แจ้งข่าว เรื่อง เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ปี64

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564
รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 2 (รายใหม่)
– รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท
– รุ่นที่ 2 (รายใหม่) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนรุ่นละ250 ราย)
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563  จะลงใบสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของสวพ5

และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ของ สวพ.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท www.doa.go.th/oard5 www.facebook.com/oard5 โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 112, 056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)