ขั้นตอนการตรวจประเมินการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แหล่งปลูก มะเขือ มะระ พริก ข้าวโพด ตามมาตรการฉุกเฉินในแปลงส่งออกสหภาพยุโรป (EU)

ขั้นตอนการตรวจประเมินการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

แหล่งปลูก มะเขือ มะระ พริก ข้าวโพด ตามมาตรการฉุกเฉินในแปลงส่งออกสหภาพยุโรป (EU)

ขั้นตอนตรวจประเมินการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ แหล่งปลูกมะเขือ มะระ พริก และข้าวโพด
คำขอรับการตรวจสอบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด