ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 สวส 64077542262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,900.00 30 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64077547544 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 493,000 30 ก.ค. 64 จ้างพิมพ์เอกสารระบบคุณภาพและเอกสารเผยแพร่การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64077552721 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,067.00 30 ก.ค. 64 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64077547284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,868.30 30 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64077544349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,174.00 30 ก.ค. 64 ซื้อสารเคมี เมอร์คิวรีคลอไรด์ จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64077550133 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,330.50 30 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุสำหรับงานเก็บตัวอย่างพรรณไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.8 64077523006 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 29 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ 64077545126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,230.00 30 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ชร 64077547866 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,800.00 22 ก.ค. 64 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโรงเพาะชำพร้อมอุปกณ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา 64077550365 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400.- 2 ก.ค. 64 จ้างเหมาบริการดำเนินงานในแปลงงานวิจัยอ้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 แปลง
หน้าที่ 1 จาก 2793