การจัดการความรู้ (KM)

 

ปี 65 การจัดการความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
ปี 64 การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
  ปี 63 
ปี 62 การจัดการความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในเขตพื้นที่ภาคกลาง 
  ปี 61 (ไม่มี)
ปี 60 การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการโรคใบขาวอ้อยในภาคกลางและภาคตะวันตกโดยใช้พันธุ์สะอาด
ปี 59 การจัดการความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
ปี 58  การจัดการความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก