แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง ปุ๋ยเคมี

FS-7.4-01 ใบขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง (แก้ไขครั้งที่ 3, 1เมย65) FS-7.4-02 ใบขอรับบริการทดสอบปุ๋ยเคมี (แก้ไขครั้งที่ 5, 18สค66)

Read more

แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย ปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย ปีงบประมาณ 2565 รายการ แผน จำนวนตัวอย่าง ณ ปัจจุบัน จำนวนตัวอย่าง ที่รับได้ ปุ๋ยเคมี 90 87 3 ปุ๋ยอินทรีย์ 50 87 กรุณาติดต่อสอบถาม 056-405070 ต่อ 111 ข้อมูล ณ วันที่ 1

Read more

หน้าที่รับผิดชอบ ของ กพป.

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก   รายการที่ให้บริการวิเคราะห์ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน     รายการที่ให้บริการวิเคราะห์ pH Organic Matter Phosphorus Potassium

Read more