แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย ปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย

ปีงบประมาณ 2564

รายการ แผน จำนวนตัวอย่าง

ณ ปัจจุบัน

จำนวนตัวอย่าง

ที่รับได้

ปุ๋ยเคมี 90 43 47
ปุ๋ยอินทรีย์ 50 81 กรุณาติดต่อสอบถาม

056-405070

ต่อ 111

                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564