ข้าราชการ ศวพ.นครสวรรค์

นาย นิพนธ์ ภาชนะวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์

 

 

นาย ไชยา  บุญเลิศ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

               

 

  นาย ณพงษ์   วสยางกูร   

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   

 

 

นางสาว วาสนา  ห่วงขาว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

   

 

  นาย สุวิศิษฏิ์   สุภนิพัทธ์   

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน