งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2566

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นางอัจฉรา นันทกิจ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร​ ด้านปฐพีวิทยา และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร  ปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ​​โดยร่วมเสวนาในหัวข้อ “พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/ 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ได้มีกำหนดการประชุม  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางจิราพรรณ ทองหยอด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา กรมวิชาการเกษตร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) 3 ปี  (พ.ศ. 2565 – 2567) และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2567 ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม (ระยะยาว)  ประจำปีบัญชี 2565 – 2567

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/ 2566

แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมและสาธิตการใช้งานไรโซเบียมแบบผงและแบบเหลว ในโครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว ในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของประเทศ ณ แปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านวังชงโค จังหวัดเพชรบูรณ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว”

งานวันถ่ายทอด “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3″

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานวันถ่ายทอด“การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3“ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียว อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและขยายผลเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเมล็ดพันธุ์ในระบบได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอด “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3″

ประกาศ แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ประกาศ แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคืออะไร ??? มีประโยชน์อย่างไร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคืออะไร ??? มีประโยชน์อย่างไร

ไรโซเบียม ใช้สำหรับพืชตระกูลถั่ว พืชที่อยู่ในตระกูลถั่วมีอะไรบ้าง มาดูกันได้เลยคะ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ไรโซเบียม ใช้สำหรับพืชตระกูลถั่ว พืชที่อยู่ในตระกูลถั่วมีอะไรบ้าง มาดูกันได้เลยคะ

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินและงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการโดยจัดงานแบบเรียบง่ายและอบอุ่นซึ่งบุคลากรที่  เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายวัชระ โพธิสุวรรณ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ นายอดุล สุดสาทร ตำแหน่งพนักงานราชการ และนางบุษรัตน์ สุ่มมาตร ตำแหน่งพนักงานราชการ โดยนางสาวสุปรานี มั่นหมาย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยจุลืนทรีย์ดิน เป็นประธานมอบของที่ระลึก และพร้อมด้วยบุคลากรพร้อมใจเข้าร่วมงานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โถงชั้น 1 อาคารไรโซเบียม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กรมวิชาการเกษตร

รายชื่อศูนย์ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ สำหรับพืชตระกูลถั่ว

๑.ศูนย์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว รายชื่อศูนย์ ดังนี้

๒.ศูนย์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง รายชื่อศูนย์ ดังนี้

๓.ศูนย์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง รายชื่อศูนย์ ดังนี้

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน รายชื่อศูนย์ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ สำหรับพืชตระกูลถั่ว