ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 สอพ. 64097641888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 156,000 20 ก.ย. 64 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.รือเสาะ 64097641625 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,650.00 17 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64097622564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,103.50 6 ก.ย. 64 วัสดุวิทยาศาสตร์
2565 ศทส. P64080047916 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 860,000 6 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64097634296 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,067 17 ก.ย. 64 วัสดุก่อสร้าง
2564 ศวม.ขก 64097639237 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,725 14 ก.ย. 64 วัสดุวิทยาศาสตร์
2565 ศทส. P64080047825 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 860,280 6 ก.ย. 64 จ้างเหมาดูแลบำรุงและรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64097640751 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,793.00 21 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศทส. 64097456070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 216,000 17 ก.ย. 64 เช่าบริการ Cloud Service เพื่อจัดเก็บและสำรองข้อมูลระบบรับฟังความคิดเห็นและระบบรับลงทะเบียนของกรม จำนวน 1 งาน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 735.00 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4 จาก 3442