลงทดลองฝ้าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017267772 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ค-4637 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017226278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,420.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017256099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,000.00 14/01/2564 จ้างวัดคุณภาพน้ำอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017261298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,590 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017266450 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,800 12/01/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงทดลองย่อยและปลูกพริกกระเหรี่ยงจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017228890 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,600.00 13/01/2564 จ้างไถเตรียมดิน ให้น้ำและพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชแบบก่อนวัชพืชงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017263277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,050 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017263473 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200 08/01/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงทดลองย่อยและปลูกพริกเหลืองจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017265725 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24)
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,650 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,690.- 15/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 63127517682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,380 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งน้อยหน่า พร้อมขนกิ่งออกนอกแปลง
2564 ศวส.เลย 63127511526 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 13/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 //558 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) จำนวน 50 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,750 28/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,408.40 11/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017261248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,844.95 14/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 13/01/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017146049 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,200 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 64017169267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,976 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64017198630 ประกาศร่าง TOR 800,000 13/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 64017178527 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,780.80 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64017198630 ประกาศราคากลาง 792,969.62 13/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,785 06/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017261801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,210 15/01/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ 64017261612 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,890.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 บาท 08/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 64017255879 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,200 14/01/2564 จ้างให้น้ำ กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยถั่วลิสง
2564 กผง. 64017198630 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 800,000 12/01/2564 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 แห่ง
2564 ศวพ.น่าน 64017261011 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,390 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,750.00 15/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250.00 15/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,450.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,625.00 15/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017220106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,156.00 15/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017219049 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,890.00 15/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017214121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,393.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน กษ-2857 ชม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017211634 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,000.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017243960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,000 14/01/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมดิน ยกร่อง กะเทาะเมล็ด ปลูกพร้อมปลูกซ่อมถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน ๙ จำนวน ๒๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017209817 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,320.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017208806 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 51,467.00 15/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017207436 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,000.00 15/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017206300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,080.00 15/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017204970 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 61,473.00 15/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 14/01/2564 จ้างเหมาไถกลบ จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250.00 14/01/2564 จ้างเหมาไถกลบ จำนวน 2.5 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 14/01/2564 จ้างเหมาปลูกปอเทือง จำนวน 2.5 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 14/01/2564 จ้างเหมาปลูกปอเทือง จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017257182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการด้านเมล็ดพันธุ์ (นายวิวัฒน์ ขำหรุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 670.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นางสาวอารีรัตน์ มีศิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017255255 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,400 12/01/2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-4043 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นางสมควร จันทร์หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายอำไพ อยู่นาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายนุ เอี่ยมบู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการด้านเมล็ดพันธุ์ (นายมงคล เพ็ญสุภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017246407 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการด้านธุรการ (นางสาวธนาภรณ์ มากพิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017255409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017255196 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017254985 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017254192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253691 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการด้นการเงินและบัญชี (นางสาวสุจิตรา ฉิมพานิช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 264,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 154,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253044 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 154,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017251660 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 132,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017249802 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 242,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายบายัน ทองปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017248636 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 286,000 12/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายอิศรา เคลือบบุญศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายสุรศักดิ์ ผัดนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (นายจักรกฤษณ์ ผัดนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260673 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,200 14/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๔๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260648 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,260 14/01/2564 ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260629 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,750 14/01/2564 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๕ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500 14/01/2564 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260528 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 14/01/2564 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260479 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500 14/01/2564 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260420 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,705 14/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017260076 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,064.31 14/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค - ๔๐๙ ชพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐ - ๐๐๔ - ๐๐๐๓ ศวส.ชพ.๐๑/๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017232630 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,800 13/01/2564 จ้างทำป้ายแปลงต้นแบบสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสตาใหม่ในสวนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144628 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,800 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017256338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานในแปลงวิจัย ( ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144555 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,300 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,207.40 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,655 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,050 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017256593 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานในแปลงวิจัย ( ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017043613 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลไก่แกลบ) จำนวน 1,500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,350.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000 12/01/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง พร้อมใส่ปุ๋ยต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64017201004 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 87,633 14/01/2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.คญ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,550.00 29/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ทร.คญ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,590.00 15/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017003613 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 82,200.00 18/12/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลและเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017256564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,120.40 //557 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017247591 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 325,355 14/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,555 11/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ
2564 กมพ. 64017254300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,224 //557 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017252260 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 63127282937 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,500 25/12/2563 จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และแผ่นพับ ๓ ตอน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,010.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 13/01/2564 จ้างเหมาไถแปลง จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 13/01/2564 จ้างเหมาไถแปลง จำนวน 2.5 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400.00 13/01/2564 จ้างเหมาคลุมโคนแปลงห้อม จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64017202262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,800 14/01/2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 13/01/2564 จ้างเหมาตัดหญ้าแปลงห้อม จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017165852 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,600 13/01/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 12/01/2564 จ้างเหมาทำที่พรางแสงแปลงห้อม ขนาด 15*20 ม. จำนวน 1 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,300.00 12/01/2564 จ้างเหมาทำที่พรางแสงแปลงห้อม จำนวน 1 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศว.กส.พช 63127153138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,789,000 14/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 11/01/2564 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400.00 11/01/2564 จ้างเหมาใา่ปุ๋ยต้นส้ม จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 29/12/2563 จ้างเหมา นายอดิเทพ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 29/12/2563 จ้างเหมา นายกันธีร์ สิริเวชพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017234582 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,590 13/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 29/12/2563 จ้างเหมา นายเมธี หิรัญวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 11/01/2564 จ้างเหมากำจัดวัชพืชแปลงส้ม จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,300.00 08/01/2564 จ้างเหมาทำที่พรางแสงแปลงบัวบก จำนวน 1 แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 11/01/2564 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,550.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,362.00 08/01/2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กข-5236 แพร่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม 64017251345 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,830.20 11/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,515.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,405.00 29/12/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,760.00 29/12/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017176209 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,400.00 //12012564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,502 14/01/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๖ รายการ ค.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรปี ๒๕๖๔
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,109.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 516.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,116.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 210.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017200674 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 192,600 //557 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างพืชผักและผลไม้ จำนวน ๑๐๐ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,415.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017051197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 87,151.50 30/12/2563 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดทางน้ำหนักและอุณหภูมิ (Mass temp) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,800 14/01/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ บฉ-4843 น่าน จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017247671 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,370 14/01/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ๔ รายการ (ปุ๋ยเคมี หัวเชื้อ ข้าวสาร ถุงร้อน)
2564 ศวร.ระยอง 64017156208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 13/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและท่อนพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 6407156774 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 13/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลลักษณะทางสีรวิยาของพันธุ์มันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017162136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,700 13/01/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017166450 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 13/01/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017152082 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,400 13/01/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดแมลงศัตรูมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017167024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 13/01/2564 จ้างเหมาเชื่อมต่อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017090771 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,800 14/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017090390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,565.50 14/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 64017212459 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,550 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017232518 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,600 13/01/2564 ซื้อฟีโรโมนล่อด้วงแรดมะพร้าว จำนวน ๔๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017247720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 14/01/2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017232299 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,360 12/01/2564 ซื้อหัวสปริงเกอร์ จำนวน ๖๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017174621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,800 12/01/2564 จ้างจัดทำโปสเตอร์ชุดนิทรรศการ(Roll up)กาแฟโรบัสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 64017247939 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,399.58 11/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 14/01/2564 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64017237552 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,255.00 08/01/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ช่องเม็ก ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,400 13/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017157937 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,997.45 08/01/2564 จ้างสังเคราะห์ลำดับโอลิโกนิวคลีโอไทด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.สุราษฎร์ธานี 64017233000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64017238751 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,740.00 //14012564 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบแอร์รถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 5548 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800 29/12/2563 ซื้อน้ำดื่มถังใส ปริมาตร 18.90 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017223018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 84,405 14/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,098.10 25/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,437.55 04/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 4905 เลย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017244000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,717.94 12/01/2564 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กต ๑๘๓ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.- 14/01/2564 จัดซื้อปุ๋ยคอกมูลวัว 50 กระสอบ /ปุ๋ยคอกมูลไก่แกลบ 50 กระสอบ
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,215 14/01/2564 ซื้อน้ำดื่มสะอาด จำนวน 81 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017192307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,120 03/11/2563 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บเกี่ยวผลผลิต ขนย้ายผลพันธุ์และบันทึกคุณภาพผลผลิตแปลงมะพร้าวอ่อน
