ข้อกำหนดตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564

ข้อกำหนดตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564    

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น3-4/2563 (3กย63)

– รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) – รุ่นที่ 4 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านต้องทำคะแนนได้ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50  เนื่องจากกรมฯ กำหนดผู้ที่จะได้รับใบประกาศต้องผ่านการสอบ 60 % ขึ้นไป ผู้ที่ไม่ผ่านต้องทำการสมัครอบรมใหม่ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  โดยใบประกาศจะส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งในผลสอบ หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายทบทวน  (รุ่นที่ 3/2563) อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 รายใหม่ (รุ่นที่ 4/2563) อบรมวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 – รายชื่อรายทบทวน  – รายชื่อรายใหม่ – กำหนดการรายทบทวน – กำหนดการรายใหม่

Read more

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะการใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรอง มาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียดกฎกระทรวง

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–ปิดรับสมัคร 14กค63 15.00น.

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่) – รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 200 ราย อบรมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563  ณ แฟนตาซี รีสอร์ท

Read more

ขั้นตอนการตรวจประเมินการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แหล่งปลูก มะเขือ มะระ พริก ข้าวโพด ตามมาตรการฉุกเฉินในแปลงส่งออกสหภาพยุโรป (EU)

ขั้นตอนการตรวจประเมินการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แหล่งปลูก มะเขือ มะระ พริก ข้าวโพด ตามมาตรการฉุกเฉินในแปลงส่งออกสหภาพยุโรป (EU) ขั้นตอนตรวจประเมินการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ แหล่งปลูกมะเขือ มะระ พริก และข้าวโพด คำขอรับการตรวจสอบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

Read more

เลื่อนการจัดอบรมผู้ขายวัตถุอันตรายรุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 อย่างไม่มีกำหนด (19มีค63)

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน!               ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น (การรวมตัว,ประชุม,การอบรมสัมมนา) ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

Read more