โครงการพิเศษดีเด่น ปี 2566

โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่น ปี 2566 การขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์กรมวิชาการเกษตรด้านพืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

Read more

งานวิจัยดีเด่น ปี 2566

งานวิจัยดีเด่น ปี 2566 ระดับกรม -ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ระดับสำนัก -ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ดีเด่น : KC6203   -ประเภทงานพัฒนางานวิจัย การพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงอย่างยั่งยืนในจังหวัดชัยนาท การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis BS-DOA 24 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม การขยายผลเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อส่งออก

Read more

บุคคลดีเด่น ปี 2566

  งานวิจัยดีเด่น / บุคคลดีเด่น  ปี 2566 ผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565  เรื่อง สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป  1. นางสาวมัลลิกา นวลแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.เพชรบุรี 2. นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.เพชรบุรี

Read more

เกษตรกรดีเด่น ปี 2566

เกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2566 (ระดับเขต) จำนวน 13 ราย ดังนี้           สาขา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) จำนวน 8 ราย ได้แก่ ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่ตั้งแปลง ชนิดพืช 1 คุณพิมพ์ทอง

Read more