13:30 น. ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มีเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชขอเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม โดยมีนางจิราพรรณ ทองหยอด ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร