แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง ปุ๋ยเคมี

FS-7.4-01 ใบขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง (แก้ไขครั้งที่ 3, 1เมย65) FS-7.4-02 ใบขอรับบริการทดสอบปุ๋ยเคมี (แก้ไขครั้งที่ 5, 18สค66)

Read more

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขออนุญาต -คำขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) -คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1) -คำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)   แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต – คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9) – คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ อ.ป.2) – คำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า

Read more

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์ และ GAP พืช

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์, GAP พืช (แบบฟอร์มใหม่เริ่มใช้ ณ 31ม.ค.62  และปรับปรุงใหม่ ณ 28 ต.ค.64) พืชอินทรีย์ 1. F-51.1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว 2. F – 51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์ 3. F – 51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 4. F

Read more