ปีงบฯ หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวส.สุโขทัย 640114255198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,600 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา ให้น้ำและจัดการแปลงทดลององุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64017406663 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 87,633 14/01/2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 26/01/2564 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,090 05/01/2564 จ้างเช็ค, และถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กจ-3809 สฎ. หมายเลขครุภัณฑ์ 2320-004-0001 ศวย.สฎ. 17/2548 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียนพื้นเมืองในเขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017376761 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,200 12/01/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเงาะโรงเรียนบ้านนาสารและเงาะพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเงาะโรงเรียนบ้านนาสารและเงาะพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 26/01/2564 จ้างเหมาบริการงานข้อมูลและใบอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 26/01/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคใต้สู่การใช้ประโยชน์ทางยาตามมาตรฐานยา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลางสาดเกาะสมุย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 26/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียนพื้นเมืองในเขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเงาะโรงเรียนบ้านนาสารและเงาะพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการทดสอบการป้องกันศัตรูที่สำคัญของพริกแบบผสมผสาน (IPM) เพื่อการผลิตพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017459482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 19/01/2564 จ้างเก็บผลผลิตมะพร้าว จำนวน ๑๒,๐๐๐ ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017408987 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400 19/01/2564 ซื้อสารกำจัดวัชพืช จำนวน 20 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นเมืองภาคใต้ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017455482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,907 19/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017464883 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,040 19/01/2564 ซื้อสารกำจัดวัชพืช จำนวน ๑๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,500 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,500 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักงานและแปลงเพาะขยายพันธุ์ยางปะทิว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนยางพารา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,360.00 26/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 850.00 26/01/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,810.00 26/01/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 26/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 26/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 26/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 26/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 26/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 25/01/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,250.00 25/01/2564 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 910.00 25/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017473527 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา ให้น้ำ และจัดการแปลงทดลองกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017473061 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,800 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 04/01/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017472662 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,013 19/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017341750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 25/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017340295 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,940.00 25/01/2564 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017339109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,130.00 25/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017335804 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,450.00 25/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017334918 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,600.00 25/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017471846 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,842.65 25/01/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กต 5127 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017333629 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 25/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017331765 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,250.00 25/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017330597 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 90,140.00 25/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017329266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,997.35 25/01/2564 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017471624 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,200 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017328082 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,500.00 25/01/2564 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ุ64017327201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,067.80 25/01/2564 วัสดุยานพานะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. 64017325994 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,600.00 25/01/2564 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017121411 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,050 03/12/2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017112937 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,389.22 16/12/2563 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ 4836 เชียงราย
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017116357 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,375 03/12/2563 จัดซื้อสาร PSA
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 63127219789 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,700 09/12/2563 จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานด่าน
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017470798 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 63127215488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 113,636.55 03/12/2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวส.สุโขทัย 64017373754 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017452343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,877 19/01/2564 ซื้อการ์ดสำหรับป้องกันคอลัมน์ จำนวน 1 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 910 04/12/2563 จัดซื้อน้ำดื่ม
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 06/01/2564 จัดซื้อน้ำมันดีเซล บี7
2564 ศวส.สุโขทัย 64017469346 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100 14/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017454931 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,300 25/01/2564 จ้างวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Microbiology) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017469367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 25/01/2564 จ้างเตรียมวัสดุเพาะและเพาะเมล็ดอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 30/11/2563 จัดซื้อน้ำมันดีเซล
2564 กมพ. 64017465733 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,844.61 12/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017255382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 97,920.00 04/12/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,106.21 16/01/2564 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขก 5309 เชียงราย
2564 ศวส.จันทบุรี 64017465400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400 06/01/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017466819 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,346.45 21/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,365 25/01/2564 ขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ดพ.ท่าลี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 150 21/01/2564 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 12/01/2564 จ้างเหมากระเทาะและลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 45 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017466765 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,760.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,790 18/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017468089 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,256 25/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017462845 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,363.00 25/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ, วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 25/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บยอดมันสำปะหลัง เพื่อส่งตรวจหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ จำนวน 10 ไร่
2564 ศวพ.นครพนม 64017462242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 //568 ซื้อปุ๋ยเคมีโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน โดยวิธเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017400717 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 101,043.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๐ รายการ (ผลิตพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017467858 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,520.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017114081 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,600 22/12/2563 จ้างดูแลรักษาและเก็บข้อมูลแปลงอ้อย พื้นที่ 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017453969 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,264 25/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017397106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 159,000 23/12/2563 จ้างเตรียมวัสดุปลูก ผสมดินในบล็อกการทดลอง เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผสมดอก เตรียมเมล็ด และชั่งปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017355737 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000 22/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืชแปลงปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1 พื้นที่ 50 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 11/01/2564 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017463589 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,598 25/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร(ระบบน้ำ)จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64017193303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 180,000 25/01/2564 จ้างวิเคราะห์สารสำคัญในงานวิจัยกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการค้าระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017296165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,600 14/01/2564 ซื้อวัาสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,700 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,130.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017461721 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,302.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 22/01/2564 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,602 22/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017460700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,561.46 25/01/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017409692 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,485.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017409731 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,750.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250 19/01/2564 ค่าวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564 ศวป.สฏ. 64017204915 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,698 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017458952 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,350.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,560.- 25/01/2564 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017458511 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,890.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 21/01/2564 จ้างเหมาบริการหว่านปุ๋ยทำรุ่นถั่วเขียวผิวดำ โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวผิวดำ(นายณรงค์ เพ็ชรรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017455377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,940 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. 64017456021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,580.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017315788 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,470.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสูบน้ำ อีซูซุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017454114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 25/01/2564 จ้างให้น้ำและกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017453285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,437.00 25/01/2564 จ้างซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017450584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,800.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ท่าลี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 14/01/2564 จ้างเหมาบริการทำตรายาง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300 20/01/2564 จ้างเหมาบริการทำกระดานไวท์บอร์ดขนาด 120x240 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.ตากใบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,734.65 25/01/2564 ขออนุมัติซ่อมแซมและบำรุงรักษารถราชการ ทะเบียน กจ 8834 นธ
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017451315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,735 25/01/2564 ซื้อวัสดุระบบน้ำจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017449236 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,110 25/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทร.ตากใบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,060.00 25/01/2564 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,863.00 //558 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,830.00 //555 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017312385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,779.00 //18012564 จ้างวิเคราะห์สารสำคัญของส้มโอ จำนวน ๓ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017450305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,780 14/01/2564 จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูพืช และฉีดพ่นปุ๋ยสะสมอาหารทางใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017327096 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,560 21/01/2564 ซื้อถุงกระดาษเก็บตัวอย่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017327096 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,560 21/01/2564 ซื้อถุงกระดาษเก็บตัวอย่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 //572 จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลแปลงบัวเพื่อการผลิตเมล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017328692 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,160 21/01/2564 ซื้อถุงกระดาษสีน้ำตาลขยายข้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017309228 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,513.70 //18012564 ซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,980 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเกล็ด สูตร 25-7-15) จำนวน 2 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017314010 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,490.00 //18012564 ซื้อสารเคมี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 64017169267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,976 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 480 22/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017316493 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,960.00 //18012564 ซื้อสารเคมีเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017449501 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 25/01/2564 จ้างทำแผ่นไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 64017178527 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,780.80 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017446074 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,560 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศทส. 64017417711 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,900 22/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส. 64017327901 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,856.60 //19012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017446380 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,250.00 25/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 594 21/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 184 22/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,944.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017419384 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,620.00 22/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ฝ ๙๙๒๙ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล 64017102719 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,500 22/01/2564 จ้างตัดหญ้าแปลงมะพร้าว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017411090 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,870.00 22/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขกข ๙๗๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล 64017433646 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,915 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017402880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 19/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมแปลงปลูกมันเทศจำนวน6 แปลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017359307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000 22/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017394519 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,140 21/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017296617 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,298.92 19/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017248454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,200 19/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017249068 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400 19/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017446072 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,717 25/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 18/01/2564 ค่าจ้างตรวจเช็ค-ซ่อม เครื่องโปรเจคเตอร์
2564 กวป. 64017445401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,013.00 20/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800 25/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,780 19/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017443161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,461.16 20/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017443128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,165.00 22/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017443097 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,630.00 22/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017443070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,910.00 21/01/2564 จ้างบริการจัดจำแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017443027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,088.00 21/01/2564 จ้างตรวจเช็คเครื่องเนียร์อินฟาเรด สเปคโตรสโกปี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442988 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,313.00 21/01/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442922 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,687.50 15/01/2564 ซื้อวัสุดสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442891 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,327.75 12/01/2564 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442783 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 72,332.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442735 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,992.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442715 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,833.00 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442685 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,005.90 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442628 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,243.10 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,100.00 22/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442552 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000.00 20/01/2564 จ้างวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเครื่องสำอาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442518 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,750.00 07/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442481 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,128.90 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442459 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,522.10 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442443 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,955.00 12/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017442414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,386.40 19/01/2564 จ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสีผงอัญชัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 645.21 18/01/2564 ซื้อประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ)
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 967.28 18/01/2564 ซื้อประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ)
2564 กวป. 64017441419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,008.60 21/01/2564 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64017441360 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,462.40 22/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017431664 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.00 18/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง-4043 จันทบุรี
2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 63117005465 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,494,128.99 22/01/2564 ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฎิบัติการ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวม.ขก 64017432331 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,837.90 18/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวม.ขก 64017433100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,704 18/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวม.ขก 64017433100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,704 18/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017432668 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,280 20/01/2564 จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงย่อยติดตั้งระบบน้ำและปลูกจำนวน 1 งาน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017362706 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,788 21/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 สวพ.8 64017211703 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,050 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน
2564 กปผ. 64017362236 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 56,255.25 //20012564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017367065 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,449.54 //20012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017358872 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,170.00 //20012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 13/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 166x400 ซม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017347341 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,551.60 //20012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,337.50 22/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,937.60 21/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,287.21 21/01/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017377959 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,120.00 //20012564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017431194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,300.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017396802 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017392088 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,700 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017361408 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,825.40 //20012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017428879 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,690 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017431789 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,644 22/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 กปผ. 64017356503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,787.50 //20012564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017404080 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 20/01/2564 จ้างเหมาบริการ
2564 กปผ. 64017365725 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,284.49 //20012564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017427087 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,950 04/01/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,695 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,695 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700 21/01/2564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตัดสติกเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017417285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800.00 22/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวอ้อยในแปลงทดลองการเปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุดปี 2558 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400 21/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียนพื้นเมืองในเขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400 21/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017405501 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,136 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเงาะโรงเรียนบ้านนาสารและเงาะพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเงาะโรงเรียนบ้านนาสารและเงาะพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 150 21/01/2564 จ้างปะยางนอกรถแทรกเตอร์คูโบต้า ทะเบียน 1 ตค-1795 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017396628 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,570.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.จบ. 64017398729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,380.00 20/01/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-346 ปทุมธานี จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017416734 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800.00 22/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวอ้อยแปลงการเปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุดปี 2557 (อ้อยตอ 2) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการทดสอบการป้องกันศัตรูที่สำคัญของพริกแบบผสมผสาน (IPM) เพื่อการผลิตพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 13/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 166 x 400 ซม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นเมืองภาคใต้ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017412309 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800.00 22/01/2564 ปฏิกิริยาต่อโรคแส้ดำของโคลนอ้อยชุดปี 2557 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,500 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017430077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,500 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017399876 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017406801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 22/01/2564 จ้างเหมาบริการตัดพันธุ์อ้อยงานผลิตพันธุ์อ้อยชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,380 20/01/2564 จัดซื้อถุงซิป
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,120 20/01/2564 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักงานแปลงเพาะขยายพันธุ์ยางปะทิว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017423661 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,232.40 19/01/2564 จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนยางพารา จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนยางพารา จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนยางพารา จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900 22/01/2564 ซ่อมเครื่องตัดหญ้าและปั้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000 25/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี 63127279918 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 21/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017407068 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,800.00 22/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวอ้อยในแปลงทดลองการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของโคลนอ้อยดีเด่น ชุดปี 2555 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,920 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี 63127254877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000 16/12/2563 จ้างพิมพ์เอกสารแบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017426484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017320347 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,260 21/01/2564 จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017422840 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 420,850 19/01/2564 จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่อง GC จำนวน 2 เครื่อง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017416275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,040 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017428310 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีแพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,350 19/01/2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,768.26 03/12/2563 จ้าวเช็ค และถ่ายน้ำมันเครื่องรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 108 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง หมายเลขครุภัณฑ์ 38050801 ศวพ.สฎ. 6/2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิีฌฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 6401713983 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,960 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ ดดยวิธีเแพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017355965 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,985 21/01/2564 จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017426600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,895 19/01/2564 จัดซื้อแก๊สสำหรับเครื่อง GC และเป่าไนโตรเจน
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017411623 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,556 22/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร(ระบบน้ำ)จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017426146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,850 19/01/2564 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 6401739173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 21/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 540 19/01/2564 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 645 18/01/2564 จัดซื้อเบี้ยประกันภัยรถเก๋ง ทะเบียน 8ฐ-3529 กทม
2564 ศวพ.น่าน 64017410120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,210 22/01/2564 ซื้อวัสดุกสรเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 645 18/01/2564 จัดซื้อเบี้ยประกันภัยรถเก๋ง ทะเบียน ฎง 1012 กทม
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017391897 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,102 21/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 645 18/01/2564 จัดซื้อเบี้ยประกันภัยรถเก๋ง ทะเบียน ขก 5309 เชียงราย
2564 กกจ. 64017402564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,014.00 08/01/2564 รายงานขอซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กณ 5512 และรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4กษ 4906 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017404415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,210 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 645 18/01/2564 จัดซื้อเบี้ยประกันภัยรถเก๋ง ทะเบียน กจ 4836 เชียงราย
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200 18/01/2564 ตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน ฎง 1012 กทม.
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 730 18/01/2564 ค่าจ้างติดตั้งไฟส่องสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 85-3748 ขก.
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200 18/01/2564 ตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน กจ 4836 เชียงราย
2564 ศวพ.สุราษฎร์ธานี 63107382089 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 30/09/2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ต่อเนื่อง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017389345 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,068 19/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200 18/01/2564 ตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน 8ฐ-3529 กทม.
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,855 18/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน กว - 2832 ขก.
2564 ศวม.ลพบุรี 64017395112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,841 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 13/01/2564 จ้างเหมาทำตราปั๊ม
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017425202 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200 12/01/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนยางพร้อมตั้งศูนย์ ถ่วงล้อรถยนต์ ทะเบียน ฎง 1012 กทม.
2564 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 64017420139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,545.03 12/01/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน ฎง 1012 กทม.
2564 ศวม.ลพบุรี 64017297786 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,900 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. 64017412415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,645.14 //565 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017411702 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,056 22/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75 21/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,605 19/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,075.00 13/01/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 575.00 13/01/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017426724 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,960 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017417359 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,906.40 18/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017116995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,120.00 07/12/2563 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017424973 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,560 21/01/2564 จ้างเก็บข้อมูลพืชและเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017424973 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,560 21/01/2564 จ้างเก็บข้อมูลพืชและเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64017305297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,960.00 //564 ซื้อปุ๋ยเคมีการทดลองที่ 1.2 การประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 400 22/01/2564 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017387708 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,225.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64017301503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120,750.00 //564 ซื้อปุ๋ยเคมีการทดลองที่ 3.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017386586 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,965.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64017313884 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,420 //21012564 ซื้อปุ๋ยเคมีการทดลองที่ 2.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,835.00 13/01/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017030905 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,560 05/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017425938 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,708.50 22/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายบัญชา วิเวกดำรง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017204915 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,698.70 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200 21/01/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น M.8540
2564 ศวส.เลย 64017386416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,280 18/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๑๓๔ เลย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017032956 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,900 05/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางสาวศรีพรรณ ห้วยแก้วศรีกุล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017415349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,470 19/01/2564 ซื้ออะไหล่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127506102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 29/10/2563 จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์มน้ำมัน จำนว 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 935.00 14/01/2564 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางกอบกุล ภัชนากร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 13/01/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางรวีวรรณ ใจรินทร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017424858 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,320 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายเจริญ ลีอุดมสมบูรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายหนู แซ่มั่ว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127537869 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 56,859.80 09/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายชัยยุทธ วิเวกดำรง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017310484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,107.50 19/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017330973 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,099.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127507405 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 18/12/2563 จ้างเหมาบริการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายนิวัติ ใจรินทร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017307966 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,500.00 19/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายสุวิทย์ พฤกษาอนันต์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017321055 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,980.00 19/01/2564 จ้างวิเคราะห์ลำดับเบสในสะตอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 15/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017335480 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,500.00 20/01/2564 จ้างซ่อมตู้ปลอดเชื้อจ่ายลมตามแนวดิ่งของชุดตรวจจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 19/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017312714 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,430.00 19/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางเกศริน เดชไพรสน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017299824 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,075.00 19/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 15/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017345839 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 61,632.00 20/01/2564 จ้างวิเคราะห์ GBS ในสะตอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางรัศมี รัตนชัยประสิทธิ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 290 18/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 555 19/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง
2564 สทช. 64017316585 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,260.00 19/01/2564 จ้างวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017314825 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,648.82 19/01/2564 จ้างสังเคราะห์ไพรเมอร์และโพรบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017306259 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,965.00 19/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800 06/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 6401744770 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,800.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้านเจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017385944 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,500.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( น.ส.พิลาสลักษณ์ เพ็ชรพันธ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017372307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,278.08 18/01/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนปีกนกรถยนต์ พร้อมอะไหล่อื่นๆ ( กน 1718 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017386311 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,473.16 21/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์( หจก.แอล บี ซายน์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,440.00 21/01/2564 จ้างทำป้ายไวนิล ( ร้านมีพลัส หาดใหญ่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64017397484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,200 21/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาแปลงผลิตถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน ๙ จำนวน ๒๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,370 04/01/2564 เข็มขัดนิรภัย
2564 ศวม.ลพบุรี 64017420863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017410468 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 22/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนว 1 ราย(นายณัฐพงษ์ แซ่ลี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,118.00 //563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนว 1 ราย(นายวะเปา แซ่ลี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนว 1 ราย(นายกิตติศักดิ์ รักสกูล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนว 1 ราย( นายสนั่น บัวคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นายณรงค์ มาขันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017250230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,002.80 22/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางสาวปารีณา ดุเจโต๊ะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย(นางอรจิตรา มาขันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017214115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 83,419.34 22/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ นางสาวสุนิตา โมรานอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017390863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,388.97 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017251073 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,993.80 22/01/2564 ซื้อผงหมึกและกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017090799 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,000 22/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017219495 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 230,000.78 22/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017221333 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 130,031.75 22/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017238700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,975.48 14/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017402337 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,136 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017402337 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,136 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,938.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64017399364 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,216.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64017394968 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,100.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017159658 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,590 11/01/2564 ซื้อชุดเตียมอนุพันธ์กรอะมิโน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017159658 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,590 11/01/2564 ซื้อชุดเตียมอนุพันธ์กรอะมิโน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64017392509 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,870.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,260.00 13/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64017382776 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,420.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017387715 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 75,820 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017396876 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 21/01/2564 จ้างทำแผ่นเหล็กกันหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017385229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,095 21/01/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Flame photometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,635.00 14/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,375.00 13/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017392853 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,125.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017392270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017390274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,369.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017216857 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,924.80 21/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.00 18/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-4735 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017288093 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,380.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017365268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 22/12/2563 จ้างปลูกดูแลรักษาแปลงทดลองพันธุ์ฝ้าย พื้นที่ 2.5 ไร่ งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017385642 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,409 21/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017257835 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,423.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017266982 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,430.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017270066 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,800.00 18/01/2564 จ้างหาลำดับเบสและทำบริสุทธิ์พีซีอาร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017272199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,400.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 13/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมยกขึ้นเครื่องชั่ง พื้นที่ ๓ ไร่ งานวิจัยการเปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุดปี ๒๕๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017268352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,000 22/12/2563 จ้างดำเนินการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับเขตดินทราย ทรายร่วน และร่วนทราย สภาพน้ำฝน งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017273117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 18/01/2564 จ้างบริการใช้เครื่อง Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017391273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 141,361.98 21/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64017382776 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,420.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017277911 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,526.95 18/01/2564 จ้างสังเคราะห์ไพรเมอร์และโพรบ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017287887 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,150.00 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017281177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,217.60 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017284383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,861.00 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017318782 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 170,560.00 //19012564 จ้างวิเคราะห์ฮอร์โมนพืช จำนวน ๗๗ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017303378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,396.40 18/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017286879 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 108,926.00 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017286551 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,100.00 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017282924 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,036.20 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017287649 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,442.00 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017287351 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,243.90 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017390571 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,460.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017325052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,300.00 //19012564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017273139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,650 20/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2564 ศวส.จันทบุรี 64017387538 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017330172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,930 //19012564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500 18/01/2564 จ้างเหมาบริการตัดพันธุ์อ้อย
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017387863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400 21/01/2564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงแมลงหางหนีบ
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 18/12/2564 ซื้อหอมแดงพันธ์ุศรีสะเกษ จำนวน 25 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017335204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,848 //19012564 ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 643 15/01/2564 ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017337096 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,850.00 //19012564 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลการทดลองและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย : ความสูง จำนวนหน่อ บันทึกข้อมูลโรคและแมลงการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูอ้อย แปลง A9 (42 แปลงย่อย)
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,480 18/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017385173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 19/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,237.20 20/01/2564 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64017336627 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,837.50 //19012564 ซื้อสารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,520.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017383243 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,970.00 21/01/2564 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส. 64017337987 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,940.00 //19012564 จ้างดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 240.00 19/01/2564 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์หมายเลขทะเบียน 3 ต-2891 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,260.00 19/01/2564 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 74400203 สวพ.2 31/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017369154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,100.00 //564 จ้างซ่อมบานประตูสวิงและประตูบานเลื่อนภายในโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สลก. 64017383693 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,400.00 21/01/2564 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 51-2079 หมายเลขครุภัณฑ์ 2320-004-0001 สลก.1/57 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สตูล 64017370395 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,760 14/01/2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 8249 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 3640700687938 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 51,500 12/01/2564 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,427 18/01/2564 ค่าวัสดุยาานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,340.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017382597 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,110.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชเชียงของ 63107259736 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000,000 20/01/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอดดรูโพล พร้อมอุปกรณ์(GC-MS-MS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ด่านตรวจพืชเชียงของ 63107259736 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 9,000,000 19/01/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอดดรูโพล พร้อมอุปกรณ์(GC-MS-MS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,650.00 21/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500 20/01/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017314687 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( นายกบิล โรจน์ศิริมนตรี (ให้บริการ) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017345712 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,370 11/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017306124 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,690.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้านเจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017318884 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้านเจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017324889 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,860.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้านเจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017317168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,560.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้านเจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017302063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,034.87 18/01/2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายพานรถยนต์ พร้อมอะไหล่อื่นๆ ( กท 6798 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,060.00 09/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 980.00 12/01/2564 จ้างเปลี่ยนน้ำยาล้างหม้อน้ำรถยนต์ ( นข 1231 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250.00 13/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 270 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,080 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500 12/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017353065 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,168.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017353043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,864.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017363052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,420 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017350773 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,284.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,910.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017339842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 15/01/2564 จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยเคมีแปลงมะพร้าวลูกผสมกะทิน้ำหอม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017349037 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,570 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,800.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017301750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,950.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017352933 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 82,070.000 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017352865 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,730.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017352998 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,690.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,910.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017309353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000 15/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยเคมีต้นมะพร้าวน้ำหอม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017351552 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,480 18/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017351282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,360 18/01/2564 ซื้อแกลบดิบ จำนวน ๒๕๖ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017216620 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 13/01/2564 จ้างปรับพื้นที่สำหรับอนุบาลต้นกล้ากาแฟและปฏิบัติดูแล รักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017166830 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 11/01/2564 จ้างเย็บถุงผ้าคลุมฝักสะตอ ขนาด 100x95 ซม. จำนวน 400 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64017105574 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 05/01/2564 จ้างใส่ปุ๋ยเคมีชาอัสสัม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017348688 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,085 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017321788 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,570 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017321677 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,938 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017320166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,865 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 64017347590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,566.14 20/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นเพื่อการส่งออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 08/01/2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017068899 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (ก้อนเชื้อเห็ด) จำนวน 1,500 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017375542 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,400.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017370401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,780.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017036452 ประกาศราคากลาง 1,364,000.00 //08012564 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,385.- 20/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,010.00 08/01/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนประเก็น วาวล์ กง 6792 ปน (เลขไมล์ 289,784 กม.)