2564 ศวส.เลย 64017160070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,701 30/12/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017242110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,021.62 14/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,102.10 11/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017208521 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,700.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017134075 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,280.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017133960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,020.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017133836 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,550.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017085418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,805.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017040023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,400.00 30/12/2563 จ้างเหมาไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ช่วงที่1 ระยะเวลา 45 วัน จำนวน 16 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017039886 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,850.00 30/12/2563 จ้างเหมาไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ช่วงที่1 ระยะเวลา 45 วัน จำนวน 14 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017040872 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,600.00 30/12/2563 จ้างเหมาไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ช่วงที่1 ระยะเวลา 45 วัน จำนวน 14 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017040520 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,600.00 30/12/2563 จ้างเหมาไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ช่วงที่1 ระยะเวลา 45 วัน จำนวน 14 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017040160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,600.00 30/12/2563 จ้างเหมาไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ช่วงที่1 ระยะเวลา 45 วัน จำนวน 14 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64017019710 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,200.00 30/12/2563 จ้างเหมาไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ช่วงที่1 ระยะเวลา 45 วัน จำนวน 13 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวม. 64017237888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,644.70 14/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ 64017218436 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,690.63 13/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กบ-6137 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017090647 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,355 14/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017237049 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,800.- 14/01/2564 จัดซื้อปุ๋ยคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,580 12/01/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน กพ-6958 ระยอง (อู่มาบตาพุดการาจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,864 11/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,600 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (หญ้าคา จำนวน 200 ตับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 12/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017147793 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127353297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127259911 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 01/12/2563 จ้างเหมาบริการงานผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม 64017233579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,730 13/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017218432 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งน้อยหน่าในไร่เกษตรกรพร้อมขนกิ่งออกนอกแปลง
2564 กปผ. 64017121118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,010.00 //08012564 ซื้อก๊าซ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.จันทบุรี ไม่ผ่านระบบ e GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,914 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,580 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017234626 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 69,154.00 14/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017075288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 //557 ซื้อส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาคัดพิเศษ จำนวน 150 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017233191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,394.00 13/01/2564 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ช่องเม็ก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,375 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017234194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,200 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 สอพ 64017065563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,163.70 14/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017201273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,884.61 //555 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64017194974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,875.00 14/01/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกพร้อมหยอดสารเคมีแปลงโครงการวิจัยการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017236651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 121,900.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017233 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,000.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017234412 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,650.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017080485 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,690 30/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017169892 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 30/12/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017234037 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,407.80 13/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64,200 14/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,650.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,567 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,695.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 14/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017190665 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,200.00 14/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017189272 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,800.00 14/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017188105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,780.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 6401185725 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,475.00 14/01/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017184562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017182574 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,030.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017074837 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000.00 14/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ศึกษาวงจรชีวิตแมลงและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,568.00 13/01/2564 ซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,498 06/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,130 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900.00 11/01/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017227881 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,350 04/01/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงทดลองย่อยจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017224654 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,927.80 13/01/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64017170884 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 21/12/2563 จ้างเหมาบริการ
2564 ศวม.ขก 64017171967 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,200 02/12/2563 จ้างเหมาบริการ
2564 สวพ.6 64017223115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,179.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 กมพ. 64017199546 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,334 //555 ซื้อคอลัมน์กำจัดสารรบกวนชนิด Silica จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.55 13/01/2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน กต 5127 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017207368 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 05/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลแปลงทดสอบทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 4,5,6,7,8 และ 9 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017225460 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000 13/01/2564 วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017205941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 05/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลแปลงโครงการวิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยีการผลิตองุ่น จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017218637 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,180 30/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,750 29/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050 16/12/2563 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250 16/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 28/12/2563 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,850.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500 28/12/2563 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครพนม 64017221860 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,750.00 //556 ซื้อวัสดุการเกษตรงานโรงเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด A4 จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500 25/12/2563 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,840.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200 16/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการขนส่งท่อนพันธุ์อ้อย จำนวน 1,200 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 09/12/2563 จ้างเหมาบริการตัดท่อนพันธุ์อ้อย จำนวน 1,200 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017223963 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,618.50 11/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 760 16/12/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.สกลนคร 64017221657 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,520 06/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 09/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017002275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,000.00 09/10/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและเก็บตัวอย่างอ้อยเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพความหวาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017148393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,323.57 12/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017156406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,400 12/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017124165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017039988 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017096387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,000 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเทปน้ำหยด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 84,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการ
2564 สวพ.4 64017184134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,585 13/01/2564 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มาพร้อมเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและกรดด่างแบบอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 6630-010-0025 สวพ.4 5/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017222397 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,700 13/01/2564 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ของเครื่อง LC-MS/MS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017155590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,002.00 12/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017158143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,840.00 12/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017157289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,523.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017159184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 73,188.00 12/01/2564 จ้างวิเคราะห์อาร์เอ็นเอแบบทรานสคริปโตม (Transcriptome) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017152268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,812.90 12/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017114045 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,938.00 11/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 6401711005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,993.40 11/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017167402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,938.50 12/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64017209912 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000 11/01/2564 วัสดุการเกษตร
2564 สวพ.4 64017144477 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,259.86 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 63127091674 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,323,423.00 18/12/2563 ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,282.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 63127519787 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 51,306.50 05/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 63127353729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,622.85 //23122563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชร ๖๐๗๑ กทม. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 63127551974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,100.52 12/01/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมส่วนอื่นๆของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม ๖๓๘๐ สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,655.74 08/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กจ 4870 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ุุ64017159116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 72,000 11/01/2564 จ้างเหมาจัดทำส่วนประกอบและระบบอาคารสำหรับเตรียมการทดสอบท่อนำแสงสำหรับการปลูกพืชในอาคาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,498.00 13/01/2564 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64017192138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 13/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.บต. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,940.00 12/01/2564 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017168680 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 29/12/2563 จ้างเหมาสุ่มเก็บผลผลิตมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 บาท 30/12/2563 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส. 63127437939 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 //25122563 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017123562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,285.00 //08012564 จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีดิน จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017073266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 71,869.73 //556 ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017091522 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 130,968.00 //556 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017215842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,073.20 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017200994 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 11/01/2564 จ้างเก็บและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ข้อมูลการออกดอก การจัดการดูแล ตรวจโรคและแมลงเข้าทำลายในโรงเรือนกล้วยไม้รองเท้านารี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017207312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 148,440 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,790.00 //555 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,960.00 //555 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017213559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,320.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรกเตอร์ ฟอร์ด รุ่น 6600
2564 สอพ 63127524746 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 13/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้ และสกัดดีเอ็นเอตัวอย่างแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017081984 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 76,558.50 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสำนักงาน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017210515 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,840 12/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017212315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,000.00 25/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน ๒๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017207089 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,630 08/01/2564 ซื้อวัสดุงานทดลอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017199546 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,334 //555 ซื้อคอลัมน์กำจัดสารรบกวนชนิด Silica จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017205297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,020.00 11/01/2564 จ้างเตรียมเมล็ดพันธุ์ เตรียมแปลง ปลูกถั่วลิสงและดูแลรักษาแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017193419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 13/01/2564 จ้างหมาบริการตรวจความอยู่รอดและความสามารถการเกิดเชื้อราสาเหตุโรคพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64017164285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000.00 //12012564 จ้างทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบรับคำขอและออกใบอนุญาตใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางผ่าน NSW รองรับ Single form แบบ B2G สำหรับผู้ประกอบการ (User) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500 08/01/2564 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017208741 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,960.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64017191933 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,180 12/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,880 12/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017190055 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,350.00 16/12/2563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บม-๑๔๕๒ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017124022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,288.39 //08012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 28/12/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกฐานข้อมูลแปลง GAP พืช(นางสาวเพชรรัตน์ กลิ่นกุหลาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 28/12/2563 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ(นายอรุณ สายสุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 28/12/2563 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ(นายสมคิด ประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 28/12/2563 จ้างเหมาบริการงานธุรการ(นางสาวอรวรรณ เอกจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64017146185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000 08/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรแมลงศัตรูมะพร้าว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017036452 ประกาศร่าง TOR 1,364,000.00 //08012564 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 28/12/2563 จ้างเหมาบริการประจำสำนักงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง (นางสาวจารุนันท์ พลพิทักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117185906 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000 27/10/2563 จ้างเหมาบริการงานประสานงานขอข้อมูล เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63117185906 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000 27/10/2563 จ้างเหมาบริการงานประสานงานขอข้อมูล เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017067354 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,445.50 //556 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 28/12/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (นางสาวประหยัด ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,642 05/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดีเซล จำนวน 1,600 ลิตรและแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 28/12/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณรงค์ชัย พรมทัต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,450 08/01/2564 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ม-5797 ระยอง (อู่สมรสการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017170245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,730.