• bikeformom
  • panithand
  • symposium-58
  • researchexpo2015
  • image
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกพืชใช้น้ำน้อย ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

AA1 4
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในการนี้ ทรงหว่านถั่วเขียว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกโดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงานการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและแนวทางให้ความช่วยเหลือของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แถลงข่าวงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางปิยนุช นาคะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙ ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ภายในงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙ กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการบัวในหัวข้อ “ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์” ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมและดูงานด่านตรวจพืชหนองคาย

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชหนองคายซึ่งเป็นด่านสินค้าเกษตรชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายเศรณี วงศ์คำจันทร์ หัวหน้าด่านตรวจพืชหนองคาย บรรยายสรุปและนำชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย

AA 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย โดยมีนายนิสิต ศิวกุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

AA1 2
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดยมีนายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>