ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.น่าน 67069342620 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,740 18 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.3 ขอนแก่น 67069341646 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,684.50 14 มิ.ย. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059619439 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,585 10 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059619666 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,965 10 มิ.ย. 67 จ้างวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมัน (Fatty Acid Profile) ในเมล็ดถั่วลิสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059620718 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,239 11 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059619858 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,623.30 11 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059620095 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,630 11 มิ.ย. 67 จ้างซ่อมตู้ทดสอบความคงสภาพของตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059626002 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,219.40 11 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67069210736 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,820.28 12 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุประปา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059626206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,385.25 12 มิ.ย. 67 จ้างวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4 จาก 8999