การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 131   ระบบ National Single Window (NSW)   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   –อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ พ.ร.บ.พันธุ์พืช

Read more

การออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 131   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   –อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

Read more

การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 131   ระบบ National Single Window (NSW)   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   –อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ พ.ร.บ.ปุ๋ย

Read more

การจำหน่ายปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  พ.ศ. 2564 อ่านประกาศ

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น1-2/2563 (8มค63)

– รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) – รุ่นที่ 2 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องลงทะเบียนอบรมใหม่ โดย สวพ.5 จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ www.facebook.com/oard5  

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2562 รุ่นที่ 5 (รายใหม่)

*****ขอปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเต็ม***** 6พค62 15:51น.   ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2562 รุ่นที่ 5 (รายใหม่)อบรมระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม1. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ

Read more

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขออนุญาต -คำขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) -คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1) -คำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)   แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต – คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9) – คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ อ.ป.2) – คำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า

Read more