เงินทุนหมุนเวียนยางพาราก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2495 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินจากกระทรวงการคลัง จากเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2498 จำนวน 1,000,000 บาท และปี 2503 จำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงินทุนหมุนเวียนยางพาราทั้งสิ้น 3,200,000 บาท สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรได้นำเงินทุนหมุนเวียนยางพาราใช้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดี และปลูกพืชบางชนิดแซมยาง ตลอดจนทำยางแผ่นดิบและยางอื่นๆ และรวมทั้งการค้นคว้าทดลองและวิจัยเกี่ยวกับยางพาราพร้อมทั้งการผลิตและจำหน่าย กิ่งพันธุ์ยาง ผลผลิตยางชนิดต่างๆ ที่ได้มาจากการค้นคว้าทดลองและวิจัย อีกทั้งจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในราคาย่อมเยา

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินท...

วันที่ 14 กันยายน 2565 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้…
กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืชศึกษาดูงาน

กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืชศึกษาดู...

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืชได้เ…
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนห...

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เงินทุนหมุนเวียนยางพาร…
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินท...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา…
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนห...

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา…

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินท...

วันที่ 14 กันยายน 2565 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้…
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนห...

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เงินทุนหมุนเวียนยางพาร…
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินท...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา…

ข่าวสารและกิจกรรม

กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืชศึกษาดูงาน

กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืชศึกษาดูงาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กองทุนค…
“เกษตรฯ” จับมือ “กลาโหม” รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

“เกษตรฯ” จับมือ “กลาโหม” รับซื้อผลผลิตทา...

“เกษตรฯ” จับมือ “กลาโหม” รับซื…
ติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 เง…

ระบบสารสนเทศ

ติดต่อเงินทุนหมุนเวียนยางพารา

สำนักงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา

ที่อยู่ 50   ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

TEL        :  0-25615394

FAX.    .  : 0-25615394

E-MAIL    :  rubberfunds@gmail.com 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา