ข้อมูลหน่วยงาน

           สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรการให้บริการวิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 20 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

วิสัยทัศน์ (Vision): 

พัฒนา สวพ. 5 นำหน้าสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาพืช และบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร

พันธกิจ (Mission):

1. วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืชในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ศึกษา วิจัย พัฒนา พืช และทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร
ผลิตผล และมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

4. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่
เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย