ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 700 18 มิ.ย. 67 จ้างหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สุโขทัย 6709297381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,847 28 พ.ค. 67 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.สุพรรณบุรี 67069337952 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,510.00 18 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 525.00 บาท 14 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.6 67069321261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 29 มี.ค. 67 จ้างทำป้าย ไวนิลและสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,239.00 10 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67069262270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,363.20 14 มิ.ย. 67 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ยโสธร 67069336608 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,000.00 17 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร กิ่งไม้ผลพันธุ์ดี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวป.กระบี่ 67059112827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 7 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวป.กระบี่ 67059112555 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 7 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 7 จาก 8999