• นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กปร. กับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอบรับ “ชีวิตวิถีใหม่กับงานวิจัยนวัตกรรม”
—————–
งานแถลงผลงานด้านการวิจัยและประกาศเกีรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่กับงานวิจัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564

[YouTube] https://youtu.be/0lK1BSwHp_A

ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

รายงานผลการติดตามงาน ประจำปี

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

แผนจัดสรรงบประมาณ

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

หนังสือเทิดพระเกียรติ

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

แบบฟอร์ม

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เข้าใจเรื่องของสาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร
พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช
พาราควอต และ ไกลโฟเซต