2564 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 08/01/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป กค 9702 ปน (เลขไมล์ 487,863 กม.) โดยวิธีเฉาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017036452 ประกาศเชิญชวน 1,364,000.00 //19012564 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017367370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,780.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 08/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017316161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,906.00 //18012564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน 6044 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017375749 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,991.50 20/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017268809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.เลย 64017369010 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,450 20/01/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64017318890 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,920 18/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64017317396 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,182 15/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64017314291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,589 15/01/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250.00 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,300.00 12/01/2564 จ้างเหมาทำที่พรางแสงแปลงห้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 12/01/2564 จ้างเหมาทำที่พรางแสงแปลงห้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017369266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,923 20/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,300.00 08/01/2564 จ้างเหมาทำที่พรางแสงแปลงบัวบก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017334243 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200.00 18/01/2564 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต - 2074 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017211359 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,200 20/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64017308507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,705 18/01/2564 ขออนุมัติซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017202948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,600 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017368026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,500 25/12/2563 จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และแผ่นพับ ๓ ตอน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017367926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 20/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแปลงโครงการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ เฟส 4 ฤดูต้นฝนเขตชลประทาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017370940 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,100 20/01/2564 ซื้อปุ๋ยคอกมูลวัว จำนวน 300 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017202536 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017201776 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 84,000 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017200905 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,400 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017357114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,600 18/01/2564 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017198342 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลงานผลิตเมล็ดพันธุ์พริก พันธุ์หัวเรือ ศก.13 และมะเขือเปราะคางกบเขียว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017189954 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,000 21/02/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว พันธุ์พิจตร2 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017199546 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,334 12/01/2564 ซื้อคอลัมน์กำจัดสารรบกวนชนิด Silica จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017186720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,200 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017183736 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,000 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017230297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,800 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017229262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 88,200 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017319092 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,074 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017222408 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017367078 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,600.00 08/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017219930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,000 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017216850 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017213553 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,400 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017213553 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,400 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017207754 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,400 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017203134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,400 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชับนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017178499 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,400 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชับนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการสางใบอ้อย แปลง A9 และพื้นที่แถวคุม
2564 สอพ 64017073629 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 20/01/2564 จ้างเหมาบริการเพาะเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 63127557483 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,400 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชับนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017230671 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,800 22/12/2563 จ้างเหมาบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชับนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017356238 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 56,228.50 20/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017166484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,134 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017297044 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000.00 //18012564 ซื้อสารเคมี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017365159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,416.00 08/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017299605 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 66,329.30 //18012564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017097422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 113,264.85 //08012564 ซื้อชุดตรวจสอบ สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017151529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,445.50 //11012564 ซื้อชุดสกัดสาร จำนวน 3 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017360507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 20/01/2564 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแปลงโครงการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ เฟส 4 ฤดูต้นฝนเขตอาศัยน้ำฝน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017318321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,500.00 18/01/2564 จ้างเตรียมพืชทดลองและสารเคมีก่อกลายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,800 01/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยถั่วเหลือง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017364138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 08/01/2564 จ้าวเหมาบริการจัดทำป้านไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,755.70 13/01/2564 ซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017329033 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,200.00 19/01/2564 ซื้อสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017355588 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.- 07/01/2564 จ้างเหมาทำถุงเก็บตัวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขนาด 60x40 ซม. จำนวน 300 ใบ
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,790 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 940 18/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,488.65 //568 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะ 360,000 กม. รถยนต์ทะเบียน กค 6268 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,680.00 //563 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ PC ยี่ห้อ Dell งาน พรบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64017340456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 //562 ซื้อฟางข้าวแปลงมะพร้าวน้ำหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017356138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017355424 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,800.00 18/01/2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-2074 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017360706 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,995.20 20/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,370.00 20/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017360814 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,168.90 19/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 3893 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017181127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,704.00 //563 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,370.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017188981 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,774.00 //563 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017354773 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,589.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017185442 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,500.00 //563 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,250.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017186046 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 161,784.00 //563 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64017186046 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 161,784 //563 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017354821 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,000.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017356291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,800.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017358271 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,550.00 07/01/2564 วื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017355476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,600 04/01/2564 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างของทุเรียน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,170 15/12/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กก 7581 ศรีสะเกษ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017332807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,210.00 19/01/2564 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 578 07/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017357039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 93,400 15/01/2564 จ้างเหมาปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งพื้นที่ 13 ไร่
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,286 07/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,060.03 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,880.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 63127540950 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,250.00 20/01/2564 จ้างเหมาบริการรมตัวอย่างแมลง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
2564 ศวส.สุโขทัย 64017336150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100 12/01/2564 ซ่อมเครื่องควบคุมและสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 74400902 ศวป.สฎ. 1/2549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800 06/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,960 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250 28/12/2563 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ) หมายเลขครุภัณฑ์ 66840020001 ศวป.สฎ. 1/2561
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250 28/12/2563 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ) หมายเลขครุภัณฑ์ 66840020001 ศวป.สฎ. 1/2561
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250 28/12/2563 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ) หมายเลขครุภัณฑ์ 66840020001 ศวป.สฎ. 1/2561
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250 28/12/2563 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ) หมายเลขครุภัณฑ์ 66840020001 ศวป.สฎ. 1/2561
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250 28/12/2563 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ) หมายเลขครุภัณฑ์ 66840020001 ศวป.สฎ. 1/2561
