แนวทางการบริหารจัดการ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

แนวทางการบริหารจัดการ 

พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4)

มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2563

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563)
คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