ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.อุตรดิตถ์ 67069346987 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 18 มิ.ย. 67 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.อุตรดิตถ์ 67069349672 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,148.50 18 มิ.ย. 67 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์ รถยนต์ ทะเบียน บบ 927 อุตรดิตถ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.นม. 67069325411 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,826.00 12 มิ.ย. 67 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร,น้ำมันแก๊สโซฮฮล์ จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 10 มิ.ย. 67 จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชและพรวนดินบริเวณโคนต้นไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67069184282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,532.00 11 มิ.ย. 67 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวป.กระบี่ 67049244219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,034.00 11 เม.ย. 67 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวศ.ชม 67069351087 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,330 17 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ
2567 ศวป.กระบี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 255.00 7 พ.ค. 67 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฆ 1935 กระบี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ 67069346112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 108,269.02 18 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2567 ศวร.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 791.80 17 มิ.ย. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้าเดินตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 2 จาก 8999