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250 28/12/2563 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ) หมายเลขครุภัณฑ์ 66840020001 ศวป.สฎ. 1/2561
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100 12/01/2564 ซ่อมเครื่องควบคุมและสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 744009020ศวป.สฎ . 2/2549 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,230.50 19/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
2564 ศวร.ขก. 64017354282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,361.20 19/01/2564 จ้างสังเคราะห์ลำดับโอลิโกนิวคลีโอไทด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,605 06/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127358370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,920 18/12/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220.- 06/01/2564 จ้างเหมาเบิกค่าจัดส่งตัวอย่างพืช
2564 ศวป.สฏ. 64017233404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,840 14/01/2563 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 74400101 ศวป.สฎ. 7/2542 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500 28/12/2563 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 28/12/2563 จ้างเหมาบริการขับรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500 28/12/2563 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.64 ถึง 31 มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017309343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 353,272 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017019776 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,850 18/12/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127440914 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,920 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นกล้าระยะอนุบาลแรกและต้นกล้าอนุบาลหลักงานวิจัยปรับปรุงพันธุื จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017347095 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,320.00 19/01/2564 จ้างช่วยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยคั้นน้ำ ชุด 2 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 30/12/2563 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800 20/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,010.00 18/01/2564 จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมแอร์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017353019 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 19/01/2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017352937 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,390 19/01/2564 ซื้ออุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017352892 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,650 19/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017352808 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,182 19/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017352556 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,400 19/01/2564 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017352293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 19/01/2564 ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน ๖๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017347197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 143,637.50 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017349826 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,400 22/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64017317206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,866.00 //18012564 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64017306948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,315.70 //18012564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กกย. 64017261949 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,749.33 //19012564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017342063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000.00 19/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บเกี่ยวอ้อยและปลูกอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017348320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,700 //562 จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017331293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,877 //562 ซื้อการ์ดสำรหับป้องกันคอลัมน์ จำนวน 4 ชิ้นต่อแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017342939 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,770 //562 ซื้อก๊าซอาร์กอน จำนวน 5 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017338436 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,400.00 19/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลและเก็บเกี่ยวอ้อยแปลงการเปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุดปี 2557 (อ้อยตอ 2) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017348944 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,700.00 19/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานวิจัยการทดลองทดสอบเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ปลูกสำคัญภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยการทดลองการคัดเลือกสายต้นทุเรียนพันธุ์สาลิกาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017332178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,400.00 19/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลและเก็บเกี่ยวอ้อยแปลงการศึกษาปฏิกิริยาต่อโรคแส้ดำของโคลนอ้อยชุดปี 2557 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลผลิตมะพร้าวงานวิจัยการทดลองการขยายผลรูปแบบการผลิตมะพร้าวสู่มาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017329700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,200 14/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017344414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,340 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017339149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,560 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยการทดลองการศึกษาระบบการปลูกลังแขและละไม ร่วมปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017345807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,910.00 04/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กองคลัง 64017273659 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 271,710 //19012564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017311009 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200 18/01/2564 จ้างเตรียมแปลงและปลูกผัก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017326401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,400 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017335014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,700 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017300109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400 18/01/2564 จ้างดูแลแปลงทุเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64017247099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,832 18/01/2564 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 360 19/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 550 11/01/2564 ซื้อกรอบป้ายทะเบียน กค-82 ขอนแก่น
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 04/01/2564 จ้างเหมานายจักรกฤษณ์ หลักขัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 04/01/2564 จ้างเหมานางสาวจุรีรัตน์ กังแฮ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017335084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,800.00 //19012564 จ้างพิมพ์กระดาษกันปลอมติดโฮโลแกรม จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,000 04/01/2564 จ้างเหมานายณัฐวุฒิ กังแฮ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 04/01/2564 จ้างเหมานายกำพล โต๊ะลาตี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 04/01/2564 จ้างเหมานายธีรภัทร ศรีเพ็ชร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017318001 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,687.50 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมานางสาวละม้าย ท่าจีน พนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 6401732880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,700.00 14/01/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 81 - 0174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017329204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,098.00 07/12/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800 19/01/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 04/01/2564 จ้างเหมานางสาวรจนา เลี้ยววัฒนาสกุล พนักงานประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017331473 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,320.00 07/12/2563 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-0118 แพร่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมานายสุทธิรักษ์ ศักดิ์รัตน์ พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017340687 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,580 04/12/2563 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017334248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,570.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017339231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400.00 29/12/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 240 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 04/01/2564 จ้างเหมานายไพศาล คชเสนีย์ พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017334413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,800 04/01/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64017341926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 29/12/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร/ดูแลรักษาแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 30/12/2563 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 972.00 30/12/2563 วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ประจำเดือน ธ.ค. 63) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64017325932 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,000.00 18/01/2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017212955 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 360,500 19/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี
2564 ศวพ พัทลุง 64017334912 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,655 19/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017335420 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,450 19/01/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,710.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 856.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017330752 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,890 05/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 134 เลย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017339343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 65,435.85 11/01/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 641017331041 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 19/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้บ่มเชื้อแบคทีเรียและชั้นบ่มเชื้อรา) 2 ชุด
2564 ศวพ.สกลนคร 64017337633 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 30/12/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,398 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,974.60 18/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 19/01/2564 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 225.- 07/01/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
2564 สวพ.2 64017103171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,761.00 30/12/2563 วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017337116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,250.00 05/01/2564 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 06/01/2564 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8043 ตาก
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 04/01/2564 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 04/01/2564 จ้างเหมาดูแลแปลงปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,658.50 13/01/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,177.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,434.70 14/01/2564 ซื้ออะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017311840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,752 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017336344 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,420.00 05/01/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 63127551024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 14/01/2564 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลักถั่วพุ่ม พื้นที่ ื3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 //555 จ้างเหมาบริการแรงงานปลูกมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017315297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 72,600.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017333767 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 99,852.40 19/01/2564 ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017232651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,730 13/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๓๑ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64017320716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000.00 //19012564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,140 15/01/2564 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017304728 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,687.95 //561 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017302104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,955 //561 ซื้อNitrogen HP 7 M3 จำนวน 10 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017321416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,099 //561 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,190.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชุมพร 64017232646 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,350 13/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,455.00 19/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64017308507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,705.00 18/01/2564 ขออนุมัติซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017300533 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,604.60 14/01/2564 วัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์(สารมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,530.00 19/01/2564 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 5ฉ 8219 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการตัดตัวอย่างอ้อย ชั่งน้ำหนัก และขนออกจากแปลง เพื่อส่งวิเคราะห์ CCS อ้อยแปลง C7 ( 60 ตัวอย่าง )
