แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์

FS-7.4-01 ใบขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง (แก้ไขครั้งที่ 3, 1เมย65) FS-7.4-02 ใบขอรับบริการทดสอบปุ๋ยเคมี (แก้ไขครั้งที่ 5, 18สค66) แบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์และทดสอบ (เริ่มใช้ 5มีค67)

Read more

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขออนุญาต -คำขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) -คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1) -คำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)   แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต – คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9) – คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ อ.ป.2) – คำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า

Read more

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์ และ GAP พืช

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์, GAP พืช พืชอินทรีย์ 1. F-51.1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว–(28กพ67) 2. F – 51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์–(28กพ67) 3. F – 51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์–(28กพ67) 4. F – 51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์–(28กพ67) 5. F –

Read more