ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,748.00 13 พ.ค. 67 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,960.00 13 พ.ค. 67 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,242.00 9 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เพชรบุรี 67059318589 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,120 13 พ.ค. 67 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม-41 เพชรบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เพชรบุรี 67059317849 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 97,750 13 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.นครราชสีมา 67059282092 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,348,903.69 17 พ.ค. 67 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ชพ 67059310901 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 56,250.00 16 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.พังงา 67059298418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 115,000.00 17 พ.ค. 67 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชนิดเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,900 17 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกาแฟพร้อมดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.3 ขอนแก่น 67059311789 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,519.00 17 พ.ค. 67 จ้างซ่อมรถยนต์ ขข 309 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 8829