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,429.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,620.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,050.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017322227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,440 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720.00 19/01/2564 จ้างเหมาพ่นสารเคมี จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 18/01/2564 จ้างเหมาใส่ปุ๋ย จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700.00 18/01/2564 จ้างเหมาใส่ปุ๋ย จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 14/01/2564 จ้างเหมาใส่ปุ๋ย จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323726 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64017311029 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,266.00 09/12/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323678 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323638 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323605 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 264,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 88,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 122,279.60 19/01/2564 ซื้อสารเคมีจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017323348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017320504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110,000 14/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 410.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,200.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 720.00 14/01/2564 จ้างเหมาพ่นสารเคมี จำนวน 1.2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 14/01/2564 จ้างเหมาพ่นสารเคมี จำนวน 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคว. 64017306045 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 233,046 18/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,320 บาท 18/01/2564 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2564 ศวร.ขก. 6401732478 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,279.32 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017324328 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,750.00 14/01/2564 ซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017324289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการค่าไถเตรียมดินผาล 7 ค่าโรตารีตีดินพร้อมยกแปลง จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017323457 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการ การทดลองเรื่องการประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพันธุ์อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายประสิทธิ์ เปี่ยมสุข)
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017323225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการการ การทดลองเรื่องการศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายใหม่ กลิ่นฉ่ำ)
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017322541 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 54,600 22/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท72 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017322774 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการลงฐานข้อมูลตรวจรับรองแปลง GAP ในระบบ Offline และระบบ Onlineลงฐานข้อมูลตรวจรับรองแปลง เกษตรอินทรีย์ในระบบ Offline และ ระบบ Online ปฎิบัติงานด้านธุรการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวไอศรา เริญกุล)
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017300680 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การเปรียบเทียบในท้องถิ่น พันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลิตและแป้งสูง (ลูกผสมปี 2559) จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017310570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงฝักสด การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017314831 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนแล้ง อายุยาว(115-120 วัน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017319476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเปรียบเทียบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีเด่นร่วมกับภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64017299414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,470.00 14/01/2564 จ้างทำวัสดุโฆษณาเเละเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 0700900242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายกิตติพงศ์ พรมสุข)
2564 สวพ.2 64017168142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 201,960 04/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017295272 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการการทดลองเรื่องการประเมินชีวมวลและกักเก็บคาร์บอนของมันสำปะหลังในระดับแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นางสาวนงค์นุช โกสัย)
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220 07/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017295387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างการทดลองเรื่องการประเมินชีวมวลและกักเก็บคาร์บอนของมันสำปะหลังในระดับแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นางสาวนัธกานต์ อุดม)
2564 สคว. 64017297753 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,200 29/12/2563 ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๕ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017316644 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,444.60 15/01/2564 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครสวรรค์ 64017319454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 04/01/2564 จ้างเหมาบริการการทดลองเรื่องการประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพันธุ์อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมานะ กลิ่นฉ่ำ)
2564 สคพ. 64017301510 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,486.00 //18012564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017304778 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 //18012564 จ้างเหมาลงข้อมูลพรรณไม้ในโปรแกรม BRAHMS จำนวน 2,000 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017307903 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,091.00 //18012564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ภฮ 2041 กทม. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64017311456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000.00 //18012564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017220063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 13/01/2654 จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นผับ เรื่อง ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ/3 ตอน กระดาษอาร์ต 120 แกรม จำนวน 12000
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017312240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,070.50 06/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนระบบห้องเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลการทดลองและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย: ความสูง จำนวนหน่อ จำนวนลำ จำนวนกอ การเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูอ้อย (แปลง C7)
2564 สวพ.4 64017236919 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดถั่วลิสง) จำนวน 150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 64017313150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 91,152.23 06/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นเพื่อการส่งออกและโครงการวิจัยและศึกษาการปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์เพื่อการส่งออก จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017298773 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,200.00 18/01/2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017314643 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 18/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน บจ ๗๖๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017108740 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 08/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน กง ๖๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64017121339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200.00 08/01/2564 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน กค ๕๗๐๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017306516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,850 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,200 14/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017309287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 13/01/2564 จ้างเหมาบริการราดสารแพคโคบิวทาโซล โดย
2564 ศวป.สฏ. 64017067670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017067670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017067670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017312206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 11/01/2564 จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูพืชและฉีดพ่นปุ๋ยสะสมอาหารทางใบ
2564 สวพ.4 64017220318 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,130 13/01/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017311249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,010.- 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการต่อท่อระบบน้ำ จำนวน ๑๕ รายการในแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
2564 ศวศ.จบ. 64017313072 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,600.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ระยอง 64017210112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100,975 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.- 07/01/2564 จ้างเหมาบริการสางใบอ้อย แปลง C7 และพื้นที่แถวคุม
2564 ศวร.ระยอง 64017205906 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 332,385 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,530 18/01/2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127505191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000 30/11/2563 จ้างเหมาบริการงานเก็บข้อมูลงานวิจัย จำนว 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 63127528789 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,090 12/10/2563 จ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ต้นกล้าลูกผสม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,531.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. 64017036955 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,400 05/01/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร(สารป้องกันกำจัดวัชพืช) จำนวน 360 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฏ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 15/01/2563 จ้างทำกรอปรูป จำนวน 1 งาน โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017289338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,020 05/01/2564 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศคย.สข 64017307058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800.00 06/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นเพื่อการส่งออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017301750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,950.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017165740 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,022.80 18/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ. 64017163451 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,585 18/01/2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017304760 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,460 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ 64017303590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,880.- 18/01/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง 410 ศก.
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250 13/01/2564 จ้างทำวัสดุสำนักงาน(กรอบรูป) จำนวน 1 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017304210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,570 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,920.00 14/01/2564 จ้างเตรียมพันธุ์ปลูก กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 08/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร(สารกำจัดโรคในพืช)แมนโคเซบ จำนวน 12 กป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100.- 18/01/2564 จ้างเหมาบริการปะยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ-8776 นม.
