ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศทส. 64097508305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000 21 ก.ย. 64 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศทส. 64097445518 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 96,300 21 ก.ย. 64 เช่าบริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ขนาด 1U และ 2U จำนวน 2 งาน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64097620572 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 61,590.00 22 ก.ย. 64 ซื้อปุ๋ยและสารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64097582251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,997.40 21 ก.ย. 64 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กคง. 64097571642 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 254,500 22 ก.ย. 64 จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้องกลุ่มการเงินและกลุ่มงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 899 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64097604405 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,444.20 21 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64097441763 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,400.00 17 ก.ย. 64 จ้างวิเคราะห์ลำดับเบสของจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธี GBS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64097449439 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 122,371.62 17 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 5 จาก 3442