ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 407.00 บาท 12 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 78.00 บาท 12 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวป.กระบี่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60.00 7 พ.ค. 67 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฆ 1936 กระบี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวส 67069254739 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,200.00 14 มิ.ย. 67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.ชัยนาท 67059427348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,000.00 23 เม.ย. 67 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 5806 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กมพ. 67069270400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,959.90 14 มิ.ย. 67 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กผง. 67069244083 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,748 13 มิ.ย. 67 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67069149809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,058.00 11 มิ.ย. 67 จ้างล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.3 ขอนแก่น 67069347373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,276.50 14 มิ.ย. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.7 67069347809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,236 18 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 3 จาก 8999