2564 ศวร.ขก. 64017307777 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,850.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017306597 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,750.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017299786 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,940 02/12/2563 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.สก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,660 18/01/2564 ขออนุมัตซื้อวัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 520.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017218340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,278.46 13/01/2564 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,433.80 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน กร-7885 ชม. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,253.25 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ช-1401 ชม. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,407.50 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ผธ-2109 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017254274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,530 08/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,424.00 18/01/2564 วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ยข-4817 ชม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017301682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,107.97 18/01/2564 ขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,640.00 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017255878 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,187.01 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๓๙๓๐ อบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,679.90 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,123.50 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทะเบียน กร-7886 ชม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,292.00 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,123.50 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทะเบียน นง-7340 ชม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,290.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 909.50 18/01/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล ทะเบียน กบ-2906 ชม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017214111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,698.75 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำนังงาน และวัสดุสำนักงานบ้านและงานครัว จำนวน 10 รายการ
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,580.00 18/01/2564 จ้างเหมาบริการวัดการเจริญเติบโตต้นชาน้ำมัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,840.00 18/01/2564 จ้างเหมาบริการการทำโคนใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชแปลงทับทิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,750.00 18/01/2564 จ้างเหมาบริการวัดการเจริญเติบโตต้นชาน้ำมัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017298320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500 18/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64017300471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,300 12/01/2564 จ้างเหมาบริการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 850.00 13/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน (Job) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 140.00 25/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,370.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,480.00 30/12/2563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700 28/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 28/12/2563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017296056 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,100.00 15/01/2564 จ้างกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมันสำปะหลังและถั่วลิสง เก็บและเตรียมตัวอย่างพืชตระกูลถั่วสำหรับวิเคราะห์ธาตุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017295980 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000.00 15/01/2564 จ้างเพาะอ้อยชำข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64017297058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กผง. 64017123534 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,399.05 08/01/2564 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๒ กฉ ๔๗๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64017297427 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 18/01/2564 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64017228192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,796.50 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี
2564 กวม. 64017020739 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,120 04/01/2564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64017297888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,200.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวป.สฎ. 64017233404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,840 14/01/2563 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลชตรุภัณฑ์ 74400101 ศวป.สฎ. 7/2542 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย ( นางสาวจิตปฏิมา หมู่หมื่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( นางสาวเกสรา สุขเจริญ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลด้านธุรการ ( นายยุทธศักดิ์ นาคะสุวรรณ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านพัสดุ ( นางสาวปัญจมา ทองสุข ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรด้านอารักขาพืช ( นางสาวบัวบูชา รอดชีพ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเก็บข้อมูลงานวิจัย ( นายวิสิฐศักดิ์ มากพุ้ย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64017296581 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,479.35 18/01/2564 วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายทัศนัย คำมณี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายอุดมพร คงเกลี้ยง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายฮัสซัล บิลหยา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายประยุธ หมื่นแก้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายยรรยง เทพทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นางอนงค์ เรืองศรี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายธนกฤต เพชรชาติ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายสาทิพย์ มะธุระ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายธนวัฒน์ เรืองเดช ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายนฤพล เฟื่องวุฒิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายศุภกิตติ์ ณะช้อย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายชานนท์ คงศรีทอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 23/12/2563 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ( นายเอกพงศ์ เรือนแก้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 18/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017296276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017296026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017276602 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 286,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017275199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 13/01/2564 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 15/01/2564 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 8ต-4787 ก.ท.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017265674 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,280 11/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017008293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,750 13/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน นข 8 อบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017186172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,680 13/01/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017084195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 55,747 13/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017040005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,380 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017154322 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,700 11/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64017144430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,050 11/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017294755 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การเปรียบเทียบในท้องถิ่น พันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลิตและแป้งสูง (ลูกผสมปี 2560) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017294438 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงฝักสด การเปรียยบเทียบในท้องถิ่นพันธุ์ข้าวโพดหวาน จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย 64017293062 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 04/01/2564 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงทดลองโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017248404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017291876 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,690 07/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64017237421 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,892 07/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.แม่สอด ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 680.00 14/01/2564 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน จ 0648 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64017288079 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,580.00 04/12/2563 จ้างเหมางานในแปลงทดลอง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,960.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 980.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,910.00 14/12/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64017287381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,910.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชบึงกาฬ 63117348926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,789,000 15/01/2564 จ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 229 08/01/2564 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวพ.น่าน 64017284052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,160 15/01/2564 จ้างเช็คซ่อมระบบเบรคและช่วงล่าง กข-4529 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 975 08/01/2564 วัสดุไฟฟ้า
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,489 13/01/2564 วัสดุการเกษตร
2564 ศคย.สข 64017283099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,040.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานวิจัยโครงการการศึกษากลไกปัจจัยกำหนดการควบคุมตลาดการส่งออกและการใช้ยางในประเทศและโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นเพื่อการส่งออก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 06/01/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017281538 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,300.00 08/01/2564 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,220.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.นว 64017160061 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 71,700.00 30/10/2563 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลและเก็บเกี่ยวผลผลิตฝ้ายและผลผลิตอ้อยในแปลงทดลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017255573 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 13/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64017278682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,000 15/01/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900.00 15/01/2564 ซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดเครื่องเสียงลำโพงห้องประชุม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64017279161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,140.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017275828 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,000.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการเพาะเลี้ยงหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64017280364 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 15/01/2564 จ้างเหมาบริการตัดพันธุ์อ้อยงานผลิตพันธุ์อ้อยชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017281726 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,300 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017244181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,190.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017249377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,936.00 15/01/2564 ซื้อสารมาตรฐาน (สารเคมี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017252567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,150.00 15/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017197974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,100.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017188343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,239.00 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017219795 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 127,330.00 14/01/2564 จ้างบริการสกัดตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิค PCR จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017192050 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,063.00 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017228598 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,100.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017238282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,700.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017215657 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,194.00 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64017279399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100 12/01/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017242152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,145.10 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017212325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 111,213.66 14/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017240238 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,507.00 15/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017184936 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 95,230.00 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017178557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,248.35 13/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64017209454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,304.10 13/01/2564 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,940 05/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,680.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างอ้อย 10 ลำ เพื่อวัดค่า CCS แปลง C7
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 13/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017277781 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,415 13/01/2564 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64017278528 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,200 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017273856 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,470.00 15/01/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017273338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,602.05 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64017273677 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,867.20 15/01/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64017177643 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,918.00 //12012564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,600 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.ราชบุรี 64017276455 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,600 15/01/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนยางรถแทรกเตอร์ฟอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการสางใบอ้อยแปลง C7
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,080.00 14/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ( หจก.สามสหายหาดใหญ่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 525.00 11/01/2564 จ้างกะเทาะเปลือกถั่วลิสง ( นางสาวชุติมา สว่างภิภพ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64017274003 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,050 15/01/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชแปลงโครงการการประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นการค้าของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ปัตตานี 64017256467 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 30/11/2563 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานในแปลงวิจัย ( ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง 64017267809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,740 15/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 353.10 11/01/2564 ซื้อวัสดุ ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.- 25/12/2563 จ้างเหมาบริการสางใบอ้อย แปลง A13
2564 ศวส.เลย 64017274327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,600 13/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64017264383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,900.00 13/01/2564 ซื้อสารกำจัดวัชพืชและแมลง จำนวน 8รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64017275268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 15/01/2564 ซื้อฟางอัดก้อน จำนวน 300 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017157589 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,128.00 11/01/2564 ซื้อผลผลิตมะพร้าว ( นางสาวบุหลัน สุวรรณมะโน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017188812 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017187406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,615.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( นายมงคลสว่าง ทองเพ็ชร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,660.00 12/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้าน เจริญศรีการค้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64017154230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 11/01/2564 ซื้อวัสดุการเกษตร ( ร้าน ฟ การเกษตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,765.92 04/01/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300.00 07/01/2564 ซื้อวัสดุประปา ( นายมงคลสว่าง ทองเพ็ชร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64017263482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,112 //558 ซื้อจานเพาะเชื้อสำเร็จสำหรับเชื้ออีโคไล และโคลิฟอร์ม จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง