ข้อมูลหน่วยงาน

           สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรการให้บริการวิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 20 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

วิสัยทัศน์ (Vision): 

เป็นองค์กรหลักในการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการเกษตร ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก นำการเกษตรสู่ระบบการผลิตมาตรฐานสากลโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้เกษตรกร

พันธกิจ (Mission):

1. วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืชในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ศึกษา วิจัย พัฒนา พืช และทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร
ผลิตผล และมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

4. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่
เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. งานแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืชในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ศึกษา วิจัย พัฒนา พืช และทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

4. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. วางแผนการจัดการพื้นที่ การวางผังงานการจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร การจัดระบบการส่งน้ำ และการให้น้ำที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและศูนย์วิจัยในสังกัด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่โครงการพิเศษ