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017168991 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,334.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017167976 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,250.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017166024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,648.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส. 64017085959 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 //29122563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ช่องเม็ก ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,419 01/01/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017157348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,716.22 08/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 63127285915 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,108.22 15/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,123.50 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017163143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,840.00 05/01/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64017196720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,890.00 13/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 400.00 13/01/2564 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. P64010011815 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2,500,000.00 //12012564 จ้างบำรุงรักษา (Service Contract) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 เครื่อง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,650 11/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค-ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 1196 ลพบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017199891 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,000 11/01/2564 จ้างเหมาบริการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 620.60 05/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017198431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 13/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านตรวจรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทาง การเกษตรพร้อมทั้งแก้ไขความถูกต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,580 12/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500 12/01/2564 ซ่อมมอเตอร์ระบบประปา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017169270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,450.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017156048 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,918.50 08/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,100 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,926 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017204251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานขับรถแทรคเตอร์ (1 พ.ย.63 - 31 มี.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017203721 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการคนงานขับรถแทรคเตอร์ (1 พ.ย.63 - 31 มี.ค.64)
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017204226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,115.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017203359 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (1 - 30 พ.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,450.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารฝึกอบรม
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017201858 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 08/01/2564 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017201940 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,220.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017201521 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,010.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017200374 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/10/2563 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017181247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,400.00 12/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา เก็บข้อมูล และเก็บเกี่ยวอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017010493 ประกาศเชิญชวน 1,749,800.00 12/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาว 500 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 กวม. 64017181778 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 128,400.00 12/01/2564 ซื้อกระดาษเพาะเมล็ด (Germination Paper) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต 64017195462 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 07/01/2564 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 540 12/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,540.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017100958 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017175232 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000 08/01/2564 จ้างสกัดดีเอ็นเอและตรวจชนิดของเชื้อก่อโรคในอ้อยด้วยวิธี PCR และ Realtime PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017148211 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 08/01/2564 จ้างบันทึกการเจริญเติบโตและวัดปริมาณแป้งรวมในมันสำปะหลังสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017162641 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000.00 11/01/2564 จ้างสกัด DNA และทดสอบความเข้มข้นของ DNA ในการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017145210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,250.00 08/01/2564 จ้างตรวจปริมาณเชื้อโรคใบขาวในอ้อยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017145140 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,010.00 08/01/2564 จ้างเพาะเลี้ยงอ้อยและเตรียมอุปกรณ์ปลอดเชื้อเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017160164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000.00 11/01/2564 จ้างวิเคราะห์ปริมาณเชื้อโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค PCR และ LAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017145256 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,100.00 08/01/2564 จ้างวิเคราะห์การแสดงออกของยีน ACO ในกล้วยไม้และยีนเครื่องหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017145313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 08/01/2564 จ้างแยกขยายต้นอ้อยในอาหารสังเคราะห์และตรวจปริมาณเชื้อใบขาวด้วย PCR และ Realtime PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017146267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,250.00 08/01/2564 จ้างสกัดดีเอ็นเอจากใบอ้อยและตรวจเชื้อและปริมาณเชื้อใบขาวด้วย PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017153819 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,500.00 08/01/2564 จ้างเตรียมท่อนพันธุ์อ้อยเพื่อเข้าประเมินผลผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017177817 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,150.00 11/01/2564 จ้างช่วยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยทนแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017099406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 06/01/2564 จ้างแต่งตออ้อย และฉีดพ่นสารละลายยูเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017164937 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.00 07/01/2564 จ้างตัดสุ่มตัวอย่างวัด CCS บริกซ์ กำจัดวัชพืช เตรียมท่อนพันธุ์และกล้าอ้อยคั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017097160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000.00 06/01/2564 จ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017183055 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.- 24/12/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชงานวิจัยการเปรียบเทียบสายพันธุ์มะละกอแขกดำในแหล่งต่างๆ
2564 ศวพ.สตูล 64017099579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,400.00 06/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกซ่อมแปลงมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,728 12/01/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ประจำกลุ่ม
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017122205 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 08/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารฝึกอบรม
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 12/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017121767 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 141,000 08/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารฝึกอบรม
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017122873 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,250 08/01/2564 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017118521 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 146,875 08/01/2564 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017057682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 05/10/2564 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,362.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100 29/12/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารฝึกอบรมเกษตรกร
2564 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,550 29/12/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารฝึกอบรมเกษตรกร
2563 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63107230676 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 28/09/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลแปลงทดสอบทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี ๔,๕,๖,๗,๘ และ ๙ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๐ ไร่ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63107229303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 28/09/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลแปลงการทดลองเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โคลนอ้อย ชุด ๒๕๕๓ และโคลนอ้อย ชุด ๒๕๕๔ จำนวน ๔ ไร่ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017015919 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,248.18 04/12/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายร้ำมันเครื่อง กค 3702 ปน
