การดำเนินการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก

การดำเนินการของ สวพ.5 ในการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการรับรองแปลง GAP กล้วยหอม