doa

01 01 01 01 01 01

 

ภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ได้แก่

(๑) เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้ได้ประสิทธิภาพ สูงสุด
(๒) เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
     ไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถั่ว

ประเภท : สนับสนุนและส่งเสริม

ความเป็นมา
             กรมวิชาการเกษตร ได้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นทุน หมุนเวียนในการผลิตจำหน่าย และตรวจสอบคุณภาพเชื้อไรโซเบียม ที่ได้ทำการผลิตขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการ เงินกู้จากสหรัฐอเมริกา และหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอื่น ๆ ตลอดจนบริษัทห้างร้านของเอกชน และเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายและใช้เพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว เนื่องจากไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียที่ มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเข้าสร้างปมที่รากพืชตระกูลถั่ว และตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบ ไนโตรเจนที่ถั่วนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม มีภารกิจดังนี้
     ๑) เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
     ๒) เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
          ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถั่ว