แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย ปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย

ปีงบประมาณ 2565

รายการ แผน จำนวนตัวอย่าง

ณ ปัจจุบัน

จำนวนตัวอย่าง

ที่รับได้

ปุ๋ยเคมี 90 2 88
ปุ๋ยอินทรีย์ 50 0 50

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

เปิดรับบริการวิเคราะห์ปุ๋ย ติดต่อสอบถาม 056-405070 ต่อ 111