ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,840 17 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ลำปาง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,875.00 17 มิ.ย. 67 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 75 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,080 7 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ลำปาง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,080.00 5 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มห่วง 3" จำนวน 48 แฟ้ม) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ลำปาง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 5 มิ.ย. 67 จ้างเหมาบริการปลูกสมุนไพร จำนวน 3 ชนิด ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.ขอนแก่น 67069323826 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800.00 17 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.แพร่ 67069226631 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 7 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กศก 67069340048 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,478 3 พ.ค. 67 จ้างออกแบบและพิมพ์บนผ้าโพลีเอสเอตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวส.สุโขทัย 67069336058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 18 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร แกลบดำ น้ำหนัก 6 ตัน/คันรถสิบล้อ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เพชรบุรี 67069338366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 11 มิ.ย. 67 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในพื้นที่แปลงทดสอบวิจัยภายใต้งานวิจัยการทดลองทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดโรงงานพันธุ์ปัตตาเวียโดยใช้พันธุ์คัดเลือกที่ตรงตามสายพันธุ์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 6 จาก 8999