ข้าราชการ ศวพ.นครสวรรค์

นาย นิพนธ์ ภาชนะวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์

นาย ไชยา  บุญเลิศ


นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

           

 

        นาย ณพงษ์   วสยางกูร   

        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   

 

นางสาว วาสนา  ห่วงขาว


 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

         นาย สุวิศิษฏิ์   สุภนิพัทธ์   

         เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน