ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 สวพ.3 ขอนแก่น 65067543784 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 65067544127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,358 27 มิ.ย. 65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2565 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,120.00 22 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 22 มิ.ย. 65 จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศ๕ย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900.00 22 มิ.ย. 65 จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,100.00 22 มิ.ย. 65 จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศคย.สฎ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการงานข้อมูลและใบอนุญาต 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 2 จาก 4935