2563 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63107227518 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 28/09/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลแปลงโครงการวิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยีการผลิตองุ่น จำนวน ๒ ไร่ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017016419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 207,750 04/01/2564 ซื้อปัจจัยการผลิต
2564 ศวพ.สงขลา 64017175599 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,100 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้านเจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 650.00 12/01/2564 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ( นข 2871 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี ุ64017017371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,000 29/12/2563 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารแบบประเมินแหล่งผลิต GAP พืช
2564 สทช. 64017063270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,561.00 07/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017124740 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,019.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017128298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64,200.00 11/01/2564 จ้างวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017109445 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 89,715.00 11/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017193282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 12/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64017184173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,789.00 //555 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแปลงมะพร้าวน้ำหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,600 08/01/2564 ซื้อหินคลุก
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 360.00 24/12/2563 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420 25/12/2563 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127460631 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 91,340 30/10/2563 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาแปลงทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 444.00 //555 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017182700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,902.06 05/01/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ นข 4954 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,664.00 //554 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64017096120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,750 04/01/2564 จ้างเหมาบริการ
2564 ศวม.ลพบุรี 64017173813 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017174502 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017188801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,900.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017174433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017174385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017174312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017174237 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 630.00 12/01/2564 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017174159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017174057 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017170301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017189296 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,990.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
2564 ศวร.ขก. 64017107544 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000.00 06/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017093301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 06/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017111991 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,750.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017110486 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64,200.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017186922 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 11/01/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017176216 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,400.00 12/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา เก็บข้อมูล และเก็บเกี่ยวอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017186428 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000.00 12/01/2564 จ้างตรวจสอบองค์ประกอบทะลายปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ 64017180204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,720 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 6417168637 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,587.30 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017184088 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,720.00 08/01/2564 ซื้อไม้ไผ่ความยาว 8 เมตร จำนวน 84 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017003057 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวและบันทึกข้อมูลผลผลิตอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน ๒ รายการ
2564 กองคลัง 64017093236 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,136 //12012564 ซื้อตลับผ้าหมึก รุ่น Tally Genicom ๖๘๒๐ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.บต. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 12/01/2564 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม 20 แพ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017164901 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,100.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้านเจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 6417161856 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,376.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017183248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,400.00 05/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแปลงทดลองพร้อมปลูกซ่อมบัวหลวง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 0.5 เมตร จำนวน 32 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017180788 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,626.45 //555 จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64017168189 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000.00 05/01/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมดิน ไถพรวน ขุดร่องระบายน้ำพร้อมปลูกถั่วเขียว พื้นที่ 30 ไร่
2564 ศวพ.โนนสูง 64017168667 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000.00 05/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พื้นที่ 20 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017181563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000.00 12/01/2564 จ้างจัดทำใบรับรองแหล่งผลิตพืช (ใบ Q) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต 64017179981 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,990 07/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,725 04/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2564 ศวพ.สร. 64017180657 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,943.20 //04012564 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117113665 ประกาศราคากลาง 16,626,117.00 11/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 64017010715 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 61,400 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017178095 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,120 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 กปผ. 64017081862 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 285,369.00 //07012564 ซื้อแก๊ส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 160.50 //04012564 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 63127517846 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,800.40 05/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 63117113665 ประกาศร่าง TOR 16,659,600.00 11/11/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 12/01/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 12/01/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 63127519730 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,654.10 05/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 63127472113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,211 25/12/2563 วัสดุการเกษตร
2564 ศวม.ขอนแก่น 63127472581 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,250 15/12/2563 จ้างเหมาบริการ
2564 ศวป.สฏ. 63127546958 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,043 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานดูแลแปลงวิจัยปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017113577 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,758.00 //08012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017109017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,091.00 //08012564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 64017167996 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000 11/01/2564 วัสดุการเกษตร
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,625.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017175732 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,056.82 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,910.40 07/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
2564 สคว. 63127065860 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,620 09/12/2563 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน สจ ๒๔๖ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก 64017175541 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,277 12/01/2564 ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,491.58 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต 1449 เลย (ตามระยะเวลาการใช้งาน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017168112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.- 24/12/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชงานวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์แท้มันสำปะหลัง แปลง B8
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750 06/01/2564 จ้างเหมาไถเตรียมแปลง จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017174907 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 123,000 11/01/2564 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง จำนวน ๓๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017158491 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017157059 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017139000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017138991 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,500 11/01/2564 ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน ๑,๕๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017138979 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,475 11/01/2564 ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน ๙๘๕ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,350.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด A4 จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017138960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,750 11/01/2564 ซื้อปุ๋ยมูลวัว จำนวน ๒๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,160.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017138956 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 11/01/2564 ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน ๒๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017138945 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,250 11/01/2564 ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน ๑๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017138888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 11/01/2564 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 300 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 276 21/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 310 08/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2564 ศวป.สฏ. 63127381611 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,790 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานดูแลแปลงพันธุกรรมปาล์มน้ำมัน สฎ. 1-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,396 06/01/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,590 06/01/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017174259 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,465.50 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครสวรรค์ 63127514880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 24/12/2563 จ้างเหมาบริการเตรียมดินผาล 3 ผาล 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017174101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,243.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017173908 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,753.50 16/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017171371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,100 05/01/2564 จ้างเหมาบริการสร้างโรงเรือนชั่วคราวในการอนุบาลต้นกล้าทดลองจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2564 ศวพ.น่าน 64017166958 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,530 08/01/2564 จ้างเช็คซ่อมรถยนต์ กค-2864 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017171858 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,600 11/01/2564 จ้างเหมาบริการแปลงปรับปรุงพันธุ์พริก จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017166958 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,600 11/01/2564 จ้างเหมาบริการแปลงผักกาดกวางตุ้ง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017168123 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,600 07/01/2564 จ้างเหมาบริการ นางธัญรัตม์ ศรีตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017092732 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 139,956.00 //07012564 ซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว จำนวน 12,000 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017157476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,630.00 //11012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017164199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,495.00 03/12/2563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-๙๐๐๖ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017156080 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,905.10 //11012564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017152442 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,832.00 //11012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017085343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,851.02 //07012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017150974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,785.00 06/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017149734 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,190.00 //11012564 ซื้อแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 10 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017086960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,236.34 //07012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017091289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025.00 //07012564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017113136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,469.00 //08012564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017162024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,750 //554 จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาสภาพเครื่องแยกสารปริมาณน้อยด้วยความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017014199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,887.80 //04012564 ซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017093319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,800.00 08/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017095815 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,431.20 08/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017091008 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,490.10 08/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017089275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,030.00 08/01/2564 จ้างวิเคราะห์ลำดับเบสของจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธี Genotyping by Swquencing (GBS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017073813 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,136.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,140 06/01/2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017098069 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,840.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม 64017165897 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,275 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,914 11/01/2564 ซื้อพืชผักและผลไม้ที่จำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประจำเดือน มกราคม 2564
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.- 24/12/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชงานวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชระยะยาวด้วยวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการกักเก็บคาร์บอนในดิน แปลง C5
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.- 24/12/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง : การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (ลูกผสมปี 2559)
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.- 24/12/2563 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชงานวิจัยการเปรียบเทียบในท้องถิ่น:พันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง (ลูกผสมปี 2560) แปลง B7
2564 กปผ. 64017081415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,628.30 //07012564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017092361 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรถแทรกเตอร์จอนห์เดียร์ 2 รหัสครุภัณฑ์ 3805-008-0001/ศวร.รย./2/29
2564 ศวร.ระยอง 64017034835 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,900 08/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 63127527325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,800 05/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,410 22/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017143590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,934 08/01/2564 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 63127348320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,450,000.00 บาท 01/11/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวส.ตรัง 64017143367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,384 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017116933 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,915.00 //08012564 ซื้อชุดทดสอบสารตกค้างในน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017142704 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,593.16 08/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017160696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,205.83 06/01/2564 ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017099842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,030.00 //07012564 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุแบบโลหะ รุ่น Optima 8300 DV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส. 64017100820 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,607.70 //23122563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017085995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร( นายกบิล โรจน์ศิริมนตรี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส. 64017100820 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,607.70 //23122563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017101607 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร( นายธนกร ไพโรจน์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017086043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,000 30/11/2564 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในแปลง จำนนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017160216 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,250 04/01/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,740.00 04/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,100.00 06/01/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017160392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,720.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 16/12/2563 จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลและโรลอัพ
2564 ศวม.ขอนแก่น 63127474318 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,860 23/12/2563 วัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,103.00 บาท 06/01/2564 ค่าจ้างตรวจ-เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,865 07/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,560.00 11/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4698 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,700.00 11/01/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 11/01/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,460.00 11/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 683 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 11/01/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 887.76 30/12/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,080.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อุบลราชธานี ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,800 22/12/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 390.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 860.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017159107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 28/12/2563 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,260.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารฝึกอบรม เอกสารวิชาการการจัดการสวนมังคุดที่เหมาะสม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017158676 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 82,144 08/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017108757 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,150 //554 จ้างสอบเทียบเครื่อง AAS และ ICP - OES จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64017150850 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,450.00 08/11/2564 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017152143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,800 08/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017140894 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 08/01/2564 จ้างตัดหญ้ารอบโคนต้นมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017142247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 90,100 08/01/2564 ซื้อมูลวัว จำนวน 1,700 กระสอบ
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,400 04/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,437.55 04/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 6763 เลย(ตามระยะเวลาการใช้งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017143135 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,110 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64017060491 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,580 04/01/2564 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017128702 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 08/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 งานเปรียบการควบคุมทรงพุ่มเนียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 28/12/2563 ซื้อลูกปืนบัวผาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017132409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,602.59 08/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017141165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 08/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืชโดยการถอนและให้น้ำโดยการรดด้วยสายยางแปลงแม่พันธุ์ดาหลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017154716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 14/12/2563 จ้างเหมาบริการตัดท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมชำข้อ จำนวน 6,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017141579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 08/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเคมี และฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช การสร้างพันธุ์กระทือลูกผสม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017088455 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,833.00 //07012564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบเครื่องโครมาโตกราฟประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017140691 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 08/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืช พร้อมตัดแต่ง และเก็บก้านทางดาหลาที่เหี่ยวแห้งออกจากแปลง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017154648 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,980.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017153951 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,500.00 11/01/2564 ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส. 64017152249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,260.00 //29122563 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017132108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 07/01/2564 จ้างฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง และใส่ปุ๋ยเคมี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017116130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 07/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0, 0-3-0 และ 0-0-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวส.ตรัง 64017116130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 07/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0, 0-3-0 และ 0-0-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวส.ตรัง 64017116130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 07/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0, 0-3-0 และ 0-0-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวส.ตรัง 64017116130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 07/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0, 0-3-0 และ 0-0-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวส.ตรัง 64017116130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 07/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0, 0-3-0 และ 0-0-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวส.ตรัง 64017120457 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 07/01/2564 จ้างตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นสะตอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017105804 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,200 06/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017100165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 06/01/2564 จ้างเก็บและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตมะพร้าวกะทิน้ำหอม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64107107545 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 06/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๒-๔๖-๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017131559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 05/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี พร้อมเก็บกิ่งสะตอที่หักออกทำลายนอกแปลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา 64017129074 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,047.56 04/01/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 2678 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 75.00 08/01/2564 ซื้อตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017086621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,786.20 //07012564 จ้างบริการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และตู้อบอากาศร้อนพร้อมใบรับรองผล จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017106831 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,500 08/01/2564 จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๐๕ - ๐๐๘ - ๐๐๐๑/๓/๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตาก 64017118381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,282.25 11/01/2564 ขอซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017147990 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,857.22 08/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017078589 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,295 07/01/2564 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,750 07/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 11/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,040.00 11/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,906.00 11/01/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาเเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,658.00 11/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,460.00 11/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 550.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการเช็คซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 07/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,460.00 11/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม 64017055206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000 06/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำชุดควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480.00 04/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64017146992 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,778.00 11/01/2564 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดชนิดตั้งพื้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 11/01/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 11/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 150.00 11/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 11/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 11/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.00 11/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64017114148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 56,025.20 //08012564 ซื้อยางแท่งเอสทีอาร์ STR ๕L จำนวน ๑๔ แท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,851.47 08/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 7105 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,640.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 63127274084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,170.35 //559 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,640.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,885.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง