การจำหน่ายปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  พ.ศ. 2564

อ่านประกาศ