รู้ไหมกัญชา กัญชงต่างกันอย่างไร #กัญชาทางการแพทย์

CR.https://www.facebook.com/profile.php?id=100068076707389

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน รู้ไหมกัญชา กัญชงต่างกันอย่างไร #กัญชาทางการแพทย์

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ถูก

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ถูก

สร้างเสริมประสิทธิภาพของดิน…ด้วยพืชปุ๋ยสด

CR. https://www.facebook.com/kowkasetก้าวเกษตร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน สร้างเสริมประสิทธิภาพของดิน…ด้วยพืชปุ๋ยสด

ชูเทคโนโลยีชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพิ่มคุณภาพและผลผลิตมันแกว

ชูเทคโนโลยีชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพิ่มคุณภาพและผลผลิตมันแกว เกษตรกรรายได้พุ่งกว่าหมื่นบาทต่อไร่
.
กรมวิชาการเกษตร ลุยขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดเสี้ยนดินเพิ่มผลผลิตมันแกวพืชพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคามมีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย แนะใช้เทคโนโลยีครบวงจรพร้อมใส่ไรโซเบียมเสริมปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพิ่มผลผลิตมันแกวได้ถึง 7 พันกิโลกรัม/ไร่ สร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรนับหมื่นบาท
.
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ได้นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตมันแกวคุณภาพดีได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนไปสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในท้องถิ่นอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีการประสานงานในรูปเครือข่ายทั้งด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตลาด และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตมันแกวมีคุณภาพ ขาว หวาน กรอบ อร่อย ปลอดภัยจากสารพิษ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สามารถเพิ่มมูลค่ามันแกวและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นของจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้มันแกว
.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ได้นำเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้ปลูกมันแกวอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประสบปัญหาเสี้ยนดินเข้าทำลายผลผลิต โดยใช้เนื้อมะพร้าวแก่คลุกกับไส้เดือนฝอยใส่กระปุกเจาะรูทำเป็นกับดักอาหารเหยื่อล่อเสี้ยนดินฝังไว้ในดินบริเวณแปลงปลูกมันแกวเมื่อมันแกวอายุประมาณ 45-60 วัน เสี้ยนดินได้เข้ามากินอาหารในกับดักอาหารเหยื่อล่อที่คลุกไส้เดือนฝอยไว้ ส่งผลให้เสี้ยนดินที่กินอาหารในกับดักตายภายใน 1วัน และจากผลการดำเนินงานในแปลงของเกษตรกรโดยการปลูกแบบเกษตรกรทั่วไป พบว่าการฝังกับดักอาหารเหยื่อล่อร่วมกับไส้เดือนฝอย จำนวน 4 จุด ต่อพื้นที่ 42 ตร.ม. สามารถลดความเสียหายของผลผลิตมันแกวได้ 35 % เมื่อเทียบกับการที่ไม่มีการป้องกันกำจัด และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,989-4,080 กก./ไร่ ในขณะที่ไม่ใช้ไส้เดือนฝอยเกษตรกรจะได้รับผลผลิตเพียง 2,593-2,652 กก./ไร่เท่านั้น โดยคิดเป็นเงินที่ลดความเสียหายได้ถึง 2,268-5,016 บาทต่อไร่ การใช้เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการควบคุมเสี้ยนดินจึงเป็นวิธีที่สามารถปรับใช้กำจัดและควบคุมเสี้ยนดินได้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายของผลผลิตมันแกว
.
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสามารถนำไปใช้ป้องกันกำจัดเสี้ยนดินที่เข้า¬ทำลายผลผลิตมันแกวได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาผลิตมันแกวทั้งระบบ ได้แก่ การจัดการเตรียมแปลงปลูก ระยะปลูกที่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมอัตรา 1,000 กก./ไร่ ยังสามารถเพิ่มผลผลิตมันแกวได้สูงถึง 7,776 กก./ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวิธีการเดิมของเกษตรกรที่ไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 16 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10,232 บาท/ไร่ ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ชื่นชมการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง อบต.บรบือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีการนำผลงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำขยายผลไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรขับเคลื่อนการผลิตมันแกวคุณภาพดีได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นโดยทางจังหวัดมีแผนที่จะผลักดันการขึ้นทะเบียนมันแกวบรบือ จังหวัดมหาสารคามเป็นพืชอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดมหาสารคามต่อไป
โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ชูเทคโนโลยีชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพิ่มคุณภาพและผลผลิตมันแกว

หลักการใช้ “ปุ๋ยชีวภาพ” ให้มีประสิทธิภาพ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน หลักการใช้ “ปุ๋ยชีวภาพ” ให้มีประสิทธิภาพ

คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

https://bit.ly/3JaDcs1

CR.ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ณ  ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ครั้งที่ 1/2564

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562 “รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น” ชูประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารเงินทุนดีเด่น
ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง – เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ดีเด่นประจำปี 2562 (ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2561) จากนายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม)


Carefree Melody โดย Twin Musicom ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม)

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 พนักงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมทุกคน ได้ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day ของกรมวิชาการเกษตร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Big Cleaning Day