ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรการให้บริการวิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี

Read more